iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

استاندارد آموزشی “آشنایی با شیوه نگارش و روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی” تصویب شد

تاریخ : ۳ دی ۱۳۹۲

استاندارد آموزشی “آشنایی با شیوه نگارش و روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی” در جلسه شورای آموزشی به تصویب رسید.

به گزارش معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی، این استاندارد با همکاری معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی و دفتر شبکه خدمات فنی و مهندسی سازمان مرکزی تهیه گردید.
بنابر این گزارش، این استاندارد برای انتقال دانش و فنون مورد نیاز مهندسین کشاورزی تهیه شده که آنان با شرکت در این دوره با شیوه نگارش و روش اجرائی تدوین استانداردهای ملی آشنا می شوند.
برای مشاهده فایل استاندارد اینجا را کلیک کنید.