iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

صلاحیت حرفه ای کشاورزی را تدوین کنیم

تاریخ : ۲۹ تیر ۱۳۹۴

برای مهندسی کردن کشاورزی بایستی مهندسین کار ورزیده و عملیاتی را در محیطهای کشاورزی داشته باشیم.
اسداله ابراهیمی، مدیر دفتر شبکه خدمات فنی مهندسی کشاورزی با بیان این مطلب گفت: تدوین ضوابط و مقررات ملی کشاورزی از دیگر نیازها برای مهندسی کردن کشاورزی است.
مدیر دفتر شبکه خدمات فنی مهندسی کشاورزی از آماده شدن طرح ملی تدوین مقررات ملی کشاورزی توسط سازمان خبر داد و گفت: ماده ۳۱ برنامه چهارم توسعه اشاره دارد که دولت موظف است، به منظور افزایش کارآمدى و اثربخشى طرحها و پروژه‌هاى سرمایه‌گذارى با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابى به سیستم کنترل کیفى، متناسب با شرایط اقتصادى و اجتماعى و اقلیمى کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنى و اجرایى کشور و اجراى آن در تمامى دستگاه‌هاى موضوع ماده (۱۶۰) این قانون اقدام نماید. که تاکنون مقررات ملی کشاورزی بر اساس این ماده قانونی مورد غفلت قرار گرفته است.
ابراهیمی به مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و افزود: در نظام مهندسی ساختمان برای مواردی همچون استحکام بنا، مصرف انرژی و کلیه مواردی که به ساختمان مرتبط است ضوابط فنی و اجرایی که لازم الااجرا است؛ تدوین شده است و مهندسین ناظر هم بر مبنای این مقررات نظارت می کنند.
وی بر ضابطه مندی، معیار و مقررات ملی در نظارتها تاکید کرد و افزود: در بخش کشاورزی مقررات ملی بصورت پراکنده کار شده است ولی بصورت منجسم ضوابط و استانداردهایی که بر اساس اصول علمی و با توجه به الزامات بیوتکنیکی و شرایط اکولوژیکی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه کشاورزی تدوین شود را نداریم.
ابراهیمی مقررات ملی کشاورزی را مجموعه ای از ضوابط فنی، حقوقی و اجرایی دانست و در ادامه گفت: این مجموعه ضوابط برای طراحی، بهره برداری و آماده سازی، کاشت، داشت و برداشت، نگهداری، فرآوری و بسته بندی و استفاده از نهاده های کشاورزی است.
وی به اهمیت تدوین مقررات ملی خاک اشاره کرد و گفت: امروزه خاک که مهمترین بستر تولید در کشاورزی است دچار صدمات زیادی قرار گرفته است که نیاز است برای حفظ خاک، حاصلخیزی خاک، جلوگیری از آلودگی خاک، تثبیت موارد آلی خاک ضوابط و مقررات ملی را تدوین کنیم و باید برای اجرا الزام آور شود.
مدیر دفتر شبکه خدمات فنی مهندسی کشاورزی تصریح کرد: ما باید به سمت حرفه ای سازی کشاورزی برای افزایش بهره وری برویم و تلاش کنیم صلاحیت حرفه ای کشاورزی را تدوین کنیم.
ابراهیمی به ضرورت و اهمیت تدوین مقررات ملی کشاورزی تاکید و عنوان کرد: افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به تامین غذا، افزایش دانش آموختگان کشاورزی و لزوم بکارگیری آنها در عرصه از جمله مواردی است که نیاز به تدوین این ضوابط را ضروری ساخته است.
وی با بیان اینکه بهره دهی مناسب عوامل تولید هدفی است که در بحث مقررات ملی کشاورزی مدنظر است، اظهار داشت: صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست، نیروی ماهر تحصیلکرده، سلامت جامعه و مصرف کننده از جمله مواردی است که مورد تاکید است.
وی اهداف تدوین مقررات ملی کشاورزی را شامل مواردی همچون مهندسی فرآیند تولید و استاندارد کردن آن، تهیه ضوابط فنی کاشت، داشت و برداشت، نگهداری، بسته بندی و فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی، تدوین معیارها و ضوابط قبل، حین و بعد از تولید و ایجاد مهارتهای شغلی برای صلاحیتهای حرفه ای، استانداردهای متناسب با آموزشها، بهبود راندمان مصرف نهاده های کشاورزی دانست.