iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

معاونین برنامه ریزی و کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استانها گردهم آمدند

تاریخ : ۷ آذر ۱۳۹۵

دوره آموزشی آشنایی با تکنیکها و مدلهای برنامه ریزی در سازمان های غیردولتی با حضور معاونین برنامه ریزی و کارآفرینی استانها بمدت دو روز از ۳ آذرماه در سالن نعمتی جم وزارت جهادکشارزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، این دوره با تدریس محمدحسن عاطفی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران برگزار گردید.
بنابر این گزارش، در این دوره سرفصل هایی مانند انواع برنامه ریزی در دنیا، برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)، تفکیک اهداف بلند مدت در قالب هدفهای کمی و کیفی کوتاه مدت، تدوین خط مشی ها و اتخاذ سیاستهای کلی، برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)، برنامه ریزی از داخل به خارج و برنامه ریزی از خارج به داخل، برنامه ریزی از بالا به پایین و برنامه ریزی از پایین به بالا و بررسی وضعیت برنامه ریزی سازمان و تشریح نقاط قوت و ضعف آن و معرفی یک مدل جهت تدوین برنامه سازمان نظام مهندسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۰۰۰۱

۰۰۰۳

۰۰۰۴