آمار و اطلاعات كشاورزی استان

تاریخ : 6 آگوست 2008

ý     مساحت كل اراضی كشاورزی 983000 هكتار ý     سطح زیر كشت محصولات زراعی دیم 695783 هكتار ý     سطح زیر كشت محصولات زراعی آبی 203812هكتار ý     سطح زیر كشت محصولات باغی 43824 هكتار ý     مساحت اراضی آیش 39899 هكتار ý     تولید محصولات زراعی 2929 هزار تن ý     تولید محصولات باغی 238 هزار تن ý     تولید محصولات […]


آمار و اطلاعات کشاورزی استان

تاریخ : 6 آگوست 2008

ý     مساحت كل اراضی كشاورزی 983000 هكتار ý     سطح زیر كشت محصولات زراعی دیم 695783 هكتار ý     سطح زیر كشت محصولات زراعی آبی 203812هكتار ý     سطح زیر كشت محصولات باغی 43824 هكتار ý     مساحت اراضی آیش 39899 هكتار ý     تولید محصولات زراعی 2929 هزار تن ý     تولید محصولات باغی 238 هزار تن ý     تولید محصولات […]


گزارش وضعیت کلی منابع کشاورزی استان کرمانشاه

تاریخ : 6 آگوست 2008

از 983000 هكتار اراضی كشاورزی استان حدود 242000 هكتار به صورت آبی كشت می شود حجم آب مصرفی در این بخش حدود 1.8 میلیارد متر مكعب است كه حدود 55 درصد آن از چاه ها و بقیه از سراب ها چشمه ها قنوات و منابع آب سطحی تامین می شود. از كل مساحت استان سطحی […]