چارت تشکیلاتی سازمان | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
چارت تشکیلاتی سازمان

بر اساس مصوبه مورخ 1394/10/02 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی چارت تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی استانها به سه گروه شامل گروه1(دارای 20 نفر پرسنل) گروه 2(دارای 15 نفر پرسنل) و گروه 3(دارای 10 نفر پرسنل) و اسامی واحدهای سازمانی به فلوچارت زیر تغییر کرد:

%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-001