آخرین اصلاحیه دستور العمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی(کارشناس) وحقوقی (شرکتها)بخش کشاورزی

تاریخ : 21 جولای 2006

ماده 1-کلیات و تعاریف:

1-   اشخاص حقیقی (کارشناسان) و حقوقی (شرکتها) حائز شرایط برای انجام خدمات مشاوره ای در دو نوع بشرح زیر تعریف و تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می شوند.

الف) مهندس مشاور حقیقی: شخص حقیقی با تحصیلات دانشگاهی حداقل لیسانس.

ب) مهندسین مشاورحقوقی: شخصیت حقوقی است که برای انجام خدمات مشاوره ای طبق قوانین و مقررات مربوط بصورت شرکت در داخل کشور به ثبت رسیده باشد.

2- تشخیص صلاحیت:فرآیندی است که در آن شرایط عمومی و فنی متقاضی مورد بررسی و تائید قرار میگیرد.

3- شاخص رتبه بندی:عددی است که رتبه هریک از مشاوران حقیقی(کارشناسان)وحقوقی(شرکتها)رادر مقایسه با سایر مشاوران تعیین و مشخص می نماید.

4- کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی :متشکل از افرادی است که انجام امور مربوط به تشخیص صلاحیت ورتبه بندی را در سازمان استان بعهده دارند.

5- سازمان مرکزی: عبارت اختصاری است که در این دستورالعمل بجای عنوان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود.

6- سازمان استان:عبارت اختصاری است که در این دستورالعمل بجای عنوان سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان استفاده می شود.

7- شورای مرکزی:عبارت اختصاری است که در این دستورالعمل بجای عنوان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود.

8- شورای استان: عبارت اختصاری است که در این دستورالعمل بجای عنوان شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان استفاده می شود.

9-رتبه:عددی است که میزان توان فنی مشاوران حقیقی(کارشناسان)وحقوقی(شرکتها)را در یک رشته یا گرایش معین نشان می دهد.

10- امتیاز: نمراتی است که به هریک از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی که اصطلاحا" به آنها ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه بندی اطلاق می شود، بر اساس جداول و مقررات این دستورالعمل تعلق می گیرد.

11- حدنصاب: حداقل امتیاز از مجموع امتیازاتی است که هر مشاور حقیقی (کارشناس)یا حقوقی(شرکت)باید از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی کسب نمایند.

12- پایه:طبقه بندی شرکتهای مهندسین مشاور در یک رتبه می باشد و بر اساس امتیازاتی که شرکتهای مهندسین مشاور از افراد فنی لازم برای کسب رتبه تحصیل می کنند بر اساس حد نصاب امتیاز تعریف شده تعیین می گردد.

13- خدمات مهندسین مشاور: عبارت است از انجام مطالعات ،طراحی و نظارت بر اجرای طرح توسط مشاوران حقیقی(کارشناسان)و حقوقی(شرکتها)عضو سازمان استان طبق مفاد مواد 10 و 11 این دستورالعمل.

ماده 2- شرایط عمومی تشخیص صلاحیت مشاوران حقیقی :شرایط عمومی تشخیص صلاحیت مشاور حقیقی(کارشناس)بشرح زیر تعیین می گردد:

1-     تابعیت دولت جمهوری اسلام
ی ایران.

2-      نداشتن سوء  پیشینه کیفری موثر.

3-     دارا بودن تحصیلات دانشگاهی(حداقل لیسانس)در رشته تخصصی مورد در خواست.

4-     عضویت در سازمان استان.

5-     نداشتن سابقه محرومیت ،محکومیت یا ممنوعیت از کارهای مهندسین مشاور.

6-     ارائه در خواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی طبق فرم تنظیم شده.

7-     عدم اشتغال بکار در شرکتهای پیمانکاری.

ماده3- شرایط عمومی تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی(شرکتها):شرایط عمومی تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی(شرکتها)به شرح زیر تعیین می گردد.  

1-     شرکت در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد.

2-     شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تشخیص صلاحیت در رتبه بندی در گرایشهای مربوط طبق ضوابط ماده 22 این دستور العمل باشد.

3-     نداشتن محرومیت – محکومیت یا ممنوعیت از انجام کارهای مهندسین مشاور.

4-     عضویت در سازمان استان.

5-     هیچکدام از شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه دارای سهام یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای پیمانکاری نباشند.

ماده 4- شاخص رتبه بندی مشاوران حقیقی(کارشناسان):

1-     کارشناس ممتاز به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب حداقل 240 امتیاز از عوامل موضوع ماده 14 این دستورالعمل گردد.

2-     کارشناس خبره: به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب حداقل 200 امتیاز از عوامل موضوع ماده 14 این دستورالعمل گردد.

3-     کارشناس رتبه 1: به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب
حداقل 160 امتیاز از عوامل موضوع ماده 14 این دستورالعمل گردد.

4-     کارشناس رتبه 2: به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب حداقل 120 امتیاز از عوامل موضوع ماده 14 این دستورالعمل گردد.

5-     کارشناس رتبه 3: به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب حداقل 80 امتیاز از عوامل موضوع ماده 14 این دستورالعمل گردد.

ماده 5- شاخص رتبه بندی مشاوران حقوقی(شرکتها):

1-      رتبه 1 پایه 1:به اشخاص حقوقی (شرکتها)تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل 1260امتیاز از عوامل موضوع ماده 16 این دستورالعمل گردند.

2-      رتبه 1 پایه 2:به اشخاص حقوقی (شرکتها)تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل 1080امتیاز از عوامل موضوع ماده 16 این دستورالعمل گردند.

3-      رتبه 1 پایه 3:به اشخاص حقوقی (شرکتها)تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل 900امتیاز از عوامل موضوع ماده 16 این دستورالعمل گردند.

4-      رتبه 2 پایه 1:به اشخاص حقوقی (شرکتها)تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل 775امتیاز از عوامل موضوع ماده 16 این دستورالعمل گردند.

5-      رتبه 2 پایه 2:به اشخاص حقوقی (شرکتها)تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل 665امتیاز از عوامل موضوع ماده 16 این دستورالعمل گردند.

6-      رتبه 2 پایه 3:به اشخاص حقوقی (شرکتها)تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل 555امتیاز از عوامل موضوع ماده 16 این دستورالعمل گردند.

7-      رتبه 3 پایه 1:به اشخاص حقوقی (شرکتها)تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل 435امتیاز از عوامل موضوع ماده 16 این دستورالعمل گردند.

8-      رتبه 3 پایه 2:به اشخاص حقوقی (شرکتها)تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل 335امتیاز از عوامل موضوع ماده 16 این دستورالعمل گردند.

9-      رتبه 3 پایه 3:به اشخاص حقوقی (شرکتها)تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل 235امتیاز از عوامل موضوع ماده 16 این دستورالعمل گردند.

ماده 6- کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی (کارشناسان)وحقوقی(شرکتها):

کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی (کارشناسان)وحقوقی(شرک
تها) متشکل از افراد ذیل می باشد:

1-     رئیس سازمان استان.

2-     دو نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب شورای استان.

3-     یک نفر از اساتید دانشگاه به انتخاب شورای استان.

4-     یک نفر از کارشناسان خبره به انتخاب شورای استان.

تبصره:در صورت نیاز کمیته تشخیص صلاحیت می تواند از کارشناس خبره مرتبط حسب مورد برای حضور در جلسات کمیته دعوت نماید.

ماده 7- شورای استان مسئول بازنگری و رسیدگی به شکایات مربوط به تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می باشد.

ماده 8- وظایف کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی:

1-     بررسی تقاضای متقاضیان.

2-     تشخیص صلاحیت متقاضیان طبق ضوابط مندرج در این دستورالعمل.

3-     تعیین رتبه متقاضیان طبق ضوابط مندرج در این دستورالعمل.

ماده 9- صدور گواهی تشخیص صلاحیت ورتبه بندی مشاوران حقیقی(کارشناس)و حقوقی(شرکتها)با امضاء رئیس سازمان استان می باشد.

ماده 10- حدود خدمات و وظایف مشاوران حقیقی (کارشناس)بشرح زیر است:

1-      انجام خدمات ،مطالعه ای ،طراحی و نظارت بر اجرا طبق گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی تشخیص صلاحیت شده.

2-      انجام خدمات مشاوره ای شامل برآورد ،تهیه صورت وضعیت و رسیدگی به صورت وضعیت،تهیه مشخصات فنی و نقشه های اجرائی.

3-      تهیه اسناد ومدارک مناقصه و همکاری در برگزاری مناقصه.

4-      انجام خدمات تخصصی تحقیقاتی طبق گرایش تحصیلی با رشته تخصصی تشخیص صلاحیت شده.

5-      بررسی و اعلام نظر در مورد مسائل قراردادی و حل اختلاف در مورد خدمات مشاوره ای و پیمانکاری فیمابین کارفرما و مجری.

6-      عیب یابی پروژه های اجرا شده و پیشنهاد ترمیم آنها.

7-      بررسی و اظهار نظر نسبت به خدمات و کارهای انجام شده و یا در دست انجام و نحوه بهره برداری از آنها.

8-      ارایه خدمات مشاوره  ای در ارتباط با توجیه فنی اقتصادی طرحها.

9-      ارایه خدمات مهندسی ارزش با توجه به گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی تشخیص صلاحیت شده

10-  ارایه خدمات کارفرمائی(عامل چهارم)

11-  همکاری با شرکتها و موسسات مهندسین مشاور کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست در زمینه مطالعه،طراحی و نظارت در طرحها و پروژه ها

ماده11- حدود خدمات و وظایف مشاوران حقوقی بشرح زیر است:

1-   مطالعه امکان سنجی طرح شامل شناسایی،توجیه فنی،اقتصادی،اجتماعی وزیست محیطی که سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح را توجیه می نماید.

2-      مطالعات بنیادی،کاربردی و توسعه ای

3-      مطالعات موضوعی،جامع،بخشی و میان بخشی.

4-      تهیه و تنظیم استانداردها،ضوابط و معیارهای فنی و اجرائی

5-      طراحی مفهومی،پایه،تفصیلی و اجرائی

6-      کنترل و تضمین کیفیت مهندسی

7-      نظارت بر اجرای طرح،نصب و بهره برداری

8-      برنامه ریزی و کنترل پروژه

9-      خدمات مهندسی ارزش

10- طراحی و پیاده سازی نظامهای کیفیت

11-  خدمات مدیریت و مدیریت طرح

12-  خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

13-  پایش و ارزشیابی طرحها

14-  خدمات مطالعات آماری

15-  خدمات جنبی

16-  تهیه اسناد و مدارک مناقصه و همکاری در برگزاری مناقصه

17-  عیب یابی پروژه های اجرا شده و پیشنهاد ترمیم آنها

18-  انجام خدمات تخصصی تحقیقاتی

19-  اظهار نظر نسبت به خدمات و کارهای انجام شده ،در دست انجام و نحوه بهره برداری از آنها

ماده 12- نحوه تقاضای تشخیص صلاحیت ورتبه بندی مشاوران حقیقی(کارشناس):

متقاضی بایدتقاضای کتبی خود را طبق فرمهای ضمیمه شماره1 (اطلاعات مربوط به مشاوران حقیقی(کارشناس))حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید تکمیل و بهمراه مدارک زیر تسلیم نماید.

1-     فتوکپی مدرک تحصیلی.

2-     گواهی سابقه کار.

3-     گواهی قبولی در آزمون ادواری(در صورت شرکت در آزمون ادواری).

4-     گواهی شرکت در دوره آموزشی (در صورت شرکت در دوره های آموزشی).

5-     فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه رتبه بندی.

6-     دو قطعه عکس 4*3.

7-     عناوین فعالیتهای تحقیقاتی،تالیفات وترجمه(جدول شماره2).

8-     سوابق کار مهندسین مشاور، اجرائی و مدیریت پس از اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی(جدول شماره 1).

9-     سوابق شرکت در کنفرانسها،سمینارها یا دوره های آموزشی(جدول شماره 3).

10- مقالات علمی(جدول شماره 4).

تبصره 1- در صورت نیاز کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می تواند نسبت به استعلام مدارک ارائه شده از مراجع ذیربط اقدام نماید.

تبصره 2- در صورتی که متقاضی مدارک فوق را بصورت مخدوش یا خلاف واقع ارائه نماید با اعلام کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی استان موضوع جهت پیگیری قانونی توسط سازمان نظام مهندسی استان به هیئت بدوی انتظامی استان ارجاع می گردد.

تبصره 3- تائید گواهی سابقه کار به تشخیص کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می باشد.

ماده 13- نحوه تقاضای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی(شرکتها):

متقاضی باید تقاضای کتبی خود را طبق فرمها شرکتهای مهندسین مشاور(ضمیمه شماره 2)حاوی نکات لازم که متقاضی باید تعهد نماید تکمیل و بهمراه مدارک اشاره شده در آن بانضمام فیش بانکی هزینه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی ارائه نمایند.

تبصره 1- در صورت نیاز کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می تواند نسبت به استعلام مدارک ارائه شده از مراجع ذیربط اقدام نماید.

تبصره 2- در صورتیکه متقاضی مدارک فوق را بصورت مخدوش یا خلاف واقع ارائه نماید با اعلام کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی استان موضوع جهت پیگیری قانونی توسط سازمان استان به هیئت بدوی انتظامی استان ارجاع می گردد.

ماده14-  ضوابط و نحوه محاسبه امتیاز برای تعیین رتبه مشاوران حقیقی(کارشناس):

عوامل لازم برای محاسبه امتیاز و تعیین رتبه مشاور حقیقی(کارشناس)بشرح زیر می باشد:

1-     مقطع تحصیلی

الف)لیسانس40 امتیاز.

ب)فوق لیسانس60 امتیاز.

ج) دکترا  80 امتیاز.

2- تجارب مفید و موثر بشرح جدول شماره1.

تبصره- نحوه احتساب سنوات تجارب مفید و موثر در مقطع لیسانس بعنوان سنوات تجارب مفید و موثر در مقطع تحصیلی لیسانس،فوق لیسانس و دکتری هستند بشرح زیر می باشد.

الف) دو سوم سنوات تجارب مفید و موثر در مقطع لیسانس بعنوان سنوات تجارب مفید و موثر در مقطع فوق لیسانس قابل احتساب می باشد.

ب) دو سوم سنوات تجارب مفید و موثر در مقطع لیسانس بعنوان سنوات تجارب مفید و موثر در مقطع دکتری قابل احتساب می باشد.

3- آزمون ادواری حداکثر 10 امتیاز گواهی قبولی هر آزمون 5 امتیاز.

4-سوابق قرار داد های انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور و اجرائی حداکثر 20 امتیاز (به ازاء هر ده میلیون ریال یک امتیاز).

5- سوابق مدیریت حداکثر 20امتیاز بشرح زیر.

الف) سوابق مدیریت از سطح رییس اداره تا مدیر کل و پستهای همردیف با آنان به ازاء هر یک سال یک امتیاز.

ب) سوابق مدیریت از سطح مدیر کل به بالا و پستهای همردیف با آن به ازاء هرسال دو امتیاز.

ج) سوابق مدیریت در سطح شرکتهای رتبه 3 به ازاء هر سال 5/0 امتیاز- شرکتهای رتبه 2 به ازاء هر سال 75/0 امتیاز- شرکتهای رتبه یک به ازاء هر سال یک امتیاز.

د) سوابق مدیریت در سطح کارشناس مسئول به ازاء هر سال 5/0 امتیاز.

6- طی دوره های آموزشی(بازآموزی و نوآموزی علمی و عملی بمدت 400ساعت)حداکثر 20 امتیاز (هر 20 ساعت یک امتیاز)

7- مقالات علمی حداکثر 10 امتیاز بشرح زیر:

الف) امتیاز مقاله علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی که مجوز آن توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری صادر شده است به ازاء هر مقاله 3 امتیاز.

ب)امتیاز مقاله علمی مبتنی بر تالیف،گردآوری((باهدف)9دریک زمینه علمی هر مقاله یک امتیاز.

ج)امتیاز مقاله علمی چاپ شده در مجلات علمی خارجی به ازاء هر مقاله پنج امتیاز.

د)امتیاز مقاله علمی چاپ شده توسط موسسات تحقیقاتی دستگاههای اجرایی به ازاء هر مقاله یک امتیاز.

تبصره- احتساب امتیازات بندهای مذکور به تشخیص کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی استان می باشد.