iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها

تاریخ : ۳۰ آبان ۱۳۹۱

شماره نشریه ۰۴۷۴

عنوان فارسی مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها – مبانی و ضوابط طراحی

عنوان انگلیسی Greenhouse Development Criteria Design Criteria

ضمائم نشریه

تاریخ تصویب ۱۳۸۷/۱۲/۲۸
تاریخ ابلاغ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸
تاریخ اجرا ۱۳۸۷/۱۲/۲۸
تاریخ اعتبار
شماره بخشنامه
نوع دستورالعمل گروه ۳

خلاصه مطلب:
مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها – مبانی و ضوابط طراحی این نشریه بخشی از مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها می باشد که با اهداف هدایت و بهینه نمودن سرمایه گذار ی ها، بالا بردن کیفیت اجرایی طر ح های گلخانه ای، استفاده بهتر از نیروی انسانی و یکنواخت نمودن رویه اجرایی
منتشر می گردد.

 

رشد سریع اقتصادی و فرهنگی، رشد جمعیت، محدودیت آب و خاک، نیاز جامعه به مواد غذایی، وجود بازارهای بزرگ مصرف و علاقه مندی به تولید محصولات خارج از فصل در سالهای اخیر موجب توسعه کشت محصولات گلخانه ای شده است.

از آنجا که افزایش کارآمدی طرح ها و پروژ ه های سرمایه گذاری با رویکرد سیستمی، فرایندی ، نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور از اهداف قانون برنامه چهارم توسعه است، لذا معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری حسب وظیفه قانونی وفق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۵۲ هیات وزیران و در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹ / ت ۳۳۴۹۷ ه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیات محترم وزیران) با پیشنهاد معاونت امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، تدوین ضوابط طراحی و دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ای کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

نشریه حاضر با عنوان مبانی و ضوابط طراحی گلخانه ها می باشد که در بخش ضوابط انتخاب سیستم های گلخانه ای شامل قسمت های زیر است:
– ضوابط معماری و کالبدی گلخانه
– معیارهای انتخاب و استاندارد پوشش های گلخانه ای
– ضوابط طراحی سازه های گلخانه ای
– تجهیزات داخلی گلخانه
– ساختمان های جانبی
این نشریه همان گونه که از عنوان آن مشخص است، بخشی از مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها می باشد که قسمت اول آن با عنوان دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها با شماره نشریه ۴۷۲ منتشر گردیده است. هدف از تهیه این نشریه هدایت و بهینه نمودن سرمایه گذاری ها، بالا بردن کیفیت اجرایی طرحهای گلخانه ای، استفاده بهتر از نیروی انسانی و یکنواخت نمودن رویه اجرایی است. امید است این نشریه در راستای اهداف فوق و کمک به این بخش از سرمایه گذار یهای کشور موثر واقع شود. معاونت نظارت راهبردی از تمامی کارشناسان و نمایندگان دستگا ههای اجرایی که به نحوی در تهیه و تدوین این مجموعه همکاری داشته اند تشکر و قدرانی میکند.

 

دانلود مستقیم مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها مبانی و ضوابط طراحی نشریه ۴۷۴

دانلود از سایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور