تماس با ما | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
تماس با ما

شماره های سازمان:با پیش شماره ۰۸۳ برای تماسهای خارج از استان

۳۸۳۷۷۱۵۱

۳۸۳۷۷۱۵۲

شماره های داخلی جهت ارتباط با واحدهای سازمان:

ریاست سازمان داخلی۱

معاونت طرح وبرنامه داخلی ۲

معاونت اشتغال داخلی۳

معاونت آموزش و روابط عمومی داخلی۴

عضویت اعضا داخلی ۵

شرکت رویش (صدور مجوزها)داخلی۶

ارسال فکس داخلی۷

از اعضای محترم خواهشمندیم جهت ارتباط با واحدهای مختلف سازمان فقط با سامانه تلفن گویای سازمان به شماره های ۳۸۳۷۷۱۵۱ و ۳۸۳۷۷۱۵۲ تماس بگیرند و سایر شماره ها را مشغول نفرمایند.

روابط عمومی سازمان