دومین جلسه کمیته سازماندهی مسئولین فنی واحدهای گلخانه ها و قارچ تشکیل شد

تاریخ : ۱۳ دی ۱۳۹۵

دراین جلسه مقررگردید براساس دستورالعمل ابلاغی کارشناسان فنی موجود واحدهای گلخانه و قارچ فعال دراولویت اول تشکیل پرونده داده و براساس استعلام از دفترمرکزی نسبت به مراحل آزمون و رتبه بندی اقدام شود. درخصوص واحدهای فعال که کارشناس ندارند و واحدهای جدید که به مرحله بهره برداری میرسند ازکارشناسان رتبه دار بعد از مراحل آزمون […]


img10101136

نتایج آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی اعلام شد

تاریخ : ۱۳ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده نتایج آزمون اینجا را کلیک نمایید.