آمار اعضای سازمان نظام مهندسی استان مرکزی تا پایان شهریور ماه 85

تاریخ : 12 دسامبر 2006

ردیف شرح حقیقی حقوقی ملاحظات مرد زن جمع 1 تعداد اعضای سازمان  1424 484 1908 73   2 تعداداعضای سازمان استان در بخش دولتی مرتبط 469 46 515 *****   غیر مرتبط 20 3 23 *****   تعداد اعضای شاغل در بخش غیر دولتی مرتبط 628 230 858 *****   غیر مرتبط 123 12 135 […]


جدول وضعیت اشتغال اعضاء سازمان به تفکیک شهرستان تا پایان تیرماه 85

تاریخ : 13 آگوست 2006

یف نام شهرستان وضعیت اعضاء شاغل بخش دولتی شاغل بخش غیر دولتی بازنشسته جویای کار اشتغال موقت جمع  کل 336 248 15 154 365 مرتبط با بخش کشاورزی غیر مرتبط با بخش کشاورزی مرتبط با بخش کشاورزی غیر مرتبط با بخش کشاورزی مرد زن مرد زن مرد زن 316 20 160 88 مرد زن مرد […]


جدول وضعیت اعضاء ثبت نام شده حقیقی و حقوقی سازمان به تفکیک شهرستان( تا پایان تیرماه85 )

تاریخ : 13 آگوست 2006

ردیف نام شهرستان تعداد اعضاء ثبت نام شده حقیقی جمع کل اعضاء حقیقی اعضاء حقوقی جمع کل اعضاء حقیقی و حقوقی مرد زن 1 اراك 758 340 1098 43 1141 2 ساوه 267 31 298 11 309 3 خمین 105 25 130 9 139 4 محلات 51 13 64 2 66 5 دلیجان 44 8 […]


آمار اعضای سازمان نظام مهندسی استان مرکزی تا پایان آذرماه 84

تاریخ : 4 مارس 2006

ردیف شرح حقیقی حقوقی ملاحظات مرد زن جمع 1 تعداد اعضای سازمان تاکنون 1233 377 1610     2 تعداداعضای سازمان استان در بخش دولتی مرتبط 449 36 485 *****   غیر مرتبط 19 1 20 *****   تعداد اعضای شاغل در بخش غیر دولتی مرتبط 554 222 776 *****   غیر مرتبط 111 10 […]