iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

حوزه های برگزاری هشتمین آزمون متقاضیان دریافت پروانه کارشناس رسمی مشخص شد

تاریخ : ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

هشتمین آزمون متقاضیان دریافت پروانه کارشناس رسمی در ۱۶ حوزه امتحانی روز جمعه ۲۱ اسفندماه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ برگزار می گردد.
به گزارش معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی، در این آزمون ۵۹۲ نفر شرکت می کنند. بنا بر درخواست برخی متقاضیان مبنی بر عدم ویرایش اطلاعات ثبت نامی، مقرر شد در صورت قبولی در آزمون کتبی، تا قبل از جلسه مصاحبه نسبت به رفع نواقص پرونده خود اقدام کنند تا بتوانند در مصاحبه شرکت کنند.
شرکت کنندگان در آزمون برای احراز هویت اصل کارت ملی و یا اصل کارت عضویت معتبر را بهمراه داشته باشند. همچنین پاسخنامه حتما با مداد مشکی پر شود.

جدول حوزه های امتحانی
دستورالعمل توزیع و جمع آوری پاسخنامه ها
ضوابط برگزاری آزمون