تعرفه عضویت اشخاص حقیقی از سال 81 تا پایان 91

تاریخ : 5 ژوئن 2012

 از آنجاییکه پرداخت حق عضویت سالانه از شرایط برقراری عضویت در سازمان می باشد. اعضاء باید براساس مبالغ تعیین شده نسبت به پرداخت آن در ابتدای هرسال اقدام نمایند. یادآوری می گردد براساس ماده ۱۰ آیین نامه عضویت: چنانچه عضوی ۳ سال پیاپی عضویت خود را تمدید ننماید، عضویت وی لغو و شماره نظام مهندسی عضو […]


وضعیت اشتغال اعضا ی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

تاریخ : 28 می 2012

شرح  کل اعضاء  زن مرد تعداد كل  درصد (شاغل در بخش غیر دولتی( مرتبط و غیر مرتبط  258 1346 1604 13.5 (شاغل در بخش دولتی (مرتبط و غیر مرتبط  168 1639 1807 15.2 بازنشسته  0 124 124 1 جوياي كار  3709 4657 8366 70.3 جمع کل  4250 7648 11898


مستندات و پشتوانه قانونی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی

تاریخ : 28 می 2012

الف) قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي با 38 ماده و 28 تبصره مصوب 1380.4.3ب)قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با 35 ماده و 36 تبصره مصوب 1389.2.22ج) قانون نظام جامع دامپروري كشور مشتمل بر 21 ماده و 14 تبصره مصوب 1388.5.7د) بند ه ماده 143 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه […]


مستندات و پشتوانه قانوني سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي

تاریخ : 28 می 2012

الف) قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي با 38 ماده و 28 تبصره مصوب 1380.4.3ب)قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با 35 ماده و 36 تبصره مصوب 1389.2.22ج) قانون نظام جامع دامپروري كشور مشتمل بر 21 ماده و 14 تبصره مصوب 1388.5.7د) بند ه ماده 143 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه […]


ساختار تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

تاریخ : 13 اکتبر 2011

اعضاي شوراي سازمان : رديف نام ونام خانوادگي سمت 1 محمد سميعي رئيس سازمان وعضو شورا (انتخابي ) 2 كوروش باوندي نايب رئيس وعضو شورا(انتخابی) 3 عبداله ملافيلابي خزانه دارو عضو شورا(انتخابی) 4 محمد مشعوف دبيرو عضو شورا(انتخابی) 5 علي اصغر آب سالان عضو شورا(انتخابی) 6 سيد حسين آقاميري عضو شورا(انتصابی نماینده محیط زیست) 7 […]


تشکیلات تدوین برنامه عملیاتی پنجم استان

تاریخ : 5 اکتبر 2011

Tashkilat tadvin.rar


خلاصه دستورالعمل سومین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان

تاریخ : 14 مارس 2010

دستورالعمل سومين دوره انتخابات شوراي مركزي و شوراهاي استانماده 4- اعضا کمیته اجرایی مرکزی انتخابات پنج نفر می باشد. تبصره: 1- اعضا کمیته موضوع این ماده توسط مجمع عمومی سازمان مرکزی انتخاب می گردند. تبصره: 2- اعضا کمیته اجرایی مرکزی در اولین جلسه خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر […]


خلاصه دستورالعمل سومين دوره انتخابات شوراي مركزي و شوراهاي استان

تاریخ : 14 مارس 2010

دستورالعمل سومين دوره انتخابات شوراي مركزي و شوراهاي استانماده 4- اعضا کمیته اجرایی مرکزی انتخابات پنج نفر می باشد. تبصره: 1- اعضا کمیته موضوع این ماده توسط مجمع عمومی سازمان مرکزی انتخاب می گردند. تبصره: 2- اعضا کمیته اجرایی مرکزی در اولین جلسه خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر […]


صندوق رفاه و تعاون سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

تاریخ : 13 سپتامبر 2009

مدیر عامل: مهندس احسان مصدری تعداد اعضاء: 2250 نفر