iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

آیین نامه تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصلاح شد

تاریخ : ۱۸ آبان ۱۳۹۲

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحات آیین نامه تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب کرد.

با تصویب دولت، آیین نامه تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصلاح شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحات آیین نامه تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب کرد.
بر اساس اصلاحات تبصره ماده (۱۱) عبارت “هفت نفر” به عبارت “هشت نفر” تغییر می یابد که بر طبق آن جلسات شورای استان با حضور حداقل هشت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با آرای موافق اکثریت حاضر معتبر است.
همچنین در بند(ه) ماده(۱۸) و تبصره(۵) ماده(۵۲) عبارت “اعضای حاضر در جلسه” جایگزین عبارت “نصف به علاوه یک اعضا” می شود که بر این اساس در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضای مجامع عمومی عادی یا فوق العاده در جلسه اول، جلسه دوم که ظرف پانزده روز از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می شود، با حضور اعضای حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رای اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود.
همچنین بر اساس اصلاحات ماده(۴۸) برگه تعرفه انتخابات در محل تشکیل جلسه مجمع عمومی و در بدو ورود اعضای سازمان به جلسه مجمع با رویت کارت عضویت معتبر در اختیار آنان گذاشته می شود. به هر عضو صرفاً یک برگه تعرفه ارائه می شود و دادن رای به نمایندگی از اعضاء دیگر امکان پذیر نیست.
بر این اساس، بند(د) ماده(۵۴) حذف می شود و بر طبق اصلاحات تبصره این ماده، متخصصان کشاورزی صاحب نظر موضوع بند(۵) ماده(۶) قانون باید دارای یکی از مدارک دکتری، کارشناسی ارشد یا کارشناسی با سابقه کار حرفه ای به ترتیب(۳)، (۷) و (۱۰) سال پس از اخذ مدرک کارشناسی باشند.
بر طبق اصلاحات ماده(۸۰)، هر گونه تبلیغات در روز انتخابات در حوزه اخذ رای و نیز استفاده از امکانات اداری، فصلنامه و خبرنامه داخلی سازمان مرکزی و استان ها برای انجام تبلیغات انتخاباتی و انجام مصاحبه حداقل چهار ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات توسط اعضای فعلی شوراهای مرکزی و استانی و مسئولان اداری سازمان مرکزی و سازمان استان ها که داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای استان و مرکزی هستند، ممنوع است.
متخلفان از این ماده برابر ماده(۲۵) قانون حسب مورد توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات یا هیئت نظارت بر انتخابات استان به هیئت انتظامی معرفی می شوند.
همچنین ماده(۸۱) این آیین نامه حذف می شود و بر اساس اصلاحات ماده(۸۵)، تعرفه های مربوط به ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی به پیشنهاد شورای مرکزی و تایید وزیر جهاد کشاورزی تعیین می شود.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.