تماس باسازمان | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
تماس باسازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

نشانی: تهران – بلوار کشاورز – خیابان برادران شهید عبداله زاده – کوچه شهید شهرستمی – شماره۲
تلفن: ۸۸۹۶۹۹۷۷ – ۸۸۹۶۹۹۷۸-۸۸۹۶۹۹۷۹
نمابر: ۸۸۹۵۲۱۴۶
صندوق پستی: ۵۶۱-۱۴۱۴۵


احمد کبیری_resize

مهندس احمد کبیری
ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
تلفن: ۸۸۹۵۲۳۵۹ – ۸۸۹۵۲۳۵۸
نمابر: ۸۸۹۵۲۱۴۶


S. R. pic

دکتر صمد رفیعی
معاون آموزش و فناوری
تلفن:۹-۸۸۹۶۹۹۷۷
نمابر:۸۸۹۵۲۱۴۶


عکس پرسنلی

دکتر سید جواد  قریشی ابهری
معاون برنامه ریزی و کارآفرینی
تلفن: ۸۸۹۶۶۰۱۹
نمابر:۸۸۹۵۲۱۴۶


عبدالرحمن حقیقی معاون اداری مالی

عبدالرحمن حقیقی

معاون اداری و مالی

تلفن: ۹-۸۸۹۶۹۹۷۷

نمابر:  ۸۸۹۵۲۱۴۶


یزد- محمدرضا خلف باغی

مهندس محمدرضا خلف باغی

مدیر دفتر بازرسی، نظارت و هماهنگی امور استانها
تلفن: ۸۸۹۸۷۱۵۲
نمابر:۸۸۹۵۲۱۴۶

 


صندوق مشترک استانها
تلفن: ۸۸۹۷۶۳۷۹ – ۸۸۹۹۶۲۵۵
نمابر: ۸۸۹۷۶۳۷۹ – ۸۸۹۹۶۲۵۵


Samiei_resize

حجت اله سمیعی
مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه
تلفن: ۸۸۹۹۱۵۳۶ – ۸۸۹۹۱۵۳۷
نمابر: ۸۸۹۸۷۱۵۰


Ebrahimi - Copy_resize

مهندس اسداله ابراهیمی
مدیر برنامه ریزی و کارآفرینی
تلفن: ۸۸۹۸۸۷۹۷
نمابر: ۸۸۹۸۸۷۹۷


scan00011_resize

مهندس مینا نصیریان

سرپرست روابط عمومی

تلفن: ۸۸۹۸۷۱۴۸
نمابر:۸۸۹۵۲۱۴۶
info@iaeo.org