No Banner to display


images

لیست اسامی اعضای حقیقی و حقوقی دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه­ بندی مورخ سه شنبه ۹۵/۱۲/۱۶

تاریخ : ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

    ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۸۶۰۶۰۲۹ مشاورحقیقی ۱ ۲ ۱۴۰۸۵۰۴۳۶۵ مشاور حقیقی ۲ ۳ ۱۴۰۸۹۰۸۹۸۶ مشاور حقیقی ۳ ۴ ۱۴۰۸۴۰۳۱۷۹ مشاور حقیقی ۲ ۵ ۱۴۰۹۰۰۹۸۸۸ مشاور حقیقی ۳ ۶ ۱۴۰۸۹۰۹۴۶۲ مشاور حقیقی ۲ ۷ ۱۴۰۹۳۱۳۴۳۳ مشاور حقیقی ۳ ۸ ۱۴۰۹۵۱۴۷۹۴ مشاور حقیقی ۳ ۹ ۱۴۰۹۱۱۱۵۲۴ مشاور حقیقی ۳ ۱۰ ۱۴۰۸۶۰۵۹۶۴ […]


images

نحوه احراز رتبه مشاوره جهت متقاضیان شرکت در آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی

تاریخ : ۹ اسفند ۱۳۹۵

نظر به اینکه در آزمون مذکور یکی از شرایط موجود جهت ثبت نام،اخذ رتبه مشاور حقیقی از این سازمان می باشد ،لذامتقاضیان می توانند جهت اطلاع از امکان اخذ رتبه مشاور خود به سایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان به آدرسiaeo.org/fars قسمت فرم ها و مدارک مورد نیاز اخذ رتبه در بخش دفترچه راهنمایی رتبه […]


index

لیست اسامی اعضای حقیقی و حقوقی دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه­ بندی مورخ پنج شنبه۹۵/۱۱/۲۸

تاریخ : ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۹۴۱۳۸۵۷ مشاورحقیقی ۳ ۲ ۱۴۰۸۳۰۱۹۹۰ مشاور حقیقی ۲ ۳ ۱۴۰۹۴۱۳۹۸۳ مشاور حقیقی ۳ ۴ ۱۴۰۹۱۱۱۹۱۰ مشاور حقیقی ۳ ۵ ۱۴۰۹۰۱۰۱۰۲ مشاور حقیقی ۳ ۶ ۱۴۰۹۰۱۰۲۴۱ مشاور حقیقی ۳ ۷ ۱۴۰۹۴۱۴۳۷۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۸ ۱۴۰۹۴۱۴۴۳۰ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۸۹۰۸۷۵۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۹۳۱۳۶۵۸ پیمانکار حقیقی […]


download (1)

لیست اسامی اعضای حقیقی و حقوقی دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه­ بندی مورخ سه شنبه ۹۵/۱۱/۱۲

تاریخ : ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۹۰۱۰۲۲۴ مشاورحقیقی ۳ ۲ ۱۴۰۸۸۰۷۶۷۰ مشاور حقیقی ۲ ۳ ۱۴۰۹۰۱۰۸۴۳ مشاور حقیقی ۳ ۴ ۱۴۰۹۵۱۴۶۰۶ مشاور حقیقی ۳ ۵ ۱۴۰۸۹۰۸۶۶۱ مشاور حقیقی ۳ ۶ ۱۴۰۸۸۰۷۷۹۴ مشاور حقیقی ۳ ۷ ۱۴۰۸۷۰۶۸۴۲ مشاور حقیقی ۳ ۸ ۱۴۰۹۰۱۰۹۲۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۸۸۰۷۸۵۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۹۲۱۲۷۷۱ پیمانکار حقیقی […]


0

لیست اسامی اعضای حقیقی و حقوقی دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه­ بندی مورخ سه شنبه ۹۵/۱۰/۲۸

تاریخ : ۲۹ دی ۱۳۹۵

ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۹۵۱۴۷۸۳ پیمانکارحقیقی ۵ ۲ ۱۴۰۹۰۱۰۶۳۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۳ ۱۴۰۸۸۰۸۳۵۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۴ ۱۴۰۹۴۱۳۸۶۳ پیمانکار حقیقی ۵ ۵ ۱۴۰۹۳۱۳۶۲۷ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۹۱۱۱۲۵۳ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۸۵۰۴۹۶۱ پیمانکار حقیقی ۴ ۸ ۱۴۰۹۰۱۰۹۲۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۸۹۰۸۹۶۳ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۹۴۱۴۲۹۱ پیمانکار حقیقی […]


untitled1

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت رتبه بندی مورخ ۹۵/۱۰/۰۷

تاریخ : ۷ دی ۱۳۹۵

  ردیف شماره نظام مهندسی رتبه ۱ ۱۴۰۹۴۱۴۴۱۰ ۵ پیمانکار حقیقی ۲ ۱۴۰۹۳۱۳۸۲۸ ۵ پیمانکار حقیقی ۳ ۱۴۰۹۴۱۳۹۹۱ ۵ پیمانکار حقیقی ۴ ۱۴۰۹۱۱۱۸۳۸ ۵ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۴۰۹۱۱۴۶۲۷ ۵ پیمانکار حقیقی ۶ ۱۴۰۸۹۰۹۲۲۹ ۵ پیمانکار حقیقی ۷ ۱۴۰۹۲۱۲۶۵۲ ۵ پیمانکار حقیقی ۸ ۱۴۰۹۰۱۰۹۴۰ ۵ پیمانکار حقیقی ۹ ۱۴۰۹۰۰۹۹۹۸ ۵ پیمانکار حقیقی ۱۰ ۱۴۰۹۳۱۳۵۰۳ ۵ پیمانکار […]


0

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه­ بندی مورخ ۹۵/۰۸/۱۱

تاریخ : ۱۱ آبان ۱۳۹۵

ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۸۹۰۸۹۵۷ پیمانکارحقیقی ۵ ۲ ۱۴۰۹۴۱۴۰۱۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۳ ۱۴۰۸۹۰۸۸۷۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۴ ۱۴۰۸۸۰۷۳۷۹ پیمانکار حقیقی ۵ ۵ ۱۴۰۸۹۰۹۳۰۳ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۹۰۱۰۰۵۸ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۸۹۰۹۵۶۰ پیمانکار حقیقی ۵ ۸ ۱۴۰۹۱۱۰۹۵۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۹۱۱۱۸۹۸ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۸۸۰۷۴۴۸ پیمانکار حقیقی […]


untitled1

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه ­بندی مورخ چهارشنبه ۹۵/۰۷/۲۸

تاریخ : ۲۹ مهر ۱۳۹۵

  ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۹۱۱۲۳۰۵ پیمانکارحقیقی ۵ ۲ ۱۴۰۹۱۱۱۱۵۹ پیمانکار حقیقی ۵ ۳ ۱۴۰۹۳۱۳۸۰۳ پیمانکار حقیقی ۵ ۴ ۱۴۰۹۱۱۱۲۶۶ پیمانکار حقیقی ۵ ۵ ۱۴۰۹۲۱۲۸۰۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۹۳۱۳۷۱۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۸۶۰۶۱۶۵ پیمانکار حقیقی ۵ ۸ ۱۴۰۹۳۱۳۷۳۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۹۳۱۳۵۹۵ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۸۸۰۷۳۱۵ پیمانکار […]


download (1)

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه­ بندی مورخ ۹۵/۷/۷

تاریخ : ۱۱ مهر ۱۳۹۵

  ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۸۹۰۹۳۴۴ پیمانکارحقیقی ۵ ۲ ۱۴۰۹۲۱۲۹۸۶ پیمانکار حقیقی ۵ ۳ ۱۴۰۹۰۰۹۸۳۷ پیمانکار حقیقی ۵ ۴ ۱۴۰۹۱۱۲۲۶۷ پیمانکار حقیقی ۵ ۵ ۱۴۰۹۵۱۴۶۶۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۹۱۱۱۷۰۹ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۸۶۰۶۱۸۵ پیمانکار حقیقی ۵ ۸ ۱۴۰۹۳۱۳۶۷۶ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۹۰۱۰۸۷۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۹۴۱۴۱۴۱ پیمانکار […]


download

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه­ بندی مورخ۹۵/۵/۲۱

تاریخ : ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

  ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۹۱۱۲۴۱۶ پیمانکارحقیقی ۵ ۲ ۱۴۰۹۳۱۳۲۸۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۳ ۱۴۰۹۲۱۲۸۱۵ پیمانکار حقیقی ۴ ۴ ۱۴۰۸۸۰۷۴۰۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۵ ۱۴۰۸۸۰۸۴۵۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۸۲۰۰۴۵۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۹۳۱۳۶۳۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۸ ۱۴۰۸۸۰۸۴۷۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۹۴۱۴۲۰۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۸۸۰۸۵۱۶ پیمانکار […]