iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

نظام پیشنهادات

تاریخ : ۴ دی ۱۳۹۱

[contact-form-7 id=”4515″ title=”نظام پیشنهادات”]

محورها و موضوعات تعیین شده برای ارائه پیشنهاد:

۱)    پیشنهاد در زمینه اصلاح نظام پرداخت یارانه ها در بخش کشاورزی
۲)    پیشنهاد در زمینه ساماندهی بازار محصولات کشاورزی
۳)    پیشنهاد در زمینه توسعه صادرات بخش کشاورزی
۴)    پیشنهاد در زمینه استفاده از منابع بالقوه در بخش کشاورزی
۵)    پیشنهاد در زمینه تسهیل و روان شدن پرداخت وامهای کشاورزی
۶)    پیشنهاد در زمینه افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
۷)    پیشنهاد در زمینه بیمه کشاورزان و تولید کنندگان در بخش کشاورزی
۸)    پیشنهاد در زمینه بهبود خدمات رسانی در روستاهای کشور
۹)    پیشنهاد در زمینه ساماندهی عشایر کوچ رو
۱۰)    پیشنهاد در زمینه هماهنگی تشکلهای مربوط به تولید یک محصول
۱۱)    پیشنهاد در زمینه وظائف و اختیارات تشکلها و چگونگی پاسخگو بودن آنها
۱۲)    پیشنهاد در زمینه جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان
۱۳)    پیشنهاد در زمینه انگیزه برای زندگی تحصیلکرده ها در روستاهای کشور
۱۴)    پیشنهاد در زمینه چگونگی تعامل دانش سنتی و دانش رسمی در عرصه کشاورزی
۱۵)    پیشنهاد در زمینه کارآمدتر نمودن خرید تضمینی محصولات
۱۶)    پیشنهاد در زمینه نظام اطلاع رسانی به جامعه مهندسین کشاورزی و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی
۱۷)    پیشنهاد در زمینه تعادل در بخشهای مختلف اقتصادی از نظر سوددهی
۱۸)    پیشنهاد در زمینه اصلاح نظام زمین داری در بخش کشاورزی
۱۹)    پیشنهاد در زمینه افزایش حضور و تأثیر رسانه های گروهی در ارتقاء کمی و کیفی محصولات
۲۰)    پیشنهاد در زمینه بهبود وارتقاء روشهای تولید و سیاستگذاریها دربخش کشاورزی و زیربخشهای آن.
۲۱)    پیشنهاد در زمینه صدور پروانه مورد نیاز در زمینه های مرتبط با بخش کشاورزی و زیربخشهای آن.
۲۲)    پیشنهاد در زمینه بهبود روشهای آموزش، ترویج و تحقیق دربخش کشاورزی.
۲۳)    پیشنهاد در زمینـه بهینـه کردن سیاستهای تصمیـم گیری، ارزیابی، نظارت، هماهنگی، برنامه ریزی، روابط عمومی و انتشارات
۲۴)    پیشنهاد در زمینه بهبود ساختار اجرائی در بخش تحقیق و توسعه
۲۵)    پیشنهاد در زمینه ایجاد ساختارهای مناسب جهت رشد کیفیت تولیدات وخدمات بخش کشاورزی بطورمستمر
۲۶)    پیشنهاد در زمینه فن آوریهای جدید و دانش فنی بمنظور ارتقاء مدیریت وتوسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
۲۷)    پیشنهاد در زمینه کاهش ضایعات و تلفات در فرآیند تولید و پس از آن
۲۸)    پیشنهاد در زمینه جلوگیری از آلودگی محیط زیست وارتقاء شاخصهای زیست محیطی
۲۹)    پیشنهاد در زمینه ایجاد تحول در توسعه بازارهای داخلی و خارجی وخدمات مورد نیاز بخش کشاورزی
۳۰)    پیشنهاد در زمینه افزایش انگیزه کاری اعضاء سازمان
۳۱)    پیشنهاد در زمینه ارتقای اخلاق حرفه ای در کلیه امور بخش کشاورزی
۳۲)    پیشنهاد در زمینه ارتقای سطح دانش، گسترش فن آوری جدید در کشاورزی و رشته های مرتبط
۳۳)    پیشنهاد در زمینه حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده(آب و خاک، دام و طیور، آبزیان، جنگل و مرتع) بمنظور دستیابی به توسعه پایدار
۳۴)    پیشنهاد در زمینه افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی
۳۵)    پیشنهاد در زمینه حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
۳۶)    پیشنهاد در زمینه نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان
۳۷)    پیشنهاد در زمینه حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که بنحوی از خدمات
۳۸)    حرفه ای مهندسی کشاورزی بهره مند می شوند.
۳۹)    پیشنهاد در زمینه انسجام، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین شاغلین در امور کشاورزی با دستگاهها اجرائی دولتی و غیر دولتی
۴۰)    پیشنهاد در زمینه حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی و منابع طبیعی
۴۱)    پیشنهاد در زمینه حمایت از تشکلهای صنفی و تولیدی بخش
۴۲)    پیشنهاد در زمینه ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی
۴۳)    پیشنهاد در زمینه کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور
۴۴)    پیشنهاد در زمینه گسترش و پیشبرد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی(عملیاتی کردن) در امور کشاورزی و منابع طبیعی
۴۵)    پیشنهاد در زمینه چگونگی تدوین و برآورد تعرفه های خدماتی امور کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست وآب و نحوه اصلاح آنها
۴۶)    پیشنهاد در زمینه تعریف و تعیین کارهای کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست
۴۷)    پیشنهاد در زمینه اصلاح مقررات وقوانین مربوط به امور کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست
۴۸)    پیشنهاد در زمینه تدوین، اجرا و اصلاح برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضاء سازمان
۴۹)    پیشنهاد در زمینه اصلاح لوایح وطرحهای در دستورکار مجلس شورای اسلامی مرتبط با امور کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست وآب .
۵۰)    پیشنهاد در زمینه تعیین واصلاح میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغلان بخش کشاورزی
۵۱)    پیشنهاد در زمینه نحوه ارائه خدمات امدادی مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه
۵۲)    پیشنهاد در زمینه انجام اموری که جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته باشد.
۵۳)    پیشنهاد در زمینه تدوین نظام کارآمد آموزشی عالی کشور در رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، شیلات و آبزیان
۵۴)    پیشنهاد در زمینه کاهش هزینه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
۵۵)    پیشنهاد در زمینه بهینه کردن سیاستها، تصمیم گیری، ارزیابـی، نظـارت، همـاهنـگی،
۵۶)    برنامـه ریزی، روابط عمومی و انتشارات در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
۵۷)    پیشنهاد در زمینه ارائه برنامه جهت اشاعه تفکر علمی در امر تولید و فن آوری محصولات کشاورزی از طریق الزام به استفاده از مهندسین کشاورزی در اجرای پروژه های کشاورزی
۵۸)    پیشنهاد در زمینه لـوایح و طرحهـای مربـوط به کشـاورزی جهـت انعکـاس به مراجع ذیربط
۵۹)    (مجلس یا دولت)
۶۰)    پیشنهاد در زمینه بهینه کردن برنامه های خرد و کلان، کوتاه مدت و دراز مدت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و بخش کشاورزی
۶۱)    پیشنهاد در زمینه درآمدزایی جدید و مطمئن برای سازمان