فراخوان صدور مجوز واحدهای گیاهپزشکی

تاریخ : ۳ تیر ۱۳۹۴

فراخوان صدور مجوز واحدهای گیاهپزشکی

قابل توجه فارغ التحصیلان بیکار و جویای کار رشته گیاهپزشکی استان آذربایجان غربی

در راستای اجرائی نمودن اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و فعال نمودن بخش غیردولتی – سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی  در نظر دارند با برگزاری آزمون فنی ، تخصصی از بین متقاضیان بومی شهرستانهای مورد نظر با حداقل مدرک تحصیلی کارشناس گیاهپزشکی نسبت به صدور مجوز فعالیت واحدهای گیاهپزشکی (کلینیک، فروشندگی سموم نباتی  ، شرکتهای دفع آفات نباتی و ضدعفونی و شرکتهای توزیع عمده آفتکش ) بشرح ذیل برنامه زمانبندی ذیل اقدام نماید :

ثبت نام از تاریخ ۶/۴/۹۴ لغایت ۲۵/۴/۹۴

–         محل ثبت نام : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان (کلیه متقاضیان حائز شرایط میبایستی حضوراً وبا بهمراه داشتن اصل و کپی مدرک تحصیلی، تصویر کارت عضویت پایدار نظام مهندسی ، ارائه مدارک مبنی بر سکونت در شهرستان(فیش گاز-برق-آب)،  اصل وکپی فیش بانکی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال (واریزی به حساب ۶۸۸۲۴۰۸۸۱ نزد بانک کشاورزی بنام سازمان ) به سازمان نظام مهندسی استان  مراجعه نموده و ثبت نام نمایند.(ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت ، معافیت دائم و یا گواهی نظام وظیفه برای متقاضیان مذکر ضروروی میباشد.)

–         داشتن کلیه شرایط عمومی و اختصاصی

–         هر متقاضی صرفاً میتواند برای یک فعالیت ثبت نام نماید.

****** آزمون برای متقاضیانی که در اسفند سال ۹۲ و فروردین سال ۹۳ نیز ثبتنام نموده اند ، همزمان با متقاضیان جدید برگزار خواهد شد که ثبتنام قبلی معتبر بوده وکلیه افراد میبایستی با بهمراه داشتن کارت عضویت پایدار (پایان ۹۴ ) در آزمون حضور بهم رسانند.

–         زمان آزمون فنی :هفته آخر مرداد سال ۹۴

–         تاریخ دقیق ، ساعت و محل برگزاری آزمون متعاقباً به ثبت نام کنندگان از طریق پیام کوتاه به شماره همراه اعلامی توسط متقاضی در فرم ثبت نام اعلام خواهد شد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان                         سازمان جهاد کشاورزی استان

شرایط صدور مجوز واحدهای گیاهپزشکی

۱- شرایط عمومی

۱/۱- تکمیل فرم ثبت نام (شرکت در آزمون) درسازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان

۲/۱- تابعیت ایران

۳/۱- تدین به یکی از ادیان رسمی کشور

۴/۱- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (آقایان )

۵/۱- داشتن حداقل ۳۶ ساعت آموزش مرتبط با حفظ نباتات

۶/۱- عدم اشتغال و فعالیت در زمان ارائه درخواست تحت هر عنوان (از قبیل صاحب امتیاز ، مسئول و کارشناس فنی بخش غیردولتی  و شاغلین در سازمانها،تشکیلات دولتی ،ادارات و موسسات عمومی غیردولتی)

تبصره : درصورت استعفای کارشناس فنی کلینیک به منظور شرکت در آزمون،موافقت نامه کتبی و رسمی مسئول فنی و صاحب امتیاز کلینیک ضروری است

۷/۱- ارائه گواهی مبنی بر سکونت در شهرستان مورد تقاضا و ارائه مدارک مربوطه

۸/۱- گواهی عدم سوء پیشینه برای اشخاص حقیقی و حقوقی

۹/۱- داشتن سند مالکیت محل فعالیت یا اجاره نامه رسمی

۱۰/۱- داشتن حداقل امکانات موردنیاز جهت راه اندازی واحد

توضیح اینکه بندهای۵ و ۸ و ۹ و ۱۰در صورت قبولی از آزمون و به همراه سایر مدارک اخذ خواهند گردید.

۲- شرایط اختصاصی :

۱/۲- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته تحصیلی گیاهپزشکی و مدیریت تلفیقی آفات

۲/۲- کارشناسان ارشد حشره شناسی ، بیماری شناسی ، سم شناسی کشاورزی وشناسایی و مبارزه با علفهای هرز

۳/۲- نداشتن سابقه لغو پروانه بدلیل عدم رعایت مقررات

۴/۲- برای شرکتها معرفی مسئول فنی واجد الشرایط (گیاهپزشک جویای کار) الزامی می باشد.(تعهد ثبتی مبنی بر سهام دار نمودن مسئول فنی در شرکت ونیز عقد قرارداد به مدت پنج سال با مسئول فنی(بدون حق انصراف از طرف مسئول فنی ویا حق اخراج یا تعویض مسئول فنی از طرف عضو حقوقی در طول مدت قرارداد)

۵/۲- صدور مجوز برای محل خاص بوده و  امکان جابجائی نخواهد بود.

۶/۲- تهعد محضری مبنی بر عدم انتقال وجایجایی واحد گیاهپزشکی مورد نظر به سایر مناطق اخذ خواهد شد.(در صورت قبولی از آزمون)

۷/۲- کسب  امتیاز لازم در آزمون( حداقل ۶۰ درصد امتیاز لازم)

۸/۲- اخذ تعهد رعایت موارد ومقررات ودستورالعمل همکاری با سازمان حفظ نباتات وسازمان نظام مهندسی

۹/۲-پایداربودن عضویت در  سازمان نظام مهندسی

۱۰/۲ –داشتن رتبه بندی و پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ( در صورت قبولی از آزمون )

توضیحات :

–          ارائه  اصل مدرک تحصیلی و تصویر کارت عضویت پایدار در هنگام ثبت نام ضروری میباشد.

–          متقاضی در هنگام ثبت نام و تکمیل فرم میبایستی کلیه شرایط عمومی واختصاصی را دارا باشد و در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح ، کمیته طبق مقررات میتواند در هر مرحله نسبت به ابطال درخواست اقدام نماید.

–          کلیه متقاضیانی که قبلاً درخواست صدور مجوز داده اند ، نیز میبایستی فرم ثبت نام را تکمیل نمایند،درغیراینصورت حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

749-1

749-2