رديابي مکاني و اولين گزارش گونه مهاجم افدرا (چترک) Ephedra laristanica در برخي از باغات نيمه متروکه و مراتع استان فارس

تاریخ : 20 فوریه 2010

رديابي مکاني و اولين گزارش گونه مهاجم افدرا (چترک) Ephedra laristanica در برخي از باغات نيمه متروکه و مراتع استان فارس اردشير كهن سال كارشناسان ارشد شناسايي و مبارزه با علف هايهرزb4kohansal@yahoo.com  مهدي مجاب كارشناسان ارشد شناسايي و مبارزه با علف هايهرز محمد حسن راشد محصل استاد دانشگاه فردوسي مشهد فهيمه كوه نورد كارشناس ارشدبيوسيستماتيک […]


بررسی عوامل موثر در عدم گرایش کشاورزان به روشهای آبیاری نوین

تاریخ : 20 فوریه 2010

بررسي عوامل موثر در عدم گرايش كشاورزان به روشهاي آبياري نوين اردشير كهنسال1 كارشناس ارشد مهندسي كشاورزي شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز، B4kohansal@yahoo.com مهدي مجاب2، فهيمه كوهنورد3، محمدرضا روستا نژاد4، عبدالرضا آزاده دل5،عبد الرحمان باصري6 2- كارشناس ارشد مهندسي كشاورزي شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز، 3- كارشناس ارشد زيستشناسي، 4-  دانشجوي […]


بررسي عوامل موثر در عدم گرايش كشاورزان به روشهاي آبياري نوين

تاریخ : 20 فوریه 2010

بررسي عوامل موثر در عدم گرايش كشاورزان به روشهاي آبياري نوين اردشير كهنسال1 كارشناس ارشد مهندسي كشاورزي شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز، B4kohansal@yahoo.com مهدي مجاب2، فهيمه كوهنورد3، محمدرضا روستا نژاد4، عبدالرضا آزاده دل5،عبد الرحمان باصري6 2- كارشناس ارشد مهندسي كشاورزي شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز، 3- كارشناس ارشد زيستشناسي، 4-  دانشجوي […]


استفاده از علفکش هالوکسی فوپ ار متیل استر(EC 8/10%) و ستوکسیدم(EC 5/12%)در زاعت پنبه با تاکید بر علف هرز سورف (Echinochloa Crus-Gali)

تاریخ : 20 فوریه 2010

استفاده از علفکش هالوکسي فوپ ار متيل استر(EC 8/10%) و ستوکسيدم(EC 5/12%)در زاعت پنبه با تاکيد بر علف هرز سورف (Echinochloa Crus-Gali) اردشير کهنسال كارشناس ارشد شناسايي ومبارزه با علف هرز، b4kohansal@yahoo.com  مهدي مجاب كارشناس ارشد شناسايي ومبارزه با علف هرز،مدیریت جهاد کشاورزی فسا سید وجیه اله میر علوی كارشناس ارشد شناسايي ومبارزه با علف هرز […]


استفاده از علفکش هالوکسي فوپ ار متيل استر(EC 8/10%) و ستوکسيدم(EC 5/12%)در زاعت پنبه با تاکيد بر علف هرز سورف (Echinochloa Crus-Gali)

تاریخ : 20 فوریه 2010

استفاده از علفکش هالوکسي فوپ ار متيل استر(EC 8/10%) و ستوکسيدم(EC 5/12%)در زاعت پنبه با تاکيد بر علف هرز سورف (Echinochloa Crus-Gali) اردشير کهنسال كارشناس ارشد شناسايي ومبارزه با علف هرز، b4kohansal@yahoo.com  مهدي مجاب كارشناس ارشد شناسايي ومبارزه با علف هرز،مدیریت جهاد کشاورزی فسا سید وجیه اله میر علوی كارشناس ارشد شناسايي ومبارزه با علف هرز […]


بررسی رقابت علف هرز جودره H.spuntaneum با دورقم گندم بهاره (چمران و داراب 2)در شهرستان فسا

تاریخ : 20 فوریه 2010

بررسي رقابت علف هرز جودره H.spuntaneum با دورقم گندم بهاره (چمران و داراب 2)در شهرستان فسا اردشير کهنسال كارشناس ارشد شناسايي ومبارزه با علف هرز b4kohansal@yahoo.com مهدي مجاب كارشناس ارشد شناسايي ومبارزه با علف هرز،مدیریت جهاد کشاورزی فسا سید وجیه اله میر علوی كارشناس ارشد شناسايي ومبارزه با علف هرز فهيمه کوه نورد،رحمان باصری،منصور شهاب […]


بررسي رقابت علف هرز جودره H.spuntaneum با دورقم گندم بهاره (چمران و داراب 2)در شهرستان فسا

تاریخ : 20 فوریه 2010

بررسي رقابت علف هرز جودره H.spuntaneum با دورقم گندم بهاره (چمران و داراب 2)در شهرستان فسا اردشير کهنسال كارشناس ارشد شناسايي ومبارزه با علف هرز b4kohansal@yahoo.com مهدي مجاب كارشناس ارشد شناسايي ومبارزه با علف هرز،مدیریت جهاد کشاورزی فسا سید وجیه اله میر علوی كارشناس ارشد شناسايي ومبارزه با علف هرز فهيمه کوه نورد،رحمان باصری،منصور شهاب […]


بزودی فرمهای الکترونیکی پروانه اشتغال به کار منتشر می شود.

تاریخ : 27 ژانویه 2010

بزودی فرمهای الكترونيكی پروانه اشتغال به كار منتشر می شود.


بزودی فرمهای الكترونيكی پروانه اشتغال به كار منتشر می شود.

تاریخ : 27 ژانویه 2010

بزودی فرمهای الكترونيكی پروانه اشتغال به كار منتشر می شود.


نخستین دوره مسابقات شطرنج به مناسبت 5 اسفندماه 88 روز مهندسی

تاریخ : 26 ژانویه 2010

نخستین دوره مسابقات شطرنج به مناسبت 5 اسفندماه 88 روز مهندسی از اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي ، افرادي كه تمايل به شركت در نخستین دوره مسابقات شطرنج به مناسبت 5 اسفندماه 88 روز مهندسی را دارند درخواست مي شود جهت ثبت نام به سازمان نظام مهندسي مراجعه فرمايند. با تشكر روابط عمومي سازمان نظام […]