اسامي فروشندگان سموم استان خراسان رضوي

تاریخ : 5 ژوئن 2012

مسئول فنی نام متقاضی آدرس فروشندگی سموم تلفن ثابت اعظم مروی مزرعه نمونه- سید محمد باقریان مشهد خ امام خمینی بین امام خمینی 1و3 – مجید حسین زاده مزرعه خواف دهستان چمن آباد 05324283951 محسن مرادی سردار جوین محله سردارآباد جنب نمایندگی سینا کاشی 05725221180 رمضانعلی نداف فیض آباد صحرا فیض آباد میدان امام خمینی […]


اسامي كلينيك هاي گياهپزشكي در سطح استان

تاریخ : 5 ژوئن 2012

مسئول فنی نام متقاضی آدرس کلینیک تلفن ثابت مهدی طلوعی نسب شرکت کشاورزی برکت جوین  جوین کارخانه قند جوین 05725293434 روجا احمدی مشهد سرا رویش چناران کیلومتر 35محور مشهد چناران روبروی مرکز تحقیقات کشاورزی گلمکان 05286683688 طاهره کاکویی راز سبزینه قوچان انتهای شهید داوودی پشت ژانداری سابق 2220965 سعید خسروجردی گیاهبان بیهق سبزوار چهارراه امدادی […]


اسامی فروشندگان سموم استان خراسان رضوی

تاریخ : 5 ژوئن 2012

مسئول فنی نام متقاضی آدرس فروشندگی سموم تلفن ثابت اعظم مروی مزرعه نمونه- سید محمد باقریان مشهد خ امام خمینی بین امام خمینی 1و3 – مجید حسین زاده مزرعه خواف دهستان چمن آباد 05324283951 محسن مرادی سردار جوین محله سردارآباد جنب نمایندگی سینا کاشی 05725221180 رمضانعلی نداف فیض آباد صحرا فیض آباد میدان امام خمینی […]


اسامی کلینیک های گیاهپزشکی در سطح استان

تاریخ : 5 ژوئن 2012

مسئول فنی نام متقاضی آدرس کلینیک تلفن ثابت مهدی طلوعی نسب شرکت کشاورزی برکت جوین  جوین کارخانه قند جوین 05725293434 روجا احمدی مشهد سرا رویش چناران کیلومتر 35محور مشهد چناران روبروی مرکز تحقیقات کشاورزی گلمکان 05286683688 طاهره کاکویی راز سبزینه قوچان انتهای شهید داوودی پشت ژانداری سابق 2220965 سعید خسروجردی گیاهبان بیهق سبزوار چهارراه امدادی […]


اسامي شركت هاي عضو سازمان كه در سايت معاونت فني استانداري درج گرديده است

تاریخ : 30 ژانویه 2012

اسامي شركت هاي عضو سازمان كه عضويت آنها داراي اعتبار است: رديف نام شماره نظام اعتبار عضويت شهر 1 ديده بان طبيعت 100820031 90.12.29 مشهد 2 ستايش طبيعت شرق 100820038 90.12.29 مشهد 3 بهين كشت خراسان 100830057 90.12.29 چناران 4 كشت گستر اترك 100830064 91.12.29 قوچان 5 تجن كشت 100830070 90.12.29 سرخس 6 پلي تم […]


اسامی شرکت های عضو سازمان که در سایت معاونت فنی استانداری درج گردیده است

تاریخ : 30 ژانویه 2012

اسامي شركت هاي عضو سازمان كه عضويت آنها داراي اعتبار است: رديف نام شماره نظام اعتبار عضويت شهر 1 ديده بان طبيعت 100820031 90.12.29 مشهد 2 ستايش طبيعت شرق 100820038 90.12.29 مشهد 3 بهين كشت خراسان 100830057 90.12.29 چناران 4 كشت گستر اترك 100830064 91.12.29 قوچان 5 تجن كشت 100830070 90.12.29 سرخس 6 پلي تم […]


ممنوعیت سموم

تاریخ : 26 آوریل 2011

اطلاعات و فرم های مربوط به شرکتهای توزیع آفت کش

تاریخ : 31 مارس 2011

1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf برای اطلاع بیشتر و دریافت دستورالعمل مربوط به شرکتهای توزیع آفت کش ( عمده فروشی سموم ) به سازمان نظام مهندسی استان واحد صدور پروانه های واحدهای گیاهپزشکی استان مراجعه شود.