چارت تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۴

تاریخ : ۳ خرداد ۱۳۹۴

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس امین آقایی ریاست سازمان  ۳۲۲۳۳۸۱۹  علی یعقوبی معاونت طرح و برنامه و پشتیبانی داخلی ۲  سیاوش اصلانی معاونت آموزشی و فنی و پژوهشی داخلی ۳  فرشید ابراهیمی معاونت برنامه ریزی و اشتغال و توسعه تشکلهای تخصصی داخلی۴  ماهرخ لطف اللهی کارشناس مسئول صدورمجوزو پروانه ها و مسئول روابط […]