شرایط عضویت در سازمان نظام مهندسی استان مرکزی

تاریخ : 29 ژانویه 2006

براساس بند ج ماده 1 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و تبصره ذیل آن كلیه فارغ التحصیلان رشته های بخش كشاورزی و منابع طبیعی با حداقل مدرك كارشناسی از كلیه دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و مراكز آموزشی دستگاههای اجرایی به عضویت سازمان پذیرفته می شوند .

 همچنین كلیه شركتها و مؤسسات اعم از خدمات مشاوره ای , خدمات مهندسی ( اجرائی ) تولیدی و خدماتی كشاورزی  رشته های مرتبط كه به ثبت رسیده و موضوعات فعالیت آنان در زمینه كشاورزی , منابع طبیعی و محیط زیست و رشته های مرتبط بود و حداقل یك كارشناس در رشته های كشاورزی و منابع طبیعی در آن فعالیت داشته باشد می توانند طبق ضوابط آئین نامه عضویت اشخاص حقوقی به عضویت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان پذیرفته شوند .

 

میزان حق عضویت در سازمان :

میزان حق عضویت هر ساله توسط شورای مرکزی تعیین می گردد که طبق مصوبه این شورا  حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان در سال 1383 به شرح ذیل می باشد :

الف – حق عضویت اشخاص حقیقی :

دارندگان مدرك كارشناسی سالیانه مبلغ پنجاه هزار ریال

 دارندگان مدرك كارشناسی ارشد سالیانه مبلغ یكصد هزار ریال

دارندگان مدرك دكترا سالیانه مبلغ یكصد و پنجاه هزار ریال

ب  – حق عضویت اشخاص حقوقی :

حق عضویت شركتها و مؤسسات كوچك ( با داشتن كمتر از 10 نفر پرسنل شاغل ) سالیانه پانصد هزار ریال

حق عضویت شركتها و مؤسسات متوسط ( با داشتن 10 تا 25 نفر پرسنل  شاغل ) سالیانه یك میلیون ریال

حق عضویت شركتها و مؤسسات بزرگ ( با داشتن پرسنل شاغل 25 نفر به بالا ) سالیانه یك میلیون و پانصد هزار ریال

( مدت اعتبار كارت عضویت یك سال می باشد كه در پایان مدت و تمدید آن بر اساس ضوابط مصوب بلامانع است . در صورت مفقود شدن كارت عضویت با پرداخت 50 درصد حق عضویت المثنی صادر می شود .

پرداخت حق عضویت از تاریخ تصویب عضویت سالیانه بوده و چنانچه هر یك از اعضاء در پرداخت بیش از 3 ماه تأخیر داشته باشد معادل 20 درصد حق عضویت جریمه خواهد شد

عدم پرداخت حق عضویت موجب ابطال كارت عضویت خواهد شد )

 

 

الف- مدارک لازم جهت عضویت  اشخاص حقیقی (کارشناس)در سازمان نظام مهندسی استان مرکزی :

 

 

1) تکمیل فرم عضویت       2) دو قطعه عکس      3) تصویر شناسنامه      4) تصویر مدرک تحصیلی

5) واریز فیش های مربوطه  نزد بانک کشاورزی شعبه  کشاورز اراک به شرح ذیل:

  کارشناس : 000/50 ریال حق عضویت + 000/10 جهت اشتراک فصلنامه ( به شماره حساب 1200 ) + 000/10  جهت صدور کارت (به شماره حساب 2200 ) جمعا" به مبلغ 000/70 ریال .

 

  کارشناس ارشد : 000/100 ریال حق عضویت + 000/10 جهت اشتراک فصلنامه ( به شماره حساب 1200 ) + 000/10  جهت صدور کارت (به شماره حساب 2200) جمعا" به مبلغ 000/120 ریال .

 

  دکترا : 000/150 ریال حق عضویت + 000/10 جهت اشتراک فصلنامه ( به شماره حساب 1200 ) + 000/10  جهت صدور کارت (به شماره حساب 2200) جمعا" به مبلغ 000/170 ریال .

 

ب- مدارک لازم جهت عضویت  اشخاص حقوقی  (شرکتها)در سازمان نظام مهندسی استان مرکزی :

 

1-      فرم عضویت تكمیل شده

2-      تصویر مدارك تحصیلی موسس یا موسسین  یا شركای شركت

3-      تصویر مدارك تحصیلی پرسنل شاغل تمام وقت در شركت ( كارشناسان )

4-      تصویر اساسنامه به ثبت رسیده شركت

5-      تصویر آگهی ثبت شركت در روزنامه رسمی

6-      اصل فیش بانكی پرداخت حق عضویت

 

مدارك لازم برای تمدید عضویت سالیانه:

اعضائیكه مدت اعتبار كارت  آنها به اتمام رسیده است می توانند با پرداخت حق عضویت و اشتراك سالیانه فصلنامه  و ارسال اصل كارت به همراه  فیش واریزی به دبیرخانه سازمان  نسبت به تمدید عضویت خود اقدام نمایند .

)  طبق ماده 7 آئین نامه عضویت و میزان وصول حق عضویت سازمان  نظام مهندسی، در صورت عدم پرداخت حق عضویت سالیانه, كارت عضویت ابطال خواهد شد)

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی

و منابع طبیعی استان مرکزی