تماس با سازمان | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
تماس با سازمان

نشانی: کرمان انتهای خیابان خواجو ضلع شمالی ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزی استان کرمان کدپستی ۷۶۱۹۶۵۳۶۵۶

تلفن: ۰۳۴۳۲۵۳۵۳۷۱

نمابر:۰۳۴۳۲۵۳۵۳۶۹

ریاست:۰۳۴۳۲۵۳۵۳۷۰

معاونت آموزشی؛فنی وپژوهشی ۰۳۴۳۲۵۳۵۳۷۱ – داخلی۱۹

معاونت اشتغال:۰۳۴۳۲۵۳۵۳۷۱- داخلی ۲۰

روابط عمومی:۰۳۴۳۲۵۳۵۳۷۱ داخلی ۲۳