iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

فصلنامه روستا و توسعه

تاریخ : ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

rosta o tosee

فصلنامه روستا و توسعه
Journal of Rural Development Studies

فصل نامه به موضوعاتی درباره ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ،جغرافیایی و سیاسی روستا و توسعه روستایی می پردازد و ابعادی فراتر از بخش کشاورزی زندگی روستایی را در برمی گیرد.

رتبه علمی: علمی – پژوهشی (کشاورزی)
دوره انتشار: فصلنامه
موضوع: توسعه روستایی
ISSN: 1563-3322
زبان: فارسی
شروع انتشار: بهار ۱۳۷۶

صاحب امتیاز: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
مدیر مسئول: دکتر سید جواد میر
سردبیر: دکتر محمدحسین کریم
مدیر داخلی: مهدی گنجیان
هیئت تحریریه: دکتر حسن افراخته، دکتر احمد اکبری، دکتر جواد ترکمانی، دکتر محمود دانشور کاخکی، دکتر صمد رحیمی سوره، دکتر اسدالله زمانی پور، دکتر حبیب الله زنجانی، دکتر عزت الله سام آرام، دکتر سیروس سلمان زاده، دکتر عباس شاکری، دکتر علی شکوری، دکتر اسماعیل شهبازی، دکتر مهدی طالب، دکتر محمد حسین کریم، دکتر علی اکبر مهرابی، دکتر سید جواد میر، دکتر سعید یزدانی
ویراستار فارسی: محمد اسماعیل نوشمند

محل انتشار: تهران
تلفن: ۴۲۹۱۶۴۵۲ (۰۲۱)
نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان حافظ، خیابان رودسر، پلاک ۵، طبقه ۱۰ ،
کدپستی:۱۵۹۸۶۳۷۳۱۳
صندوق پستی: تهران، ۱۵۱۵-۱۵۸۱۵

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/roosta-va-towsee
سایت اختصاصی: rvt.agri-peri.ir
نشانی الکترونیک: roosta-towse-e@agri-peri.ir

بخش اشتراک: مژگان قلمبر
تلفن بخش اشتراک: ۴۲۹۱۶۴۵۲ (۰۲۱)
نمابر بخش اشتراک: ۸۸۸۹۶۶۶۰ (۰۲۱)