iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

دستورالعمل عضویت اعضای حقیقی “نحوه ثبت نام در سامانه” مصوب ۲۲ مردادماه ۹۲

تاریخ : ۱۳ اسفند ۱۳۹۲

ماده ۷- نحوه ثبت نام از طریق مراجعه به سایت ثبت نام سازمان در اینترنت:
۱. پرکردن فرمهای الکترونیک موجود در سایت.
۲. اسکن مدارک مورد نیاز اعلام شده در سایت.
۳. تایید و پذیرش مسئولیت درستی موارد اعلام شده توسط متقاضی.
۴. ارائه مدارک به مراکز و واحدهای مورد تایید سازمان استان جهت تایید و برابر با اصل کردن آنها.
۵. پس ازتاییدمراحل عضویت باموافقت رییس سازمان استان کارت عضویت صادر می گردد.
۶. شیوه نامه ثبت نام الکترونیکی برای سازمانهای استان و کاربران عضو توسط سازمان مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸- رییس سازمان می تواند اختیارات خود در خصوص ( بند ۳ ماده ۱۶ قانون تاسیس ) را به رییس سازمان استان تفویض نماید.
تبصره ۱- رییس سازمان مسئول نظارت بر فرآیند ثبت نام و صدور کارت در سطح کشور و حسن اجرای آن میباشد.
ماده ۹- رییس سازمان استان موظف به نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و روش های اجرایی ابلاغی مربوط به نحوه ثبت نام و عضویت از طریق درگاه الکترونیک می باشد.
ماده ۱۰ – هر عضو دارای یک پرونده در سازمان استان است که تصویر مدارک برابر با اصل شده عضو در آن نگهداری می شود.
تبصره ۱- پس از راه اندازی بایگانی الکترونیک این سیستم میتواندجایگزین بایگانی فیزیکی گردد.
ماده ۱۱ – کلیه اعضای فعلی سازمان مکلفند ظرف مدت شش ماه از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل نسبت به ثبت نام مجدد از طریق سامانه ثبت نام اقدام کنند. مسئولیت عواقب عدم اقدام بموقع در ثبت نام بعهده آنها خواهد بود.
ماده ۱۲ – کلیه مصوبات قبلی در خصوص عضویت اعضای حقیقی ملغی می گردد.

بخشنامه صادره به سازمان استانها در خصوص لزوم ثبت نام از طریق استانها