رتبه بندی در سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : 22 آگوست 2007

سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان مركزی بمنظور نظم بخشیدن به مهندسی بخش كشاورزی , پس از عضویت دانش آموختگان در این سازمان , شماره نظام مهندسی به آنها اعطاء می نماید . سپس برای تعیین صلاحیتهای علمی و فنی آنان را رتبه بندی می نماید و پس از اخذ رتبه در زمینه […]


رتبه بندی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : 22 آگوست 2007

سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان مركزی بمنظور نظم بخشیدن به مهندسی بخش كشاورزی , پس از عضویت دانش آموختگان در این سازمان , شماره نظام مهندسی به آنها اعطاء می نماید . سپس برای تعیین صلاحیتهای علمی و فنی آنان را رتبه بندی می نماید و پس از اخذ رتبه در زمینه […]


آخرین اصلاحیه دستور العمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی(کارشناس) وحقوقی (شرکتها)بخش کشاورزی

تاریخ : 21 جولای 2006

ماده 1-کلیات و تعاریف: 1-   اشخاص حقیقی (کارشناسان) و حقوقی (شرکتها) حائز شرایط برای انجام خدمات مشاوره ای در دو نوع بشرح زیر تعریف و تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می شوند. الف) مهندس مشاور حقیقی: شخص حقیقی با تحصیلات دانشگاهی حداقل لیسانس. ب) مهندسین مشاورحقوقی: شخصیت حقوقی است که برای انجام خدمات مشاوره ای طبق […]


ضوابط رتبه بندی اعضای سازمان نظام مهندسی

تاریخ : 21 فوریه 2006

سازمان نظام مهندسی بمنظور نظم بخشیدن به مهندسی بخش كشاورزی , پس از عضویت دانش آموختگان در این سازمان به آنها  شماره نظام مهندسی  اعطاء می نماید و  سپس برای تعیین صلاحیتهای علمی و فنی آنان را رتبه بندی می نماید.   احراز صلاحیت و رتبه بندی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان در دو زمینه […]