iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

آئین نامه بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

تاریخ تصویب ۲۷/۶/۸۲ آئین نامه بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مقـدمـه : نظر به اینکه تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضاء ( بند «۴» ماده ۴ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ) از وظایف مهم سازمان است […]


آئین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

آئین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آئین نامه در معانی زیر بکار می روند: الف – سازمان : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ب – سازمان استان : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ج […]


آئین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

– تاریخ تصویب ۲۸/۱/۸۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آئین نامه بشرح زیر تعریف می شود . الف – سازمان : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران . ب – سازمان استان : سازمان نظام مهندسی کشاورزی […]


دستورالعمل تشویقی و انضباطی کارکنان سازمان

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

اصلاحیه شماره ۲ دستورالعمل تشویقی و انضباطی کارکنان سازمان مـاده ۱- در اجرای ماده ۳۸ دستورالعمل اداری، استخدامی و رفاهی کارکنان سازمان این دستورالعمل بمنظور رسیدگی به امور تشویقی و انضباطی کارکنان تدوین شده است : مـاده ۲- کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر انضباطی سازمان: ۱-۲- کمیسیون بدوی انضباطی مرکب از پنج نفر به پیشنهاد […]


دستورالعمل اداری ، استخدامی و رفاهی

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

– تاریخ تصویب آئین نامه ۲۰/۹/۸۱ – تاریخ تصویب ( اصلاحیه شماره ۱ ) دستورالعمل ۲۸/۸/۸۸ دستورالعمل اداری ، استخدامی و رفاهی مقدمه : مدیریت منابع انسانی از مهمترین و پیچیده ترین مسائل دراداره امور یک سازمان است . بکاربستن فنون و روشهای نوین برای حل و فصل مشکلات اداره منابع انسانی و بهبود و […]


شرح وظایف دفتر بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات سازمان مرکزی

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

– تاریخ تصویب ۲۷/۸/۸۴ شرح وظایف دفتر بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات سازمان مرکزی اتخاذ روشهای مناسب جهت دریافت شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از سازمان و پیگیری آن تا حصول نتیجه نهایی و پاسخگویی به آنها با همکاری واحدهای ذیربط . – انجام بازرسیهای ادواری یا موردی از سازمان استانها بمنظور نظارت بر […]


شرح وظایف دبیرخانه شورای مرکزی و شورای استان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

– تاریخ تصویب ۱۱/۱۲/۸۴ شرح وظایف دبیرخانه شورای مرکزی و شورای استان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور الف : دبیرخانه شورای مرکزی : ۱. تنظیم برنامه و برگزاری جلسات شورای مرکزی . ۲. ارسال دعوت نامه شرکت در جلسات بهمراه موضوع جلسات برای اعضاء شورای مرکزی و مسئولین سازمان مرکزی . ۳. تهیه […]


شرح وظایف دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

– تاریخ تصویب ۱۱/۱۲/۸۴ شرح وظایف دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی ۱- برقراری ارتباط مستمر با رسانه های گروهی بمنظور انعکاس و تشریح دیدگاهها، اهداف، برنامه ها، مأموریتها و فعالیتهای سازمان. ۲- تهیه خبرنامه و گزارشهای ویژه خبری و سایر موارد اطلاع رسانی. ۳- برقراری ارتباط بین کارکنان سازمان از طریق انعکاس […]


شرح وظایف معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان مرکزی

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

– تاریخ تصویب شرح وظایف ۲۸/۱/۸۲ – تاریخ تصویب ( اصلاحیه شماره ۱ ) شرح وظایف ۲۴/۱/۸۵ شرح وظایف معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان مرکزی ۱- تعیین سیاست و خط مشی آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان در چهارچوب اهداف و وظایف. ۲- مطالعه، بررسی و تحقیق در امور آموزشی، فنی و تحقیقاتی بخش کشاورزی […]


شرح وظایف پست سازمانی معاونت طرح و برنامه و پشتیبانی سازمان مرکزی

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

– تاریخ تصویب شرح وظایف ۲۸/۱/۸۲ – تاریخ تصویب ( اصلاحیه شماره ۱ ) ۱۹/۸/۸۴ شرح وظایف پست سازمانی معاونت طرح و برنامه و پشتیبانی سازمان مرکزی – هماهنگی سیاستهای اجرائی حوزه معاونت طرح و برنامه و پشتیبانی – تهیه و تنظیم سیاستها ، برنامه های کوتاه مدت ، میان و بلند مدت سازمان – […]


دستورالعمل نحوه تشکیل مؤسسات خدمات مشاوره شغلی و کاریابی بخش کشاورزی حدود وظایف و نحوه نظارت بر کار آنها

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

– تاریخ تصویب ۳/۱۱/۸۱ دستورالعمل نحوه تشکیل مؤسسات خدمات مشاوره شغلی و کاریابی بخش کشاورزی حدود وظایف و نحوه نظارت بر کار آنها ماده ۱- بمنظور اطلاع رسانی، بررسی ، ارائه طریق ، راهنمائی و پیگیری خدمات مشاوره شغلی و کاریابی بخش کشاورزی و رشته های مرتبط و صاحبان حرف در هر استان حداقل یک مؤسسه […]


آئین نامه اجرائی نظام پیشنهادها در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

– تاریخ تصویب ۳/۱۱/۸۱ آئین نامه اجرائی نظام پیشنهادها در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱- تعریف نظام پیشنهادها : نظام پیشنهادها سازوکاری است که با ایجاد انگیزه موجب شکوفائی اندیشه ها در اعضاء سازمان اعم از حقیقی (کارشناس) حقوقی (شرکتها و مؤسسات) که بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان بشمار […]


دستورالعمل نظارت و ارزشیابی

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

– تاریخ تصویب دستورالعمل ۳/۱۱/۸۱ – تاریخ تصویب ( اصلاحیه شماره ۱ ) دستورالعمل ۳۰/۴/۸۴ دستورالعمل نظارت و ارزشیابی ماده ۱- کلیات و تعاریف : ۱- سازمان نظام مهندسی کشور : عبارت اختصاری است که در این آئین نامه بجای عنوان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود . […]


دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اعضای حقیقی و حقوقی سازمان

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

– تاریخ تصویب دستورالعمل ۱۲/۱۰/۸۱ – تاریخ تصویب ( اصلاحیه شماره ۱ ) دستورالعمل ۲۶/۷/۸۶ دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اعضای حقیقی و حقوقی سازمان ماده ۱- تعاریف : ۱- سازمان مرکزی : عبارت اختصاری است که در این دستورالعمل بجای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود . ۲- […]


دستورالعمل ضوابط و نحوه تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موضوع تبصره ماده۲ آئین نامه اجرائی ماده ۳۲ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

– تاریخ تصویب دستورالعمل ۲۹/۱۱/۸۳ – تاریخ تصویب ( اصلاحیه شماره ۱ ) دستورالعمل ۷/۷/۸۴ – تاریخ تصویب ( اصلاحیه شماره ۲ ) دستورالعمل ۱۱/۸/۸۵ دستورالعمل ضوابط و نحوه تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موضوع تبصره ماده۲ آئین نامه اجرائی ماده ۳۲ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی […]