iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : ۳۰ آبان ۱۳۹۲

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی

 

فرم های مربوط به درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی و حقوقی

ماده ۱-کلیات و تعاریف :
۱- پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار، طبق مقررات و شرایط مندرج در این شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می شوند.
الف – پیمانکارحقیقی: شخص حقیقی با تحصیلات دانشگاهی حداقل لیسانس .
ب –پیمانکارحقوقی: شخصیت حقوقی است که برای انجام کار طبق قوانین و مقررات مربوطه بصورت شرکـت در داخل کشور به ثبت رسیده باشد .
۲- تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که طی آن توان تخصصی پیمانکار براساس این شیوه نامه بررسی و تعیین میگردد .
۳- شاخص رتبه بندی : معیار کمی است که توان فنی و اجرائی هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقایسه با سایر پیمانکاران تعیین و مشخص مینماید .
۴- آیین نامه: به مقرراتی گفته می شود که توسط مقامات و یا مراجع صلاحیت دار وضع و در معرض اجرا گذاشته می شود.
۵- کمیته رتبه بندی استان : کمیته مندرج در ماده ۲ آئین نامه
۶- هیئت عالی رتبه بندی: هیئت مندرج در ماده ۴ آئین نامه
۷- سازمان: سازمـان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
۸- سازمان استان : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
۹- شورای مرکزی : شورای مرکـزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
۱۰- شورای استان : شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
۱۱- پایه : شاخصی است که توان فنی و اجرائی پیمانکار حقیقی را در هر تخصصی تعیین مینماید.
تبصره – شاخص عددی پایه، از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت رده بندی می شوند.
۱۲- رتبه : شاخصی است که توان فنی و اجرائی پیمانکار حقوقی را در هر تخصصی تعیین مینماید.
تبصره – شاخص عددی رتبه، از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت رده بندی می شوند.
۱۳- امتیاز : نمراتی است که به هر یک از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی تعلق میگیرد و به آنها ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه بندی گفته میشود .
۱۴- حد نصاب : حداقل امتیاز از مجموع امتیـازاتی است که هـر پیمانکار حقیقـی یـا حقوقی باید از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی در هر رتبه و پایه معین کسب نمایند .
۱۵- خدمات پیمانکار : عبارت است از انجام فعالیت ها و عملیات اجرایی طرحها و پروژه ها توسط پیمانکار به شرح مفاد ماده ۱۷ این شیوه نامه.
۱۶- تخصص: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست که به لحاظ علمی و اجرایی در یک زمینه کاری قرار گرفته باشند.
۱۷- گروه تخصصی: عبارت است از چند تخصص مرتبط با هم که در این شیوه نامه به اختصار گروه نامیده می شود.
۱۸- گواهینامه: مدرکی است که بر اساس مقررات این شیوه نامه بمنظور اعلام صلاحیت پیمانکار بعنوان گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی از سوی سازمان استان برای ارائه خدمات پیمانکاری صادر میگردد.
۱۹- تعداد کار مجاز : حداکثر تعداد کاری است که دارنده هر پایه و یا رتبه بصورت همزمان میتواند اجرا نماید.
۲۰- حداکثر مبلغ کار مناسب : حداکثر مبلغ برآورد یک کار ( یا حق الزحمه در مورد تخصصهایی که
حق الزحمه در آنها ملاک است ) که پیمانکار می تواند در هر پایه و یا رتبه اجرا نماید.
۲۱- سرگروه: کارشناسی که دارای شرایط لازم در یک تخصص بوده و سرپرستی فعالیتهای آن تخصص را در تشکیلات پیمانکار بر عهده داشته باشد.
۲۲- دارایی ثابت: سرمایه، اموال، ماشین آلات و تجهیزات، زمین و ساختمان، استهلاک انباشته، سرمایه گذاری های بلند مدت (در شرکت های فرعی و وابسته)، دریافتنی های بلند مدت (حساب ها و اسناد دریافتنی و تجاری، دریافتنی از مدیران و شرکتهای وابسته و عضو گروه و سایر دریافتنی ها)، سرقفلی، حق اختراع، علایم تجاری و مخارج انتقالی به دوره های آتی.
۲۳- دارایی های جاری: موجودی نقد، سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار غیر از سرمایه گذاریهای بلند مدت و دریافتنی ها و موجودیهای مواد و کالا.
۲۴- سرمایه شرکت: مجموع آورده نقدی و غیرنقدی شرکاء که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و ادارات ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.
۲۵- گردش مالی: عبارت است از مجموع درآمدها و هزینه های پیمانکار در یک سال مالی.
۲۶- موضوع شرکت: فعالیتهایی است که در اساسنامه شرکت تعیین و انجام خدمات پیمانکاری، منطبق با رشته های درخواستی در آن لحاظ و شرکت بر اساس آن تشکیل شده است.

ماده ۲-شرائط عمومی احراز صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی :
۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲- دارا بودن تحصیلات دانشگاهی ( حداقل لیسانس ) در رشته تخصصی مورد درخواست
تبصره: پیمانکاران تجربی دارای سابقه پروانه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می توانند با داشتن کارشناس متخصص مرتبط دارای رتبه بر اساس این شیوه نامه رتبه بندی شوند.
۳- عضویت در سازمان
۴- قرار نداشتن در دوران محرومیت، محکومیت یا ممنوعیت در کارهای پیمانکاری
۵- تعهد به اینکه در هیچ شرکت پیمانکاری، مدیریت طرح و یا شرکتها و مؤسسات مهندسان مشاور و سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام میدهند جزو افراد الزامی امتیازآور نباشد.

ماده ۳-شرائط عمومی احراز صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقوقی:
۱- ثبت در مراجع ذیصلاح و قید موضوع فعالیت در اساسنامه شرکت
۲- کسب امتیاز و شرایط لازم برای احراز صلاحیت و رتبه بندی مطابق ماده ۱۲ این شیوه نامه.
۳- هیچ یک از شرکاء و مدیران و افراد الزامی امتیازآور پیمانکاران در محرومیت یا ممنوعیت قانونی برای انجام خدمات پیمانکاری نباشند.
۴- عضویت در سازمان
۵- تعهد به اینکه از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت، در شرکتهای پیمانکاری و یا شرکتهای مدیریت طرح و مؤسسات ، شرکتهای مهندسان مشاور و دیگر شرکتها و یا سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام میدهند استفاده نشده باشد.
۶- الزام اشتغال به کار تمام وقت افراد فنی الزامی امتیازآور در شرکت
تبصره: اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دارای قرارداد پاره وقت از این بند مستثنی هستند.
۷- دارا بودن تحصیلات تخصصی ( حداقل کارشناسی ) برای هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و افراد امتیازآور این گونه شرکتها الزامی است.
۸- تطبیق امتیاز مدیر عامل شرکت، با امتیاز مورد نیاز سر گروه در احراز یکی از تخصصهای پیمانکاری الزامی است.
تبصره ۱- شرکتها می توانند یک نفر با تخصص امور اقتصادی، برنامه ریزی یا مدیریت در ترکیب هیئت مدیره بصورت امتیاز آور داشته باشند.
تبصره ۲- شرکاء و مدیران و کلیه افراد امتیازآور اینگونه شرکت ها در هنگام عقد قرارداد با دولت نباید مشمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت باشند.
تبصره ۳- تعهدات مندرج در بندهای فوق براساس فرم خود اظهاری با امضای مجاز تعهدآور شرکت ارایه میگردد.

ماده ۴-شاخص رتبه بندی پیمانکاران حقیقی :
۱- کارشناس پایه یک : به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب حداقل۱۳۰۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۰ این شیوه نامه گردد .
۲- کارشناس پایه دو : به کارشناسی اطلاق میگردد که موفق به کسب حداقل۱۰۰۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۰ این شیوه نامه گردد .
۳- کارشناس پایه سه : به کارشناسی اطلاق میگردد که موفق به کسب حداقل۷۵۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۰ این شیوه نامه گردد .
۴- کارشناس پایه چهار: به کارشناسی اطلاق میگردد که موفق به کسب حداقل ۵۰۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۰ این شیوه نامه گردد .
۵- کارشناس پایه پنج: به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب حداقل ۳۰۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۰ این شیوه نامه گردد .

ماده ۵-شاخص رتبه بندی پیمانکاران حقوقی:
۱- رتبه یک: به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۹۶۰۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .
۲- رتبه دو: به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۸۳۰۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .
۳- رتبه سه: به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب ۶۵۰۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .
۴- رتبه چهار: به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۴۹۰۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .
۵- رتبه پنج: به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۳۵۴۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .
۶- رتبه شش: به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۲۰۷۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .
۷- رتبه هفت: به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۱۱۱۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .
۸- رتبه هشت: به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۵۱۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

ماده ۶-کمیته رتبه بندی استان :
ترکیب و وظایف کمیته رتبه بندی استان مطابق مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرائی نحوه رتبه بندی مصوب ۳۰/۷/۹۱ هیئت محترم وزیران خواهد بود.
تبصره : در صورت نیاز، کمیته می تواند از افراد متخصص صاحبنظر در زمینه ذیربط برای حضور در جلسات بدون حق رأی دعوت نماید .
ماده ۷–هیئت عالی رتبه بندی :
ترکیب و وظایف هیئت عالی رتبه بندی مطابق مواد ۴ و ۵ آئین نامه اجرائی نحوه رتبه بندی مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران خواهد بود.
ماده۸–صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی و حقوقی با امضاء رئیس سازمان استان میباشد .
تبصره –گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی رئیس وقت سازمان استان با امضاء رئیس سازمان صادر میگردد.
ماده ۹-مدارک مورد نیاز تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی و حقوقی:
۱- فرم تکمیل شده تقاضا و تعهدات
۲- فرمهای تکمیل شده ضمیمه تقاضا
۳- مستندات سوابق کاری
۴- دو قطعه عکس ۴×۳ ( برای پیمانکاران حقیقی )
۵ – تصاویر شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی ( برای پیمانکاران حقیقی و کلیه عوامل انسانی پیمانکاران حقوقی )
۶ – فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه رتبه بندی
۷- تصاویر سوابق کاری مطابق با موارد ذکر شده در فرمهای مربوطه که می بایست مرتبط با بخش کشاورزی بوده و مورد تائید کمیته رتبه بندی استان نیز قرار گیرد.
۸ – ارائه پروانه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل امتیاز آور
تبصره ۱- در صورت نیاز، کمیته رتبه بندی استان می تواند نسبت به استعلام صحت مدارک ارائه شده از مراجع ذیربط اقدام نماید.
تبصره ۲- در صورتیکه متقاضی مدارک مورد نیاز را بصورت مخدوش یا خلاف واقع ارائه نماید، کمیته رتبه بندی استان باید موضوع را به سازمان استان منعکس تا در صورت لزوم از طریق مراجع
ذ یصلاح مورد پیگیری قرار گیرد..

ماده ۱۰- ضوابط و نحوه محاسبه امتیاز برای تعیین رتبه پیمانکار حقیقی:
۱- امتیاز سابقه کار یا تجربه که به شرح جدول شماره ۱ محاسبه می گردد.
تبصره – امتیاز مذکور براساس گواهی کار مفید و مرتبط یا قراردادهای انجام کار محاسبه میگردد.
۲- طی دوره های آموزشی ( بازآموزی و نوآموزی ) بمدت ۲۰۰ ساعت حداکثر ۴۰ امتیاز ( هر ۵ ساعت یک امتیاز ) با ارائه گواهی از مراجع قابل قبول سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به تشخیص کمیته رتبه بندی استان
۳- آزمون ادواری سازمان حداکثر ۱۰۰ امتیاز هر آزمون ۲۰ امتیاز
۴- امتیاز وضع مالی یا نقدینگی براساس مابه التفاوت مثبت نقدینگی و اسناد دریافتنی و بدهی و اسناد پرداختنی به ازاء هر یک میلیون ریال یک امتیاز محاسبه می گردد.
تبصره ۱- نقدینگی و اسناد دریافتنی شامل ( موجودی نقدی – موجودی حسابهای بانکی –
سپرده ها- وثایق نزد بانکها، کارفرمایان یا اشخاص – مطالبات بابت صورت وضعیت ها- مطالبات پیش پرداختها – اوراق بهادار – موجودیهای جنسی در انبار و کالاهای بین راه– اعتبارات اسنادی افتتاح شده توسط بانکها- دارائیهای ثابت بجز ذخائر استهلاک دارائیها ) میباشد.
تبصره ۲- بدهی و اسناد پرداختنی شامل : بدهی به اشخاص و کارفرمایان و بانکها – بدهی بابت پیش پرداختها ( دریافتها ) – بدهی بابت بیمه و مالیات و سایر تعهدات – اسناد پرداختنی می باشد.
تبصره ۳- مابه التفاوت موارد تبصره ۱ و تبصره ۲ به میزان مثبت بودن شامل امتیاز موضوع این بند می گردد.
تبصره ۴- ارائه گزارش غیر واقع در خصوص موارد اشاره شده در این بند قابل پیگیری در هیأت بدوی انتظامی استان می باشد.
تبصره ۵- پیمانکاران حقیقی می توانند تا حداکثر ۲۵ درصد از امتیازات حد نصاب رتبه مربوط را از محل بند ۴ این ماده تأمین کنند.
۵- امتیاز مربوط به سوابق تجربی اجرای پروژه : حجم مبالغ کارهای انجام شده طی ۵ سال منتهی به سال مورد بررسی براساس ضوابط مندرج در جدول شماره ۲ محاسبه میگردد.
۶- طی دوره آموزش تخصصی برای پیمانکار حقیقی با سابقه کار کمتر از یکسال حداقل به میزان ۳۰ ساعت الزامی می باشد.
۷- محاسبه امتیازات بعد از کسب تجربه کاری بمیزان حداقل یک سال در پایه قبلی برای پایه بالاتر انجام می پذیرد.
تبصره: امتیازات ماده ۱۰ بر اساس رشته مورد تقاضا توسط کمیته رتبه بندی استان محاسبه و تعیین می گردد.

ماده ۱۱- هر پیمانکار حقیقی برای تشخیص صلاحیت در پایه پنج باید حداقل دارای ۱ سال سابقه کار مفید و مرتبط باشد.
تبصره ۱- پیمانکار حقیقی فاقد تجربه مذکور باید در دوره آموزش تخصصی حداقل به مدت ۳۰ ساعت شرکت نماید. گواهی دوره آموزش مذکور بمنزله سابقه کار مفید قابل ارائه می باشد.
تبصره ۲- گواهی قبولی در آزمون ادواری و دوره آموزش تخصصی توسط سازمان استان صادر می گردد.

ماده ۱۲- ضوابط و نحوه محاسبه امتیاز برای تعیین رتبه پیمانکار حقوقی بشرح زیر می باشد:
۱- سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره موظف براساس جدول شماره ۱
۲- امتیاز سابقه کار پرسنل شاغل تمام وقت شرکت یا مؤسسه براساس جدول شماره ۱ محاسبه
می گردد.
۳- امتیاز میزان کارهای انجام شده پیمانکار براساس جدول شماره ۲ محاسبه می گردد.
۴- امتیاز مربوط به دارائیهای پیمانکار حقوقی شامل امکانات، تجهیزات، ماشین آلات و نقدینگی براساس مابه التفاوت مثبت ( نقدینگی و اسناد دریافتنی ) و بدهی ( اسناد پرداختنی ) حداکثر ۴۴۰۰ امتیاز به ازای هر یک میلیون ریال یک امتیاز محاسبه می گردد.
تبصره ۱- مبنای محاسبه ارزش امکانات، تجهیزات و ماشین آلات ارزش حال حاضر آنها براساس مدارک مورد تائید به تشخیص کمیته رتبه بندی استان می باشد.
تبصره ۲- نقدینگی و اسناد دریافتنی شامل ( موجودی نقدی – معدل موجودی حسابهای بانکی در یک دوره شش ماهه – سپرده ها – وثایق نزد بانکها، کارفرمایان یا اشخاص – مطالبات بابت صورت وضعیتها – مطالبات پیش پرداختها – اوراق بهادار – موجودی انبار و کالاهای بین راهها – اعتبارات اسناد افتتاح شده توسط بانکها – دارائیهای ثابت ( بجز ذخائر استهلاک دارائیها ) می باشد.
تبصره ۳- بدهی یا اسناد پرداختنی شامل : بدهی به اشخاص و کارفرمایان و بانکها – بدهی بابت پیش پرداختها ( دریافتها ) – بدهی بابت بیمه و مالیات و سایر تعهدات – اسناد پرداختنی می باشد.
تبصره ۴- مابه التفاوت موارد تبصره ۱ و تبصره ۲ به میزان مثبت بودن شامل امتیاز موضوع این بند میگردد.
تبصره ۵- ارائه گزارش غیر واقع در خصوص موارد اشاره شده در این بند قابل پیگیری در هیأت بدوی انتظامی استان می باشد.

ماده ۱۳- پیمانکاران حقوقی موظفند هر نوع تغییر در عوامل و شرایط واحد خود که منجر به کاهش امتیازات رتبه بندی می شود را بلافاصله به سازمان استان اعلام نمایند. چنانچه به تبع تغییرات اعلام شده در رتبه و صلاحیت شرکت یا مؤسسه مربوطه تغییری ایجاد شود سازمان استان مراتب را به شرکت یا مؤسسه خدمات پیمانکاری اعلام می نماید. در حالتی که واحد مزبور کار در دست اجرا داشته باشد موظف است ظرف مدت سه ماه وضعیت صلاحیت و رتبه خود را با صلاحیت و رتبه ای که با توجه به عوامل قبلی کسب نموده است منطبق نماید.
تبصره – اعضایی که در تعیین رتبه و صلاحیت شرکت یا مؤسسه ای مؤثر هستند، در صورت ترک قطعی آن شرکت یا مؤسسه بمدت شش ماه نمی توانند بعنوان عضو مؤثر در ارزیابی رتبه و صلاحیت شرکت یا مؤسسه دیگری بکار گرفته شوند.

ماده ۱۴-پیمانکاران حقیقی و حقوقی موظفند اطلاعات خواسته شده شامل وضعیت کار در دست اجرا و نیز وضعیت خود ( اطلاعات موضوع ماده ۱۳ این شیوه نامه ) را در مهلت های مقرر به سازمان استان ارسال دارند. در صورت عدم ارسال اطلاعات بموقع و یا عدم رعایت مقررات مذکور، موضوع توسط سازمان استان جهت رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی استان ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۵- سازمان مرکزی و سازمان استان عملکرد پیمانکاران حقیقی و حقوقی را در مقاطع معین مورد ارزشیابی قرار میدهند، نحوه ارزشیابی مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد سازمان مرکزی و تصویب هیئت عالی صورت می گیرد.

تبصره – نتایج حاصل از ارزشیابی در تعیین تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران حقیقی
و حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ۱۶-پیمانکار حقیقی با توجه به رشته تحصیلی در گروههای تخصصی موضوع ماده ۱۸ این شیوه نامه برای انجام مجموعه خدمات به شرح زیر رتبه بندی می گردند:
۱- اجرای طرحها و پروژه ها
۲- نقشه برداری و ممیزی اراضی

ماده ۱۷-پیمانکاران حقوقی برای انجام خدمات در گروههای تخصصی بشرح زیر رتبه بندی میگردند:
۱- امور زراعی
۲- امور باغبانی
۳- امور دام و طیور
۴- امور جنگل
۵- امور مرتع، آبخیزداری و بیابان زدایی
۶- صنایع کشاورزی،غذایی، چوب، کاغذ و مکانیزاسیون
۷- امور شیلات و آبزیان
۸- نگهداری و فرآوری، درجه بندی و بسته بندی محصولات کشاورزی
۹- بهسازی و اصلاح خاک و اراضی
۱۰- امور آب، تأسیسات آبی، آبیاری و زهکشی
۱۱- پارک و فضای سبز
۱۲- امور گیاهپزشکی
۱۳- خدمات آزمایشگاهی
تبصره: خدمات آزمایشگاهی در زمینه های: آب، خاک، گیاهپزشکی، دام، طیور، آبزیان و مواد گیاهی.
۱۴- امور محیط زیست
۱۵- آموزش و ترویج

تبصره ۱-پیمانکاران حقوقی میتوانند با توجه به نیروی انسانی متخصص شاغل تمام وقت در حداکثر ۳ زمینه مرتبط رتبه بندی گردند.

تبصره ۲- حداقل تعداد تخصصهای لازم در هر زمینه ۱ نفر کارشناس متخصص مرتبط میباشد.

ماده ۱۸- حداقل و حداکثر ریالی هر کار مناسب و تعداد کار سالانه برای هر پایه پیمانکار حقیقی و هر رتبه پیمانکار حقوقی توسط شورای مرکزی تعیین خواهد شد.
تبصره: پیمانکاران حقوقی که در ۳ زمینه تعیین صلاحیت میشوند برای هر زمینه از کار دارای مبالغ حداقل کار مناسب ، حداکثر کار مناسب و مبلغ ظرفیت آماده بکار و حداکثر تعداد مجاز کار جداگانه مربوط به ۳ زمینه هستند.

ماده ۱۹- کارها و عملیات اجرایی و خدماتی را که میتوان به پیمانکاران حقیقی و حقوقی ارجاع نمود با استفاده از دو روش زیر خواهد بود:
۱- عملیات اجرایی
۲- مدیریت بهره برداری و نگهداری

ماده ۲۰-پیمانکاران حقیقی و حقوقی موظفند اطلاعات مربوط به کارهای در دست اجرا، مقدار کار انجام شده و کار باقیمانده را طبق فرم تنظیمی که به تصویب سازمان میرسد سالانه به سازمان استان اعلام نمایند.

ماده ۲۱- سازمان فهرست پیمانکاران حقیقی و حقوقی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شده را جهت بهره برداری کارفرمایان به هنگام تهیه و منتشر می نماید.

ماده ۲۲- کارفرمایان قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران حقیقی و حقوقی موظفند ظرفیت خالی آنان را از سازمان استان استعلام نمایند.
تبصره – سازمان استان مکلف است بمنظور نظارت بر حسن انجام کار توسط پیمانکاران حقیقی
و حقوقی اطلاعات لازم در خصوص ظرفیت، تعداد کار مجاز ، مقدار کار انجام شده و باقیمانده کار را از پیمانکاران مذکور دریافت و در سوابق مربوطه نگهداری نماید.

ماده ۲۳-پیمانکاران حقیقی و حقوقی چنانچه در یکسال بیش از سه مرتبه از پاسخ به دعوت نامه کارفرمایان خودداری کنند باید دلایل لازم را به سازمان استان ارائه نماید.
تبصره ۱- سازمان استان در مورد اینگونه پیمانکاران تصمیم گیری و برای پیگیری، موضوع را به هیأت بدوی انتظامی استان ارجاع می نماید.
تبصره ۲- کارفرمایان می توانند موضوع این ماده را جهت پیگیری به سازمان استان اعلام نماید.

ماده ۲۴- کارفرمایان بمنظور پیگیری و نظارت بر کار پیمانکاران حقیقی و حقوقی موظفند یک نسخه از دعوت نامه ، صورتجلسات و قرارداد مربوطه را به سازمان استان ارائه نماید.

ماده ۲۵- حداقل شرایط و امتیازهای لازم برای اخذ صلاحیت و رتبه های مربوط به پیمانکاران حقوقی طبق جدول شماره ۳ می باشد.

ماده ۲۶- چنانچه پیمانکاران حقیقی و حقوقی ۷۰% کار در دست اجرا را انجام داده باشند ارجاع کار جدید تا سقف ظرفیت اجرایی یا حداکثر مبلغ کار مناسب برای آنان بلامانع می باشد.

ماده ۲۷- کلیه کارهای اجرایی ساختمانی و تأسیساتی براساس فهرست بهای اعلام شده از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشد.
تبصره– کارهای کشاورزی براساس تعرفه هایی خواهد بود که توسط سازمان تعیین و پیشنهاد و توسط وزیر جهادکشاورزی تایید و ابلاغ می گردد.

ماده ۲۸- پیمانکاران حقیقی و حقوقی هر استان می توانند با هماهنگی سازمانهای استانها در مناقصات طرحهای عمرانی استان های دیگر نیز شرکت کنند.
تبصره – سازمانهای استانها می توانند با توجه به میزان و حجم طرحهای عمرانی که دستگاههای اجرائی ذیربط استان اعلام مینماید علاوه بر پیمانکاران استان خود از پیمانکاران حقیقی و حقوقی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شده سایر استان ها و با هماهنگی سازمان استان مربوطه جهت شرکت در مناقصات طرحهای عمرانی استان خود دعوت بعمل آورند.

ماده ۲۹-پیمانکاران حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت مفاد این شیوه نامه و بخشنامه هایی که در چهارچوب این شیوه نامه توسط سازمان مرکزی صادر میگردد رعایت نمایند و مکلفند اطلاعات خواسته شده و نیز تغییرات حاصل در کلیه عوامل مؤثر در رتبه بندی و کار در دست اجرای خود را حداکثر ظرف مدت یکماه به سازمان استان ارسال نمایند.
تبصره: در صورت عدم ارسال بموقع اطلاعات و یا عدم رعایت تعهدات مذکور موضوع توسط سازمان استان جهت رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی استان ارجاع خواهد شد.

ماده ۳۰- این دستورالعمل در ۳۰ ماده و ۳۶ تبصره و ۹۱ بند و ۲ جزء در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ به تصویب هیأت عالی رتبه بندی رسیده است.
دکتر جهانگیر پرهمت

مهندس محسن موحدیان عطار

مهندس عبدالحسین بهنام زاده

 

مهندس خسرو شهبازی

مهندس مرتضی سخن سنج