iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

سئوالات آزمون ادواری رشته زراعت و اصلاح نباتات(مرحله دوم)

تاریخ : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶

<![CDATA[

۱- کدامیک از جملات زیر صحیح نیست؟
الف)عمق طوقه به صورت زنتیکی کنترل می‌شود و بستگی به عمق کاشت ندارد
ب) گیاهان جانشینی دارای طول دوره رویش کوتاه هستند
ج) وجود خواب در بذور علفهای هرز باعث سختی کنترل آنها می‌شود
د) جوانه زنی بذور نخود به صورت اپی‌جیل است.
۲- در شرایط کم باران ……….. برای دیمکاری بر خاکهای……………. ارجحیت دارند.
الف) خاکهای رسی عمیق- خاکهای شنی
ب) خاکهای شنی عمیق – خاکهای رسی
ج) خاکهای لومی عمیق – خاکهای شنی
د) خاکهای رسی عمیق – خاکهای لومی
۳- کدام مسئله در انتخاب عمق کاشت بذر اهمیت کمتری دارد؟
الف) هیپوجیل یا اپی‌جیل بودن بذر      ب)  اندازه بذر
ج) دیم یا آبی بودن کشت                 د) عمق تشکیل طوقه
۴- کدام برنامه تناوب زیر صحیح‌تر است؟
الف) چغندر قند- ذرت-سویا- گندم
ب) یونجه- سویا- چغندر قند-ذرت
ج) چغندر قند- ذرت- یونجه- گندم
د) یونجه- جو- گندم-ذرت
۵- کاشت گیاه روز بلند غیر حساس به طول روز در عرضهای جغرافیایی بالا موجب……می‌شود.
الف) طولانی شدنی دوره رویش و رشد رویشی زیاد
ب) تسریع گلدهی و خسارت بر اثر رشد رویشی کم یا سرمای بهاره
ج) تاخیر گلدهی و برخورد با دمای پائیز
د) گلدهی به موقع و حصول عملکرد مناسب
 ۶- کدام کود گوگردی  برای اصلاح خاکهای اسیدی مناسب‌تر است؟
الف)سولفات آمونیوم       ب) پودر گوگرد    ج) سولفات کلسیم    د) سولفات پتاسیم
۷- کدامیک از گیاهان زیر برای کشت دیم در مناطق گرمسیری مناسب هستند؟
الف) گندم و جو    ب) سورگوم و گندم     ج) ارزن و ذرت    د) سورگوم و ارزن
۸- کدام تناوب برای مناطق کوهستانی مناسب‌تر است؟
الف) چاودار-گندم         ب) یونجه- چاودار         ج) اسپرس – چاودار       د) گندم -نخود
۹-کدام بافت گیاه سورگوم فاقد اسید سیانیدریک است؟
الف) ساقه جوان         ب) برگ جوان     ج) برگ مسن     د) دانه
۱۰- در مورد سیستم شخم کاهشی کدام عبارت صحیح است؟
الف) اغلب به نیتروژن بیشتری نیاز است.
ب)استقرار گیاه بهتر صورت می‌گیرد.
ج) نیروی کمتری جهت شخم لازم است.
د) رطوبت خاک در ابتدای بهار کمتر است
۱۱- اگر در منطقه‌ای بارندگی بیشتر به صورت برف در زمستان باشد چه شرایطی باعث افزایش کارائی آیش می‌شود؟
الف) خاک شنی و درجه حرارت بالا      ب) خاک رسی و درجه حرارت بالا
ج) خاک شنی و درجه حرارت پائین       د) خاک رسی و درجه حرارت پائین
۱۲- در مناطق سرد و کم آب کشت کدام گیاه را پیشنهاد می‌کنید؟
 الف) شبدر برسیم       ب) یونجه       ج) اسپرس      د) شبدر قرمز
۱۳- بهترین زمان برداشت یونجه چه هنگامی است؟
الف) ۱۰۰ درصد گلدهی         ب) ۲۰ درصد گلدهی     ج) ۱۰ درصد گلدهی    د) ۵۰ درصد گلدهی
۱۴- در تناوب بهتر است جو بعد از کدام گیاه کشت شود؟
الف)گندم         ب) ذرت        ج) یونجه       د) سویا
۱۵- چنانچه انتهای دوره رشد گلرنگ با هوای خنک مصادف شود…..
الف) کیفیت روغن افزایش می‌یابد چونکه اسید اولئیک افزایش و لینولئیک کاهش می‌یابد.
ب) کیفیت روغن افزایش می‌یابد چونکه اسید اولئیک کاهش و لینولئیک افزایش می‌یابد.
ج) کیفیت روغن کاهش می‌یابد چونکه اسید اولئیک کاهش و لینولئیک افزایش می‌یابد.
د) کیفیت روغن کاهش می‌یابد چونکه اسید اولئیک افزایش و لینولئیک کاهش می‌یابد.
۱۶- کمترین و بیشترین مقدار قند در ریشه چغندر قند در کدام قسمت است؟
الف) بالای ریشه و زیر طوقه- وسط و اطراف شیار جانبی        ب) قسمت پائینی ریشه – وسط و اطراف شیار جانبی 
ج) وسط و اطراف شیار جانبی – بالای ریشه و زیر طوقه          د) طوقه – قسمت مرکزی ریشه
۱۷- بهترین زمان تنک کردن چغندر قند در چه مرحله‌ای است؟
الف) ۲-۱ برگی     ب) ۳-۲ برگی          ج) ۴-۳ برگی          د) ۵-۴  برگی
۱۸-   Row  Intercropping  چیست؟
        الف) کشت مخلوط ردیفی    ب) کشت تاخیری        ج) چند کشتی همزمان           د) کشت مخلوط نواری
۱۹- کدامیک از جملات زیر صحیح نیست؟
الف) دانه سویا دارای ماده بازدارنده آنزیم تریپسین است.
ب) تنشهای محیطی باعث کاهش گلیکوزینولات دانه کلزا می‌شود.
ج) پتاسیم باعث بهسوزی برگ توتون می‌شود.
د) یونجه حاوی مقادیری ساپونین است.
۲۰- در کدام حالت طول جویچه‌ها در آبیاری نشتی طویل‌تر در نظر گرفته می‌شود؟
الف) خاک رسی با شیب زمین بالا             ب) خاک شنی با شیب زمین بالا
ج) خاک رسی با شیب زمین پائین              د) خاک شنی با شیب زمین پائین
۲۱- در سیستم شخم کاهشی ………..
الف) علفهای هرز بیشتر با علفکش کنترل می‌شوند.
ب) افزایش عملیات خاک‌ورزی باعث بهبود تهویه می‌شود.
ج) کود نیتروژنه کمتری مورد نیاز است.
د) تولید بیشتر باعث جبران هزینه عملیات تهیه بستر بالاتر می‌شود.
۲۲- در مورد ورس کدام گزینه صحیح نیست.
الف) پتاسیم باعث افزایش مقاومت به ورس می‌شود
ب) جو نسبت به ورس حساس‌تر است.
ج) کاربرد کود فسفره باعث حساسیت به ورس می‌شود.
د) وزش باد باعث افزایش ورس در غلات می‌شود.
۲۳- کدامیک از کودهای نیتروژنه زیر برای خاکهای قلیائی مناسب تر است؟
الف) اوره      ب) نیترات آمونیوم      ج) سولفات آمونیوم      د) آمونیاک مایع
۲۴- کنترل کدام علف هرز در مزرعه سورگوم مشکل است.
الف) تاج خروس    ب) علف هفت بند       ج)قیاق       د) سلمه‌
تره
۲۵- گیاهان
C4 نسبت به C3 دارای
الف) نقطه اشباع پائین‌تر و نقطه جبران نوری بالاتر هستند
 ب) نقطه اشباع و نقطه جبران نوری بالاتر هستند
ج)نقطه اشباع بالاتر و نقطه جبران نوری پائین‌تر هستند
د) نقطه اشباع و نقطه جبران نوری پائین‌تر هستند
۲۶- واکنش نوری فتوسنتز ، چرخه کربس و آزاد شدن O2 به ترتیب در کدام محل اتفاق می افتد
الف) لیومن ، استروما ، ماتریکس                   ب) غشا داخلی میتوکندری ، ماتریکس ، لیومن
ج) غشا تیلاکوئید ، استروما ، لیومن                 د) غشا تیلاکوئید ، ماتریکس ، لیومن
۲۷- مسیر EMP (مرحله گلیکولیز) در کدام محل صورت می گیرد و در طی آن …..و ……. تولید می‌شود
الف) ماتریکس میتوکندری ، ۲ ملکول ATPو ۲ ملکول پیروات  
ب) سیتوسل ، ۲ ملکول NADH و یک ملکول پیروات 
ج) سیتوسل ، ۲ ملکول ATPو ۲ ملکول پیروات  
د) ماتریکس ، ۲ ملکول FAD و ۲ ملکول CO2  
۲۸- ترتیب سرعت انتقال مواد در آوند آبکشی در کدام گزینه صحیح است؟
الف) ذرت < نیشکر < ارزن < خرفه < گندم           ب)   سورگوم  < لوبیا < خرفه
ج) ذرت < نیشکر < لوبیا < آفتابگردان                   د)  سویا < آفتابگردان < نیشکر < ذرت
۲۹- با افزایش تراکم گندم به بیش از حد مطلوب عملکرد دانه ……… عملکرد بیولوژیک  ………… و رقابت درون گونه ای …………..می یابد.
الف) کاهش ، کاهش . کاهش       ب)  کاهش ، ثابت ، افزایش
ج) کاهش ، ثابت ، کاهش             د) ثابت ، افزایش ، افزایش
۳۰- غلات از نظر کدام اسید آمینه فقیر هستند؟
الف) سیستین        ب)   لیزین           ج) متیونین             د) سرین
۳۱- استراتیفیکاسیون
الف) شکستن خواب بذور به وسیله سرما                  ب)  خراش دادن بذور برای شکستن خواب
ج) تیمار کردن با مواد شیمیائی برای شکستن خواب     د) شکستن خواب بذور با روشهای مکانیکی
۳۲- کدامیک‌ از هورمونهای‌ زیر در فرایند سبز شدن‌ دانه‌ دخالتی‌ ندارند:
الف) آبسیسیک‌ اسید (ABA)                   ب)  اکسین‌ (IAA)
ج) جیبرلیک‌ اسید (GA)                          د) سیتوکینین‌ (CK)
۳۳- با حذف تعدادی از دانه های خوشه گندم وزن بقیه دانه‌ها افزایش یافت می‌توان نتیجه گرفت
الف) منبع محدود کننده است         ب)   مقصد محدود کننده است            
ج) انتقال محدود کننده است         د) نتیجه گیری قطعی نمی توان کرد
۳۴- غلظت بالای کدامیک از هورمونهای زیر به عنوان علفکش مصرف میشود
الف) اکسین              ب) اتیلن               ج) جیبرلین               د) هر سه
۳۵-در شرایط تنش خشکی بسته شدن روزنه ها به علت ………. است.
الف) افزایش هورمون ABA و خروج پتاسیم از سلولهای گارد        
ب)  افزایش هورمون ABA و خروج پتاسیم از سلولهای همراه
ج) افزایش هورمون ABA و سنتز اسید مالیک
د) کاهش هورمون ABA و ورود پتاسیم به سلولهای همراه
۳۶-در جریان جوانه زنی آنزیم آلفا – آمیلاز چگونه و در کجا تولید می‌شود
الف) در واکنش به جذب آب در سلولهای آلورون
ب) در واکنش به جذب آب و در سلولهای  آندوسپرم
ج) در واکنش به اسید جیبرلیک و در سلولهای آلورون
د) در واکنش به اسید اندول استیک و در سلولهای آندوسپرم
۳۷- اثر واربورگ به چه مسئله ای اشاره دارد؟
الف) بازداری تولید اکسیزن بر اثر مصرف DCMU
ب) افزایش فتوسنتز بر اثر افزایش CO2 محیط
ج) اثر بازداری O2 بر فتوسنتز خالص
د) افزایش فتوسنتز بر اثر استفاده همزمان از نور قرمز و آبی
۳۸- گیاهان C3 در……. و ……. کارائی بیشتری نسبت به گیاهان C4 دارند.
الف) شدت نور پائین – دمای پائین       ب) ازت کم – شدت نور زیاد
ج) شدت نور پائین –  ازت کم             د) شدت نور بالا – دمای پائین
۳۹- در گیاهان دیاهلیوتروپیک
الف) حرکت برگها مطابق حرکت خورشید و توسط سلولهای پلوینوس صورت می‌گیرد
ب) حرکت برگها بر خلاف حرکت خورشید و توسط سلولهای پلوینوس صورت می‌گیرد
ج) حرکت برگها مطابق حرکت خورشید و توسط سلولهای بالی فرم صورت می‌گیرد
د) حرکت برگها برخلاف حرکت خورشید و توسط سلولهای بالی فرم صورت می‌گیرد
۴۰- یکی از دلایل کارائی کم گیاهان C4 در دمای پائین…………….. است.
الف) حساسیت آنزیم فسفوانول پیروات به سرما
ب) حساسیت آنزیم مالیک دهیدروژناز به سرما
ج) حساسیت آنزیم پیروات ارتوفسفات به سرما
د) حساسیت آنزیم رابیسکو به سرما
 ۴۱- سلول A با پتانسیل اسمزی ۶- و پتانسیل فشاری ۳ بار  و سلول B باپتانسیل اسمزی ۴- بار پتانسیل فشاری ۲ بار جهت حرکت آب بین دو سلول به چه صورت است؟
الف) از A به B به علت پتانسیل فشاری زیادتر        ب) از B به A به علت پتانسیل اسمزی کمتر
ج) از B به A به علت پتانسیل آب زیادتر                د) از A به B به علت پتانسیل آب کمتر
۴۲- ماده تنظیم کننده موثر در مقاومت روزنه ای کدام است؟
الف) GA                ب )IAA             ج) IBA            د) ABA
۴۳- اسکوتلوم چیست؟
الف) پوشش بذر در دو لپه ایها             ب ) لایه آلورون        ج) لپه در غلات      د) پوشش بلال ذرت
۴۴- در خانواده غلات روغن و چربی در کدام قسمت دانه ذخیره می‌شود؟
الف) آندوسپرم          ب) لپه          ج) آلورون             د) محور جنین
۴۵- کدامیک از بذور گیاهان زیر برای جوانه زنی به نور نیاز دارند؟
الف-گندم                 ب-کاهو                   ج-آفتابگردان              د-گوجه فرنگی
۴۶- علت شیرین شدن طعم خربزه و هندوانه در نقاط کویری مربوط به کدام پدیده است؟
الف-فتوپریودیسم        ب-فتوتروپیسم             ج-ترموپریودیسم                د- موارد الف و ب
۴۷-بذور آنمو کور (Anemchor) چه بذوری هستند؟
الف-بذر افشانی با باد      ب-گرده افشانی با حشرات      ج-بذور دارای خواب   د-بذور فاقد قوه نامیه
۴۸-بادزدگی در چه مرحله‌ای و دراثر چه عاملی در گندم بوجود می آید؟
الف-باد-مرحله گلدهی گندم       ب-بادگرم – مرحله گلدهی گندم    ج-باد-مرحله خودشه دهی      د- باد گرم- مرحله خوشه دهی گندم
۴۹- کدامیک از عوامل زیر باعث ریزش  میوه می شوند؟
الف-زیادی P-کاهشN     ب-زیادیN-کاهشP         ج-زیادی N,P         د-کاهش N,P
۵۰- Ley farming چیست؟
الف-تناوب غله – مرتع    ب-کشت گیاهان علوفه‌ای      ج-کشت مخلوط     د-کشت گندم به صورت متناوب
۵۱- کدامیک از عوامل زیر روی ضریب پژمردگی تأثیر می گذارند؟
الف-گیاه                       ب-خاک                         ج-آب                    د- موارد الف و ب
۵۲- در ایران، آبیاری بارانی برای کدامیک از محصولات زیر جواب مناسبی داشته است؟
الف-یونجه                    ب-ذرت                         ج-گندم                    د-برنج
۵۳- کدامیک از جملات زیر صحیح می باشد؟
الف-به علت پنجه زنی بیشتر گیاهان پاییزه تراکم آنها کمتر است.
ب- به علت پنجه زنی بیشتر گیاهان پاییزه تراکم آنها بیشتر است.
ج- به علت پنجه زنی بیشتر گیاهان بهاره تراکم آنها بیشتر است.
د- به علت پنجه زنی بیشتر گیاهان بهاره تراکم آنها کمتر است.
۵۴- یکی از مهمترین راههای افزایش ارزش مصرف آب چیست؟
الف-رسیدگی به خاک     ب-اقلیم        ج-عملیات مناسب زراعی         د-انتخاب گیاه مناسب
۵۵-چرا سیب زمینی در منطقه گرم کشت نمی شود؟
الف-تنفس بالای سیب زمینی در دمای بالاتر از 0C48     ب-حاصلخیز نبودن خاکهای منطقه گرم
ج-افزایش شوری خاک این مناطق                             د-خشکی بیش از حد اقلیم منطقه
۵۶-مشکل اصلی کشت زود هنگام نخود چیست؟
الف-افزایش علفهای هرز       ب-افزایش آفات          ج-افزایش بیماری برق زدگی     د-چروکیده شدن محصول
۵۷-اهداف استفاده از گاوآهن قلمی چیست؟
الف-شخم در کاه و کلش    ب-شخم عمیق تر نسبت به برگردان دار      ج-شکستن لایه سخت Hardpan          د-هر ۳مورد
۵۸-کدامیک از حبوبات زیر در دیمکاری بیشتر استفاده می شود؟
الف-نخود        ب-باقلا        ج-عدس       د-ماشک
۵۹-کدامیک از گیاهان روغنی زیر در دیمکاری مناسب تر است؟
الف-آفتابگردان       ب-کلزا           ج-کتان          د-خردل روغنی
۶۰-  از کدامیک از روش های کشت بافت برای ویروس زدایی استفاده می شود؟
۱) کشت رویان و مریستم    ۲) کشت مریستم و نوک شاخساره
۳) کشت تخمدان و تخمک    ۴) کشت مریستم و ریزپیوندی
۶۱-کدامیک از گیاهان صنعتی زیر به علفکشهای هورمونی حساس است؟
الف-چغندر               ب- کلزا                       ج- پنبه                      د-نیشکر
۶۲-مهمترین آفت پنبه در ایران چیست؟
الف-کرم خاردار پنبه      ب-کرم برگخوار پنبه      ج-کرم غوزه پنبه        د-عسلک پنبه
۶۳-گوسپیول چیست؟
الف-ماده سمی موجود در چغندر                       ب-ماده سمی موجود در پنبه
ج-ماده سمی موجود در کنجد                            د- ماده سمی موجود در کرچک
۶۴-تنها مانع کشت پنبه چیست؟
الف-رطوبت زیاد       ب-رطوبت کم        ج-دمای بالای خاک        د-دمای کم خاک
۶۵-در پنبه طول میانگره و تعداد میانگره به ترتیب تحت تأثیر کدام عوامل است؟
الف-رطوبت – رطوبت       ب-رطوبت – ازت       ج-ازت-رطوبت     د- ازت – ازت
۶۶-به ترتیب تراکم گیاهی بیشتر و تنش رطوبتی باعث چه رویدادی در پنبه می شوند؟
الف-زودرسی-زودرسی    ب-زودرسی- دیررسی       ج-دیررسی – زودرسی    د-دیررسی-دیررسی
۶۷-کدامیک در مورد چغندر قند صحیح می باشد؟
الف-دگرگشن – روز بلند     ب-خودگشن – دیررسی     ج-دگرگشن – روزکوتاه   د-خودگشن-روزکوتاه
۶۸-کدامیک از عوامل زیر باعث افزایش درصد قند در چغندر می شود؟
الف-ازت کمتر در انتهای فصل – افزایش طول روز – دمای پایین
ب-ازت بیشتر – طول روز کمتر – دمای کمتر
ج-ازت بیشتر در انتهای فصل – کاهش طول روز – دمای پایین
د-ازت کمتر – طول روز بیشتر – دمای بالاتر
۶۹-کدام عنصر در چغندر جذب ازت زیادی را محدود می کند؟
الف-Na                           ب-K                          ج-P                       د-Cl
۷۰- کدامیک از عوامل زیر باعث افزایش درصد قند چغندر میشود؟
الف-تراکم زیاد – ازت زیاد  ب-تراکم زیاد – ازت کم  ج-تراکم کم – ازت کم د- تراکم کم-ازت زیاد
۷۱-کدامیک از روغن‌های زیر معادل روغن زیتون بوده و بهترین روغن برای تهیه مارگارین است؟
الف-سویا                      ب-بادام زمینی                     ج-آفتابگردان                 د-کلزا
۷۲-شوری در گلرنگ باعث ……………… وزن دانه و ………………. درصد روغن می شود؟
الف-کاهش – کاهش          ب-کاهش – افزایش     ج-افزایش – کاهش      د- افزایش – افزایش
۷۳-افزایش تراکم در ذرت باعث ……………….. عملکرد دانه و …………… عملکرد روغن می‌شود.
الف-کاهش- کاهش         ب- افزایش ]
]>