شرایط صدور پروانه اشتغال برای اعضای سازمان

تاریخ : 21 فوریه 2006

    براساس بند 14 ماده 14 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی كشور اشتغال اشخاص حقیقی (كارشناس ) و اشخاص حقوقی ( شركتها ) برای فعالیت در خدمات مشاوره ،پژوهشی ومدیریتی كشاورزی ، خدمات اجرائی مهندسی كشاورزی ، تولیدی وخدماتی در بخش كشاورزی منوط به دریافت پروانه اشتغال بكار از سازمان نظام مهندسی كشور میباشد .

  صدور پروانه اشتغال بكار برای اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه خدمات مشاوره و خدمات اجرائی مهندسی پس از احراز صلاحیت و رتبه بندی متقاضی انجام می گردد .

  صدور پروانه اشتغال بكار برای اشخاص حقیقی در زمینه سایر فعالیتها با داشتن مدرك تحصیلی لیسانس و بالاتر در هر یك از رشته های كشاورزی و رشته های مرتبط انجام می پذیرد .

  صدور پروانه اشتغال بكار برای اشخاص حقوقی ( شركتها ) كه دارای مشخصات ذیل باشند انجام می پذیرد :

1-     شركت می باید دارای حداقـل كـاركنان رسمی ثابت با مدرك تحصیلی لیسانس یا بالاتر در رشته های كشاورزی بشرح زیر باشند :

الف – شركتهائی با تعداد 10 نفر پرسنل ( حداقل یك نفر )

ب –  شركتهائی با تعداد 10 نفر پرسنل به بالا ( حداقل 10 % پرسنل ) 

2-     موضوع فعالیت اصلی شركت در زمینه كشاورزی یا رشته های مرتبط با آن باشد .

3-     شركت دارای شماره ثبت از مراجع ذیربط باشد .

4-     شركت دارای كارت عضویت سازمان نظام مهندسی استان باشد .

5-     شركت دارای كارت رتبه بندی سازمان نظام مهندسی باشد ( فقط در مورد شركتهای خدمات مشاوره ای و خدمات اجرائی مهندسی كشاورزی ) .

  هزینه صدور پروانه اشتغال بكار برای اشخاص حقیقی ( كارشناس ) و اشخاص حقوقی (شركتها ) بشرح زیر می باشد

الف برای اشخاص حقیقی ( كارشناس ) پنجاه  هزار ریال

ب  
برای اشخاص حقوقی ( شركتها ) یكصد هزار  ریال 

  مدت اعتبار پروانه اشتغال بكار برای اشخاص حقیقی ( كارشناس ) و اشخاص حقوقی (شركتها ) 1 سال است و در صورت پرداخت حق عضویت تا 3 سال قابل تمدید می باشد  .

  متقاضی دریافت پروانه اشتغال بكار اعم از اشخاص حقیقی ( كارشناس ) و اشخاص حقوقــی (شركتها ) می باید تقاضای خود را طبق فرم تدوین شده مربوطه تنظیم و به همراه مدارك مورد نیاز مندرج در فرم به سازمان نظام مهندسی استان ارائه نمایند

 

 مهندسان دارای پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری

  هیأت دولت آئین نامه اجرایی نحوه ارجاع امور کارشناسی به مهندسان دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به جای کارشناسان رسمی دادگستری را تصویب کرد

براساس این مصوبه مراجع نیازمند به خدمات مهندسی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی درخواست خود را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ( یا شعبه شهرستان ) اعلام می کنند و سازمان مذکور کارشناس یا کارشناسان واجد شرایط را به آنان معرفی خواهد کرد. حق الزحمه خدمات مهندسی کشاورزی موضوع این آئین نامه عینا"معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود . دستورالعمل اجرائی این مصوبه که در آن شرایط افراد واجد صلاحیت تعیین می گردد توسط شورای مرکزی سازمان تصویب و ابلاغ می گردد

طبق ماده 32 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، نهادها ، مراجع قضایی ، نیروهای انتظامی و شرکتهای دولتی می توانند در ارجاع امور کارشناسی به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله شعبه استان معرفی می شوند استفاده نمایند

قابل ذکر است وزیران دادگستری و جهاد کشاورزی آئین نامه اجرایی این ماده را طی پیشنهاد مشترکی در آبانماه 1383 به هیأت دولت تقدیم کرده بودند که هیأت محترم دولت نیز در جلسه مورخ 4/9/83 خود آنرا بررسی و تصویب نمود.

بسمه تعالی

فرم درخواست صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی

 

نام و نام خانوادگی                                        نام پدر                  شماره شناسنامه

محل صدور                       تاریخ تولد               سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی                     رشته

تحصیلی                                          دانشگاه محل تحصیل    

دانشكده محل تحصیل

آخرین مدرك تحصیلی :   لیسانس                  فوق لیسانس                دكترا  

شماره نظام مهندسی                                 كارت احراز صلاحیت و رتبه بندی بشماره 

كارشناس رتبه                               

وضعیت اشتغال :  شاغل                    غیر شاغل

محل اشتغال : شركت /مؤسسه /آزاد / دولتی                                                 استان

شهرستان                                         تلفن تماس

نوع اشتغال : دولتی               خصوصی                      نیمه دولتی

در صورت اشتغال فعالیت شما در رابطه با رشته تحصیلی میباشد . بلی                                  خیر

نوع كار یا فعالیت مورد درخواست برای صدور پروانه اشتغال :

آدرس و شماره تلفن محل سكونت :

اینجانب                              صحت اطلاعات مندرج در فرم را تائید می نماید . در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات ، سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی مجاز به اتخاذ هر گونه تصمیم نسبت به درخواست اینجانب می باشد .

 

                                      تاریخ تنظیم         
               
محل  امضاء :

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

فرم درخواست صدور پروانه اشتغال اشخاص حقوقی

 

نام شركت                             دارای شماره ثبت                               صادره از سازمان ثبت شركتها در استان                               نوع فعالیت شركت                                                       نوع شركت

محل تأسیس شركت                                               تاریخ تأسیس                                                         سرمایه ثبت شده

سرمایه پرداخت شده                                       سرمایه تعهد شده                                             شماره

و تاریخ روز نامه رسمی كشور حاوی آگهی تأسیس                                                           تعداد كل شركاء                     تعداد كارشناس كشاورزی و رشته های مرتبط  شاغل در شركت

تعداد شركاء با تخصص مرتبط با فعالیت شركت                     تعداد اعضاء هیئت مدیره                       اسامی هیئت مدیره ، آخرین مدرك تحصیلی و رشته تحصیلی آنان:

1-

2-

3-

4-

5-

نام و نام خانوادگی مدیر عامل                                                                  
      
          آخرین مدرك تحصیلی و رشته تحصیلی

رشته یا رشته های تخصصی مورد تقاضا برای صدور پروانه اشتغال:

1-

2-

3-

4-

نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی كارشناسان شاغل در شركت :

 

شماره نظام مهندسی شركت                                    شماره كارت احراز صلاحیت و رتبه بندی                                      رتبه و درجه شركت

نشانی و تلفن دفتر مركزی شركت : استان                    شهرستان                       شهر                 خیابان

نشانی شعبات شركت :

صحت مندرجات این برگ مورد تائید می باشد

                   نام و نام خانوادگی مدیر عامل                                امضاء مجاز و مهر شركت

 

مدارك مورد نیاز :

1-      فتوكپی آخرین اساسنامه رسمی شركت

2-      تصویر روزنامه رسمی كشور حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات مربوط به شركت

3-      فتوكپی شناسنامه و مدرك تحصیلی مدیر عامل و اعضاء هیت مدیره

4-      فتوكپی شناسنامه و مدرك تحصیلی كارشناسان كشاورزی و رشته های مرتبط شا