لیست مشخصات کامل اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

تاریخ : ۱۴ دی ۱۳۸۸

جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید


لیست شرکتهای عضو سازمان نظام نظام مهندسی استان

تاریخ : ۱۶ مهر ۱۳۸۷

جهت در یافت فایل شرکتهای عضو سازمان نظام نظام مهندسی استان آذربایجان غربی بر روی گزینه زبر کلیک کنید . جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمائید


لیست شرکتهای عضو سازمان نظام نظام مهندسی استان

تاریخ : ۱۶ مهر ۱۳۸۷

جهت در یافت فایل شرکتهای عضو سازمان نظام نظام مهندسی استان آذربایجان غربی بر روی گزینه زبر کلیک کنید . جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمائید


لیست مشخصات اعضاء حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

تاریخ : ۲۱ مرداد ۱۳۸۵

نام شرکت شماره نظام شماره ثبت تاریخ ثبت نوع فعالیت تعداد متخصص شرکت تعاونی مهر پیرانشهر ۰۲۰۸۲۰۰۰۱ ۱۶۲ ۱۶/۱۱/۸۱ خدمات مشاوره ای  کشاورزی ۵ شرکت تعاونی مزرعه سبز شاهیندژ ۰۲۰۸۲۰۰۰۲ ۱۴۷ ۲۸/۱۱/۸۴ خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ۵ شرکت تعاونی آغ چیچک ماکو ۰۲۰۸۲۰۰۰۳ ۵۸۹ ۷/۳/۸۲ تولیدی ۹ شرکت سهامی خاص رویان سبزآذربایجان ۰۲۰۸۲۰۰۰۴ ۶۲۲۰ ۲۳/۴/۸۲ خدمات […]


لیست مشخصات اعضاء حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

تاریخ : ۲۱ مرداد ۱۳۸۵

نام شرکت شماره نظام شماره ثبت تاریخ ثبت نوع فعالیت تعداد متخصص شرکت تعاونی مهر پیرانشهر ۰۲۰۸۲۰۰۰۱ ۱۶۲ ۱۶/۱۱/۸۱ خدمات مشاوره ای  کشاورزی ۵ شرکت تعاونی مزرعه سبز شاهیندژ ۰۲۰۸۲۰۰۰۲ ۱۴۷ ۲۸/۱۱/۸۴ خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ۵ شرکت تعاونی آغ چیچک ماکو ۰۲۰۸۲۰۰۰۳ ۵۸۹ ۷/۳/۸۲ تولیدی ۹ شرکت سهامی خاص رویان سبزآذربایجان ۰۲۰۸۲۰۰۰۴ ۶۲۲۰ ۲۳/۴/۸۲ خدمات […]