صدور مجوز | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
صدور مجوز

فرمهای اصلاح شده

رفع ممنوعیت صدور مجوز واحدهای پرواربندی بره

اصلاحیه کروکی اولیه واحدهای دام و طیور و آبزیان

ضوابط رعایت حریم واحدهای مختلف جهت صدور مجوزها

اصلاح روند صدور مجوز واحدهای کوچک روستایی شهرستان کرمانشاه

ضوابط مربوط به رعایت فواصل قانونی طرحهای صنعتی(قابل توجه کارشناسان تهیه نقشه و تشکیل پرونده)

1-فواصل و حریمهای مربوط به سازمان دامپزشکی

2-سازمان حفاظت محیط ریست(بخش اول)

سازمان حفاظت محیط ریست(بخش اول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-سازمان حفاظت محیط ریست(بخش دوم)

ضوابط (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- اداره برق

کاهش حریم قانونی خطوط انتقال برق