ضوابط رتبه بندی اعضای سازمان نظام مهندسی

تاریخ : 21 فوریه 2006

سازمان نظام مهندسی بمنظور نظم بخشیدن به مهندسی بخش كشاورزی , پس از عضویت دانش آموختگان در این سازمان به آنها  شماره نظام مهندسی  اعطاء می نماید و  سپس برای تعیین صلاحیتهای علمی و فنی آنان را رتبه بندی می نماید.

  احراز صلاحیت و رتبه بندی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان در دو زمینه فعالیت خدمات مشاوره ( مهندسین مشاور ) و خدمات فنی اجرائی ( پیمانكاری ) انجام میشود .

 

ضوابط رتبه بندی خدمات مشاوره :

1-  اشخاص حقیقی:

شرایط عمومی احراز صلاحیت شخص حقیقی عبارت است از :

– تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

– نداشتن سوء پیشینه كیفری مؤثر

– دارابودن تحصیلات دانشگاهی ( حداقل لیسانس ) در رشته تخصصی مورد نظر

– عضویت در سازمان نظام مهندسی كشور

– نداشتن سابقه محرومیت , محكومیت یا ممنوعیت از كارهای خدمات مشاوره ( براساس                              احكام هیأت های بدوی )

– ارائه درخواست احراز صلاحیت و رتبه بندی طبق فرم تنظیم شده

– عدم اشتغال بكار در شركتهای خدمات اجرائی فنی مهندسی ( پیمانكاری )

 

الف – شاخص رتبه بندی اشخاص حقیقی بشرح زیر میباشد :

كارشناس ممتاز – كسب حداقل 240 امتیاز از عوامل امتیاز آور

كارشناس خبره – كسب حداقل 200  امتیاز از عوامل امتیاز آور

كارشناس رتبه 3 – كسب حداقل 160 امتیاز از عوامل امتیاز آور

كارشناس رتبه 2 – كسب حداقل 120 امتیاز از عوامل امتیاز آور

كاشناس رتبه 1 – كسب حداقل 80  امتیاز از عوامل امتیاز آور

 

ب  – عوامل امتیاز آور برای اشخاص حقیقی عبارت است از :

  مقطع تحصیلی :  لیسانس 40 امتیاز – فوق لیسانس 60 امتیاز – دكترا 8 امتیاز 

  تجارب مفید و مؤثر در زمینه فعالیتهای مطالعاتی , مهندسین مشاور , نظارتی , پژوهشی بشرح جدول مربوطه ( جدول شماره 2 )

– موفقیت در آزمون ادواری حداكثر 10 امتیاز

  سوابق كارهای خدمات مشاوره ای , اجرائی ( قبول طرح یا پروژه و انجام آنها ) حداكثر 20 امتیاز

  سوابق مدیریت حداكثر 20 امتیاز (  از سطح رئیس اداره تا مدیر كل و پستهای همردیف آن به ازاء  هر سال یك امتیاز – از سطح مدیر كل به بالا و پستهای همردیف آن به ازاء هر سال 2 امتیاز – مدیریت در سطح شركتهای رتبه یك به ازاء هر سال 5/0 امتیاز – مدیریت در سطح شركتهای رتبه 2 به ازاء هر سال 75/0 امتیاز

  مدیریت در سطح شركتهای رتبه 3 به ازاء هر سال یك امتیاز

  امتیاز معدل دوره تحصیلی ( معدل 14 تا 16 ، 5 امتیاز  معدل 16 تا 18 ، 10 امتیاز – معدل 18 تا 20 ،  15 امتیاز )

  مقالات علمی حداكثر 10 امتیاز ( امتیاز مقاله علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی كه مجوز آن توسط وزارت علوم , تحقیقات و فنّآوری صادر شده است به ازاء هر مقاله 3 امتیاز – مقاله مبتنی بر تألیف , گردآوری « با هدف » در یك زمینه علمی هر مقاله یكصد امتیاز می باشد )

  سوابق شركت در كنفرانس ها و سمینارها حداكثر 5 امتیاز ( امتیاز حضور در كنفرانسها و سمینارهای داخل كشور و ارائه مقاله به ازاء هر مورد حضور یك امتیاز – امتیاز حضور در كنفرانسها و سمینارهای خارج از كشور و ارائه مقاله به ازاء هر مورد حضور و ارائه مقاله 5/2 امتیاز – امتیاز حضور در كنفرانسها و سمینارهای داخل و خارج از كشور بدون ارائه مقاله به ازاء هرمورد 5/0 امتیاز )

  طی دوره های آموزشی ( بازآموزی و نوآموزی علمی و عملی بمدت 400 ساعت ) حداكثر 20 امتیاز ( هر 20 ساعت یك امتیاز )

  تحقیقات , تألیفات , ترجمه ها و طرحهای ارزنده حداكثر 10 امتیاز ( امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجلات تخصصی داخل كشور به ازاء هر ترجمه 5/0 امتیاز – ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده توسط مؤسسات تحقیقاتی دستگاههای اجرائی به ازاء هر ترجمه یك امتیاز

  امتیاز طرحهای ارزنده كه بصورت ابتكار نوآوری و كارجدید برای اولین بار در كشور انجام گرفته باشد برحسب اهمیت هر طرح 5/2 امتیاز – امتیاز تألیف چاپ شده كه حاوی قسمتی از تجربیات نویسنده میباشد برحسب نوع ، موضوع و كیفیت نگارش هر تألیف 5/2 امتیاز – اعتبار تحقیقات مبتنی بر كار پژوهش در ابعاد پایه ای – كاربردی – توسعه ای بازاء هر مورد 5 امتیاز )

 

ج  – هزینه رتبه بندی خدمات مشاوره برای اشخاص حقیقی مبلغ یكصد هزار ریال میباشد .

 

 

 

  2-  اشخاص حقوقی:

شرایط عمومی احراز صلاحیت اشخاص حقوقی عبارت است از :

  شركت یا مؤسسه در اداره ثبت شركتها به ثبت رسیده باشد

  عضویت در سازمان نظام مهندسی كشور

  نداشتن سابقه محرومیت , محكومیت یا ممنوعیت از كارهای خدمات مشاوره ( براساس احكام هیأت های بدوی و عالی انتظامی سازمان )

  ارائه درخواست احراز صلاحیت و رتبه بندی طبق فرم تنظیم شده

 

الف – شاخص رتبه بندی اشخاص حقیقی بشرح میباشد :

رتبه 3 پایه 1 با كسب 1260 امتیاز

رتبه 3 پایه 2 با كسب 1080 امتیاز

رتبه 3 پایه 3 با كسب 900 امتیاز

رتبه 2 پایه 1 با كسب 775 امتیاز

رتبه 2 پایه 2 با كسب 665 امتیاز

رتبه 2 پایه 3 با كسب 555 امتیاز

رتبه 1 پایه 1 با كسب 435 امتیاز

رتبه 1 پایه 2 با كسب 335 امتیاز

رتبه 1 پایه 3 با كسب 235 امتیاز

 

ب – عوامل امتیاز آور برای اشخاص حقوقی عبارت است از :

  وضعیت تحصیلات مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و افراد فنی اشخاص  حقوقی و نیز افراد فنی آنها ( لیسانس 40 امتیاز – فوق لیسانس 60 امتیاز – دكترا 80 امتیاز )

  تجارت مفید و مؤثر مدیر عامل واعضاء هیأت مدیره و افراد فنی در زمینه فعالیت های مطالعاتی , مهندسین مشاور , نظارتی , پژوهشی براساس جدول شماره 1 و با لحاظ نمودن ضرائب مربوط به جدول شماره 2

  میزان امتیاز كارهای خدمات مشاوره ای , اجرائی ( قبول طرح یا پروژه و انجام آنها ) حداكثر 200 امتیاز

  میزان امتیاز امكانات و تجهیزات شركت حداكثر 100 امتیاز

(كارشناسان با رشته های غیر مرتبط كه در شركت خدمات مشاوره ای كشاورزی حضور دارند در محاسبه امتیازات از 80% امتیازات كارشناسان رشته های مرتبط برخوردار می گردند .)

 

  اشخاص حقوقی در رتبه 1  حداقل باید دارای یك كارشناس حقیقی عضو با رتبه 2 كارشناس حقیقی باشند

  اشخاص حقوقی در رتبه 2 حداقل باید دارای یك كارشناس حقیقی عضو با رتبه 3 كارشناس حقیقی باشند

  اشخاص حقوقی در رتبه 3 حداقل باید دارای یك كارشناس حقیقی عضو با رتبه خبره كارشناس حقیقی باشند .

 

ج  – هزینه رتبه بندی خدمات مشاوره برای اشخاص حقوقی مبلغ       سیصد هزار ریال می باشد .

 

 

 

ضوابط رتبه بندی خدمات فنی و اجرایی (پیمانکاری) :

 

1-  اشخاص حقیقی:

شرایط عمومی احراز صلاحیت شخص حقیقی عبارت است از :

  تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

 
نداشتن سوء پیشینه كیفری موثر ( به تشخیص كمیته احراز صلاحیت )

  دارا بودن تحصیلات دانشگاهی (حداقل لیسانس ) در رشته كشاورزی یا رشته های مرتبط

  عضویت در سازمان نظام مهندسی كشور

  عدم اشتغال بكار در شركت های خدمات مشاوره ای

  نداشتن سابقه محرومیت یا ممنوعیت از  كارهای خدمات اجرائی مهندسی كشاورزی

  عدم عضویت درهیأت مدیره شركتهای خدمات مشاوره ای فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضی  برای احراز صلاحیت و رتبه بندی خدمات اجرائی فنی مهندسی ( پیمانكاری )

  داشتن حداقل یك سال سابقه مفید و مرتبط ( طی دوره آموزش برای كارشناسان با سابقه كار كمتر از یكسال ضروری است ).

 

الف –  شاخص رتبه بندی اشخاص حقیقی بشرح زیر می باشد :

  کارشناس طبقه 5- كسب حداقل 1300  امتیاز از عوامل امتیاز آور

  كارشناس طبقه 4- كسب حداقل 1000  امتیاز از عوامل امتیاز آور

  كارشناس طبقه 3 – كسب حداقل 750  امتیاز از عوامل امتیاز آور

  كارشناس طبقه 2 – كسب حداقل 500  امتیاز از عوامل امتیاز آور

  كارشناس طبقه 1- كسب حداقل 300  امتیاز از عوامل امتیاز آور

 

 

ب – عوامل امتیازآور عبارت است از :

  امتیاز سابقه كار یا تجربه

  طی دوره های آموزش حداكثر 40 امتیاز ( هر 5 ساعت یك امتیاز )

  آزمون ادواری حداكثر 100 امتیاز ( هر آزمون 20 امتیاز )

  امتیاز وضع مالی یا نقدینگی براساس مابه التفاوت مثبت نقدینگی به ازاء هر یك میلیون ریال یك امتیاز

  امتیاز مربوط به سوابق تجربی اجراء پروژه : بشرح جدول شماره 2 براساس حجم مبالغ كارهای انجام شده از ابتدای سال 1376 به بعد میباشد .

 

ج – هزینه رتبه بندی خدمات اجرائی فنی مهندسی ( پیمانكاری ) برای اشخاص حقیقی مبلغ یكصد هزار ریال میباشد .

 

2-  اشخاص حقوقی:

شرایط عمومی احراز صلاحیت اشخاص حقوقی عبارت است از :

  شركت یا مؤسسه در سازمان ثبت شركت به ثبت رسیده باشد .

  شركت یا مؤسسه واجد شرایط و امتیازات لازم برای احراز صلاحیت در رتبه مورد نظر طیق ضوابط این آئین نامه باشد .

  نداشتن محرومیت یا ممنوعیت از انجام كارهای خدمات اجرائی مهندسی كشاورزی

  عضویت در سازمان نظام مهندسی كشور

  هیچكدام از شركاء یا مدیران شركت یا مؤسسه دارای سهام یا عضویت در هیأت مدیره شركتهای خدمات مشاوره ای نباشند .

 

الف – شاخص رتبه بندی اشخاص حقوقی بشرح زیر میباشد :

  رتبه 8 – كسب حداقل  7100  امتیاز از عوامل امتیاز آور

  رتبه 7 – كسب حداقل 6100  امتیاز از عوامل امتیاز آور

  رتبه 6– كسب حداقل 4700  امتیاز از عوامل امتیاز آور

  رتبه 5 – كسب حداقل 3400   امتیاز از عوامل امتیاز آور

  رتبه 4 – كسب حداقل 2400   امتیاز از عوامل امتیاز آور

  رتبه 3 – كسب حداقل 1300   امتیاز از عوامل امتیاز آور

  رتبه 2 – كسب حداقل 600   امتیاز از عوامل امتیاز آور

  رتبه 1 – كسب حداقل 400   امتیاز از عوامل امتیاز آور

 

 

 

ب  – عوامل امتیاز آور عبارت است از :

  سابقه كار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره موظف براساس جدول شماره 1

  امتیاز میزان كارهای انجام شده شركت یا مؤسسه ( از سال 1376 به بعد ) طبق جدول شماره 2  براساس حجم مبالغ كا
رهای انجام شده

  امتیاز سابقه كار پرسنل شاغل تمام وقت شركت یا مؤسسه براساس جدول شماره 1

  امتیاز مربوط به امكانات و تجهیزات و ماشین آلات شركت حداكثر 500 امتیاز ( به ازاء  هر ده میلیون ریال ارزش حال حاضر موارد فوق یك امتیاز )

  امتیاز وضع مالی یا نقدینگی براساس مابه التفاوت مثبت به ازاء هر ده میلیون ریال یك امتیاز

ج – هزینه رتبه بندی خدمات اجرائی فنی , مهندسی ( پیمانكاری ) برای اشخاص حقوقی مبلغ سیصد هزار ریال می باشد .

 

 

 

تذکر:

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی استان مرکزی می توانند جهت دریافت فرمهای مربوط به درخواست رتبه بندی در هریک از زمینه های یاد شده ، به دبیرخانه سازمان در مرکز استان و یا به نمایندگیهای این سازمان در شهرستانهای تابعه مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2

موضوع بند 2 ماده  14 ضریب سوابق سالهای تجربی كادر مدیریت و افراد فنی واحد خدمات مشاوره

 نوع فعالیت

سابقه كار ( سمت )

ضریب امتیاز در رشته یا گرایش مربوط

ضریب امتیاز در رشته غیر مربوط

خدامات مشاوره

مدیر عامل

100%

65%

عضو هیئت مدیره

90%

60%

مدیر پروژه

100%

65%

كادر فنی طراحی با سرناظر

80%

55%

كادر نظارت

60%

40%

عملیات ساخت

مدیر عامل

65%

45%

رئیس كارگاه

60%

40%

مدیر پروژه

60%

40%

كادر فنی

55%

35%

مدیریت اجرائی

مدیر یا رئیس واحد فنی

80%

55%

مدیر یا مسئول پروژه

80%

55%

كارشناس فنی در امور مطالعه و طراحی

55%

35%

كارشناس امور اجرائی

55%

35%

فعالیت علمی و تحقیقاتی

استاد دانشگاه

70%

50%

كارشناس موسسات علمی و تحقیقاتی

70%

50%

سرناظر فردی است كه ناظرین تحت نظر او بیش از 9 نفر باشند .

جدول شماره (1) موضوع ماده 13

 سوابق مفید و مؤثر

امتیازات سابقه كار مفید و مؤثر

لیسانس

فوق لیسانس

دكتری

1

17

22

30

2

21

26

34

3

25

30

38

4

29

34

62

5

33

38

46

6

37

42

50

7

41

46

54

8

44

49

58

9

47

52

61

10

50

55

64

11

53

58

67

12

56

61

70

13

59

64

73

14

62

67

76

15

64

69

79

16

66

71

81

17

68

73

83

18

70

75

85

19

72

77

87

20

74

79

89

21

76

81

91

22


77

82

92

23

78

83

93

24

79

84

94

25

80

85

95

26

81

86

96

27

82

87

97

28

83

88

98

29

84

89

99

30

85

90


100

 

سؤال : رتبه بندی در سازمان نظام مهندسی و سازمان مدیریت و برنامه یزی چه تفاوتی دارد  ؟

 

اشخاص حقیقی و حقوقی فعال ، مشاوران یا پیمانكاران برای فعالیت و مشاركت در اجرای طرحهای عمرانی كه با اعتبارات دولتی اجرا می گردند نیازمند دریافت احراز صلاحیت و رتبه بندی سازمان مدیریت میباشد .  لیكن تولید كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزی نیز برای استفاده از خدمات كارشناسی ، مشاوران و پیمانكاران، نیازمند آگاهی از توانمندی ارائه كنندگان این خدمات می باشند كه سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی به ترتیبی که در بالا آمد اقدام به احراز صلاحیت و رتبه بندی اعضاء حقیقی و حقوقی خود مینماید