تعرفه خدمات | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
تعرفه خدمات

تعرفه های خدمات کارشناسی ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی در لینک زیر قابل دسترسی است:

تعرفه نقشه برداری منابع طبیعی(سال1395)

تعرفه نقشه برداری واحدهای کشاورزی(سال 1395)

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی(سال 1395)

تعرفه خدمات نظام مهندسی (سال 1396)

تعرفه خدمات داخلی96

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه خدمات داخلی 961

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان