No Banner to display


عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی چه مزایایی دارد ؟

تاریخ : 7 ژانویه 2007

  اساس كار سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی همانطور كه از نامش پیداست نظام بخشیدن به فعالیت های كشاورزی و منابع طبیعی می باشد. جامعه مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی نظیر جامعه پزشكان پیراپزشكان، جامعه مهندسین ساختمان و معماری و … برای ارائه خدمات منظم و موثر نیاز به تشكیل این سازمان دارند. […]


سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ : 1 فوریه 2006

سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران   تلاش كشاورزان و دانش بومی سالهای طولانی بسیاری از نیازهای مردم را پاسخ می گفت ولی رشد جمعیت و نیازهای تازه، افرادی را به آموختن دانش و فناوری های جدید سوق داد. تلاش مستمر دانش آموختگان و متخصصین علوم كشاورزی بهره وری در این […]


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ : 1 فوریه 2006

سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران   تلاش كشاورزان و دانش بومی سالهای طولانی بسیاری از نیازهای مردم را پاسخ می گفت ولی رشد جمعیت و نیازهای تازه، افرادی را به آموختن دانش و فناوری های جدید سوق داد. تلاش مستمر دانش آموختگان و متخصصین علوم كشاورزی بهره وری در این […]