معرفی اعضای شورای آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

تاریخ : ۲۰ تیر ۱۳۹۰

  ردیف نام  خانوادگی مدرک تحصیلی سمت ۱ جلیل مقبلی فوق لیسانس رئیس شورا ۲ حسین رضائی دکترا عضو شورا   ۳ مسیحا مدنی لیسانس عضو شورا ۴ جفایی لیسانس عضو شورا ۵ لورنس انویه تکیه دکترا عضو شورا   ۶ فیض اله مصفا لیسانس دبیر شورا


معرفی اعضای شورای سوم نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان غربی

تاریخ : ۲۶ تیر ۱۳۸۹

ردیف نام  خانوادگی مدرک تحصیلی عضویت سمت شماره تماس ۱ جلیل مقبلی فوق لیسانس انتخابی رئیس ۰۹۱۴۱۴۹۳۶۰۲ ۲ امین آقائی فوق لیسانس انتخابی نایب رئیس ۰۹۱۴۴۴۱۹۷۶۲ ۳ مصطفی هناره لیسانس انتخابی دبیر شورا ۰۹۱۴۳۴۱۳۸۳۰ ۴ رضا یوسفی رضائی لیسانس انتصابی جهاد کشاورزی عضو ۰۹۱۴۴۴۷۹۵۳۹ ۵ لورنس انویه تکیه دکتری انتخابی عضو ۰۹۱۴۴۴۱۱۶۹۸ ۶ هوشنگ پاشاپور […]