تشکیلات سازمان | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
تشکیلات سازمان

رییس سازمان:سیاوش سیفی

معاون برنامه ریزی و توسعه کار آفرینی: کیوان آذرنیوار

 کارشناس دبیرخانه:زهرا لطفی

 کارشناسان صدور مجوز واحدهای دام، طیور، آبزیان،صنایع و ماشین آلات:ویدا محمدی-رامین میرگورانی-مستانه خوش قلب

 کارشناس صدور مجوز واحدهای گیاهپزشکی:زهرا لطفی

 کارشناس برنامه ریزی و کارآفرینی :مسعود مرادی

معاون آموزشی و فنی و روابط عمومی: آمنه نیک نیا

  کارشناس آموزش و آزمونها:ویدا محمدی

کارشناس حسابداری و اداری :خداداده

متصدی آبدارخانه و انتظامات:کیومرث نعمتی