لیست مشخصات اعضاء حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

تاریخ : ۲۱ مرداد ۱۳۸۵

نام شرکت شماره نظام شماره ثبت تاریخ ثبت نوع فعالیت تعداد متخصص
شرکت تعاونی مهر پیرانشهر ۰۲۰۸۲۰۰۰۱ ۱۶۲ ۱۶/۱۱/۸۱ خدمات مشاوره ای  کشاورزی ۵
شرکت تعاونی مزرعه سبز شاهیندژ ۰۲۰۸۲۰۰۰۲ ۱۴۷ ۲۸/۱۱/۸۴ خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ۵
شرکت تعاونی آغ چیچک ماکو ۰۲۰۸۲۰۰۰۳ ۵۸۹ ۷/۳/۸۲ تولیدی ۹
شرکت سهامی خاص رویان سبزآذربایجان ۰۲۰۸۲۰۰۰۴ ۶۲۲۰ ۲۳/۴/۸۲ خدمات کشاورزی ۵
شرکت سهامی خاص گلستان شهر ۰۲۰۸۲۰۰۰۵ ۲۷۰ ۲۷/۱۰/۷۹ خدماتی ، تاسیساتی فضای سبز ۴
شرکت سهامی خاص جوشقون آراز ۰۲۰۸۲۰۰۰۶ ۱۱۹۲ ۱/۱/۸۱ خدماتی  ،کشاورزی ۴
شرکت سبز دیار ارومیه ۰۲۰۸۲۰۰۰۷ ۶۰۵۶ ۱/۱/۸۱ خدمات کشاورزی ۶
شرکت سهامی خاص کشتاب اسپوتا ۰۲۰۸۲۰۰۰۸ ۶۲۲۲ ۲۳/۴/۸۲ خدماتی ، مشاوره ای آبزیان ۵
شرکت سهامی خاص یاوران برزگر ارومیه ۰۲۰۸۲۰۰۰۹ ۴۱۷۳ ۱/۱/۷۷ خدمات کشاورزی ۲
شرکت سهامی خاص دشت شقایق سلماس ۰۲۰۸۲۰۰۱۰ ۴۲۲ ۲۹/۶/۸۲ خدمات کشاورزی ۳
شرکت سهامی خاص آژار برادوست ۰۲۰۸۲۰۰۱۱ ۵۸۰۱ ۲۳/۶/۸۱ خدمات کشاورزی ۱
شرکت سهامی خاص اکینچی لر نقده ۰۲۰۸۲۰۰۱۲ ۳۷۳ ۲۴/۷/۷۸ خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ۳
شرکت تعاونی جهاد گستر سلماس ۰۲۰۸۲۰۰۱۳ ۳۲۶ ۱/۱/۸۲ خدمات کشاورزی ۷
شرکت سهامی خاص بهاره شنو ۰۲۰۸۲۰۰۱۴ ۱۰۲ ۲۴/۷/۸۲ خدمات کشاورزی و دامی ۵
شرکت تعاونی یئشیل تارلا ۰۲۰۸۲۰۰۱۵ ۶۳۲۴ ۲۳/۶/۸۲ خدمات تکمیلی کشاورزی ۸
شرکت سهامی خاص یاشیل امک خوی ۰۲۰۸۲۰۰۱۶ ۱۲۰۷ ۲/۲/۸۲ فنی ، مهندسی کشاورزی ۵
شرکت تعاونی یاشیل اوداک ارومیه ۰۲۰۸۲۰۰۱۷ ۵۶۵۴ ۱/۱/۸۱ خدمات کشاورزی و دامپزشکی ۱۳
شرکت سهامی خاص رخساران سبز مهاباد ۰۲۰۸۲۰۰۱۸ ۶۴۸ ۲۴/۶/۸۱ خدماتی و تولیدی کشاورزی و دامپروری ۲
شرکت سهامی خاص کشت کار مهاباد ۰۲۰۸۲۰۰۱۹ ۷۱۶ ۶/۳/۸۲ خدمات کشاورزی ۵
شرکت سهامی خاص زرین مهاباد ۰۲۰۸۲۰۰۲۰ ۷۳۶ ۳۰/۵/۸۲ چند منظوره کشاورزی ۶
شرکت تعاونی باغبان سلماس ۰۲۰۸۲۰۰۲۱ ۴۲۸ ۲۴/۸/۸۲ مشاوره ای کشاورزی ۱۰
شرکت سهامی خاص آذرنهال ارومیه ۰۲۰۸۲۰۰۲۲ ۶۴۳۶ ۱۵/۹/۸۲ خدمات کشاورزی ۵
شرکت سهامی خاص قره پولاد تکاب ۰۲۰۸۲۰۰۲۳ ۱۰۵ ۲۷/۸/۸۲ خدمات دامپروری وکشاورزی ۱
شرکت سهامی خاص سابلاغ ۰۲۰۸۲۰۰۲۴ ۷۲۸ ۲۱/۴/۸۲ خدماتی تولیدی کشاورزی ۳
شرکت سهامی خاص نوگامان سبز خوی ۰۲۰۸۲۰۰۲۵ ۱۲۷۱ ۵/۸/۸۲ فنی مهندسی کشاورزی و دامپروری ۱۱
شرکت تعاونی کشت گستر شمالغرب سلماس ۰۲۰۸۲۰۰۲۶ ۴۲۵ ۶/۸/۸۲ خدمات کشاورزی ۷
شرکت سهامی خاص طاقدیس تکاب ۰۲۰۸۲۰۰۲۷ ۱۱۱ ۵/۱۱/۸۲ خدمات کشاورزی و دامپروری ۱
شرکت تعاونی داغلار باغی ۰۲۰۸۲۰۰۲۸ ۱۸۰ ۲۰/۱۰/۸۲ خدمات مشاوره ای ۴
شرکت سهامی خاص گرده افشان آذربایجان ۰۲۰۸۲۰۰۲۹ ۶۵۵۳ ۲۳/۱۱/۸۲ خدمات کشاورزی ۸
شرکت سهامی خاص ژرف ریشه بوکان ۰۲۰۸۳۰۰۳۰ ۴۰۲ ۲/۵/۸۲ خدمات مشاوره ای و ترویجی ۹
شرکت تعاونی آریا سلماس ۰۲۰۸۳۰۰۳۱ ۴۳۲ ۷/۱۰/۸۲ خدماتی مشاوره ای ۷
شرکت سهامی خاص حامیان دام ماکو ۰۲۰۸۳۰۰۳۲ ۶۵۶ ۲۰/۱/۸۲ خدمات کشاورزی ، دامپروری و صنایع وابسته ۳
شرکت سهامی خاص عمران سبزآذربایجان ۰۲۰۸۳۰۰۳۳ ۶۶۱۰ ۲۶/۱/۸۳ اجرای طرحهای
کشاورزی
۵
شرکت سهامی خاص اشنو کشاورز ۰۲۰۸۳۰۰۳۴ ۹۸ ۴/۴/۸۲ خدمات مکانیزاسیون ۳
شرکت تعاونی تولیدی آویژه ارومیه ۰۲۰۸۳۰۰۳۵ ۶۴۲۰ ۲۸/۸/۸۲ تهیه و تولید عصاره و اسانس گیاهان داروئئ ۵
شرکت سهامی خاص دهکده سبزآذربایجان ۰۲۰۸۳۰۰۳۶ ۶۶۴۰ ۱/۱/۸۳ خدمات تکمیلی کشاورزی ۶
شرکت سهامی خاص زرین کشت مهاباد ۰۲۰۸۳۰۰۳۷ ۷۹۹ ۲۲/۲/۸۳ خدمات کشاورزی ۱
شرکت سهامی خاص زرین باغبان مهاباد ۰۲۰۸۳۰۰۳۸ ۷۸۷ ۲/۵۱/۸۳ خدماتی تولیدی کشاورزی ۳
شرکت سهامی خاص دهکده آذین سبز ۰۲۰۸۳۰۰۳۹ ۶۶۹۲ ۲۹/۸/۷۹ خدمات کشاورزی ۵
شرکت تعاونی زرین کشت لاجان ۰۲۰۸۳۰۰۴۰ ۱۰۰ ۱۱/۴/۸۳ خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ۲
شرکت تعاونی نوین زرین کشت آذربایجان ۰۲۰۸۳۰۰۴۱ ۶۷۸۷ خدمات تکمیلی کشاورزی ۶
شرکت سهامی خاص لاوین خاک ۰۲۰۸۳۰۰۴۲ ۱۱۸ ۱۹/۴/۸۰ ایجاد آزمایشگاه تجزیه آب و خاک ۳
شرکت تعاونی تولید روستائی کهریز ۰۲۰۸۳۰۰۴۳ ۶۶۹۴ ۱۹/۴/۸۰ خدمات کشاورزی ۱
شرکت سهامی خاص قزل گل افشاران تکاب ۰۲۰۸۳۰۰۴۴ ۱۲۱ ۱/۶/۸۳ خدمات کشاورزی ۲
شرکت آب بانان آذردشت ۰۲۰۸۳۰۰۴۵ ۶۵۵۱ ۱/۱/۸۲ ۳
شرکت سهامی خاص طلایه داران خوی ۰۲۰۸۳۰۰۴۶ ۱۴۰۶ خدمات فنی و مهندسی کشاورزی ۳
شرکت سهامی دانش پژوهان باختر ۰۲۰۸۳۰۰۴۷ ۶۸۸۶ ۱۸/۶/۸۳ طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار ۵
شرکت سهامی خاص طلای سبز بوکان ۰۲۰۸۳۰۰۴۸ ۴۰۶ ۳۰/۵/۸۲ خدمات کشاورزی ۱
شرکت تعاونی آراز ۰۲۰۸۳۰۰۴۹ ۶۷۰۲ ۱۱/۳/۸۳ خدمات تکمیلی کشاورزان و روستانشینان ۱
شرکت سهامی خاص اروم فدک آبزی ۰۲۰۸۳۰۰۵۰ ۶۷۵۸ ۳۰/۳/۸۳ تکثیر و پرورش آبزیان ۵
شرکت سهامی خاص گوهر عسل آذربایجان ۰۲۰۸۳۰۰۵۱ ۶۵۰۱ ۲۱/۱۱/۸۲ پرورش زنبور عسل و مسایل مربوطه ۱
شرکت تعاونی تولید گلوان علیا ۰۲۰۸۳۰۰۵۲ ۵۲۲ ۴/۱۲/۸۱ خدمات کشاورزی ۱
شرکت سهامی خاص باران سبز آذربایجان ۰۲۰۸۳۰۰۵۳ ۷۰۹۶ خدمات کشاورزی ۳
شرکت ائل دایاخ(مسئولیت محدود) ۰۲۰۸۳۰۰۵۴ ۷۴۰ ۱۱/۳/۸۳ خدمات حمایتی کشاورزی ۲
شرکت سهامی خاص آراز باراندوز ۰۲۰۸۳۰۰۵۵ ۷۱۴۰ ۷/۱۱/۸۳ تولیدی ، عمرانی خدماتی کشاورزی و دامپروری ۵
شرکت سهامی خاص آذر کشت سلدوز ۰۲۰۸۳۰۰۵۶ ۵۴۸ ۲۱/۴/۸۴ خدمات کشاورزی و مکانیزاسیون ۲
شرکت سهامی خاص زوزان روژهلات ۰۲۰۸۴۰۰۵۷ ۷۲۱۴ ۱/۱۲/۸۳۵ خدمات کشاورزی ۲
شرکت سهامی خاص اروم اکسیر کشت ۰۲۰۸۴۰۰۵۸ ۷۲۱۶ ۱۹/۱۲/۸۳ خدمات کشاورزی ۵
شرکت سهامی خاص قزل بوغدا ۰۲۰۸۴۰۰۵۹ ۷۰۰ ۲۵/۷/۸۳ عملیات کشاورزی ۳
شرکت سبز گستر سیمینه(مسئولیت محدود) ۰۲۰۸۴۰۰۶۰ ۴۲۴ ۹/۹/۸۲ خدمات کشاورزی ۲
شرکت تعاونی تولید فسندوز ۰۲۰۸۴۰۰۶۱ ۳۲۰ ۱/۱/۷۲ خدمات کشاورزی ۱
شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان سبز ارومیه ۰۲۰۸۴۰۰۶۲ ۶۷۴۴ تولید بذور و تهیه و توزیع بذور و سموم و کود های شیمیائی ۳
شرکت سهامی خاص اروم ناردین سبز ۰۲۰۸۴۰۰۶۳ ۷۲۵۴ ۷/۱/۸۴ خدمات کشاورزی ۴
شرکت سبز دشت مرگور(مسئولیت محدود) ۰۲۰۸۴۰۰۶۴ ۶۸۲۷ ۱۷/۵/۸۳ خدمات کشاورزی ۴
شرکت تعاونی تولید روستایی ایثارگران آراز یک ۰۲۰۸۴۰۰۶۵ ۳۶۰ ۱/۱/۷۶ خدمات کشاورزی ۲
شرکت تعاونی تولید روستایی چهار برج ۰۲۰۸۴۰۰۶۶ ۳۷۶ ۱/۱/۷۳ خدمات کشاورزی ۲
شرکت سهامی خاص کیوان مرغ پرطلای مهاباد ۰۲۰۸۴۰۰۶۷ ۳۷۴ ۱/۱/۷۷ پرورش طیور ۵
شرکت سهامی خاص خالدشت ۰۲۰۸۴۰۰۶۸ ۶۳۱ ۱۶/۱۱/۸۱ خدمات کشاورزی ۱
شرکت سهامی خاص دشت سبز اسپوتا ۰۲۰۸۴۰۰۶۹ ۷۳۹۰ ۶/۴/۸۴ خدمات کشاورزی ۱
شرکت تعاونی تولید روستائی صومای جنوبی ۰۲۰۸۴۰۰۷۰ ۵۲۷۷ ۲/۲/۸۰ خدمات کشاورزی ۲
شرکت لاله کشت لاجان (با مسئولیت محدود ) ۰۲۰۸۴۰۰۷۱ ۲۳۵ ۶/۴/۸۴ خدمات فنی کشاورزی ۱
شرکت سهامی خاص یاشیل آراز ۰۲۰۸۴۰۰۷۲ ۷۱۸ ۷/۹/۸۳ خدمات کشاورزی ۳
شرکت تعاونی مکانیزاسیون یاشیل یورد شاهین دژ ۰۲۰۸۴۰۰۷۳ ۲۰۳ ۲۷/۲/۸۳ مکانیزاسیون ۲
شرکت سهامی خاص زرین دشت ارومیه ۰۲۰۸۴۰۰۷۴ ۷۵۶۵ ۳/۷/۸۴ خدمات کشاورزی ۲
شرکت سهامی خاص آغ داش تازه شهر ۰۲۰۸۴۰۰۷۵ ۴۴۲ ۸/۶/۸۳ مکانیزاسیون ۲
شرکت سهامی خاص قارچیچک ۰۲۰۸۴۰۰۷۶ ۶۰ ۲۲/۴/۸۴ خدمات کشاورزی ۱
شرکت سهامی خاص آذین باغ سیوان ۰۲۰۸۴۰۰۷۷ ۷۵۶۹ ۶/۷/۸۴ خدمات کشاورزی ۳
شرکت تعاونی تولیدروستاییزرینه رود ۰۲۰۸۴۰۰۷۸ ۷۱ ۲۱/۶/۸۴ خدمات کشاورزی ۱
شرکت تعاونی تولیدروستایی اوچ تپه ۰۲۰۸۴۰۰۷۹ ۶۴ ۱۹/۵/۵۴ خدمات کشاورزی ۲
شرکت تعاونی تولیدروستایی کوخان ۰۲۰۸۴۰۰۸۰ ۳۳۲ ۱۹/۵/۵۴ خدمات کشاورزی ۱
شرکت تعاونی تولید روستایی فلاحت ۰۲۰۸۴۰۰۸۱ ۵۰۱ ۲۸/۲/۷۶ خدمات کشاورزی ۱
شرکت تعاونی تولید روستایی مهر ۰۲۰۸۴۰۰۸۲ ۷۴ خدمات کشاورزی ۳
شرکت تعاونی تولیدروستایی بکتاش ۰۲۰۸۴۰۰۸۳ ۳۷۵ ۸/۱۲/۷۳ خدمات کشاورزی ۳
شرکت تعاونی تولیدروستایی نازلوچای ۰۲۰۸۴۰۰۸۴ ۳۷۷۸ ۲۵/۳/۷۶ خدمات کشاورزی
شرکت سهامی خاص سانلی دیار ۰۲۰۸۴۰۰۸۵ ۷۳۰۸ ۱۷/۲/۸۴ خدمات کشاورزی ۲
شرکت سهامی خاص راشین ولات ۰۲۰۸۴۰۰۸۶ ۷۵۴۶ ۲۱/۶/۸۴ خدمات کشاورزی ۲
شرکت سهامی خاص آب افشان آبیدر ۰۲۰۸۴۰۰۸۷ ۲۶۴ ۱۰/۱۱/۸۴ آبیاری و زهکشی ۲
شرکت سهامی خاص آذرکشت گسترارومیه ۰۲۰۸۵۰۰۸۸ ۷۷۷۵ ۱۵/۱۱/۸۴ خدمات کشاورزی ۵
شرکت سهامی خاص نگین دشت سلدوز ۰۲۰۸۵۰۰۸۹ ۶۹۹ ۲/۱۱/۸۴ خدمات کشاورزی ۳
شرکت سهامی خاص آذین گستر شاهیندژ ۰۲۰۸۵۰۰۹۰ ۲۳۷ ۲۳/۳/۸۴ خدمات کشاورزی ۲
شرکت سهامی خاص فروغ در افشان ارومیه ۰۲۰۸۵۰۰۹۱ ۷۶۶۴ ۱/۹/۸۴ خدمات کشاورزی ۳
شرکت سهامی خاص سینا کشت آذربایجان ۰۲۰۸۵۰۰۹۲ ۶۴۲۴ ۲/۹/۸۲ خدمات کشاورزی ۶
شرکت سهامی خاص سنبل دیلمقان ۰۲۰۸۵۰۰۹۳ ۴۱ ۱/۱۱/۸۳ خدمات کشاورزی ۱
شرکت سهامی خاص تیما گستر مهاباد ۰۲۰۸۵۰۰۹۴ ۱۰۰۱ ۲۳/۱۲/۸۴ خدمات کشاورزی ۲
شرکت سهامی خاص زروان گل دشت ۰۲۰۸۵۰۰۹۵ ۷۸۳۰ ۱۶/۱۲/۸۴ خدمات کشاورزی ۳
شرکت سهامی خاص اروم چکاوک ورزکار ۰۲۰۸۵۰۰۹۶ ۷۷۵۴ ۴/۱۱/۸۴ خدمات کشاورزی ۲
شرکت سهامی خاصآذر دیار ۰۲۰۸۵۰۰۹۷ ۷۹۱۶ ۳۰/۱/۸۵ خدمات کشاورزی ۲
شرکت سهامی خاص ره آوران سبز ارومیه ۰۲۰۸۵۰۰۹۸ ۸۰۱۷ ۳/۳/۸۵ خدمات کشاورزی ۲
شرکت سهامی خاص همیشه بهار ۰۲۰۸۵۰۰۹۹ ۷۹۸۴ ۲۶/۲/۸۵ خدمات کشاورزی ۳