آمار رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

تاریخ : 28 می 2012

اعضای حقیقی اعضای حقوقی مشاوره اجرائی مهندسین فنی مزرعه جمع رتبه داران مشاوره اجرائی مهندسین فنی مزرعه جمع رتبه داران 488 767 877 2132 13 299 60 372 صدور پروانه اشتغال 649 مورد


دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران

تاریخ : 31 می 2011

– تاريخ تصويب دستورالعمل 14/12/81– تاريخ تصويب ( اصلاحيه شماره 1 ) دستورالعمل 30/4/84– تاريخ تصويب ( اصلاحيه شماره 2 ) دستورالعمل 7/10/85– تاريخ تصويب ( اصلاحيه شماره 3 ) دستورالعمل 31/3/86دستورالعمل تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران كشاورزي، منابع طبيعي و محیط زیست اعضای حقيقي و حقوقي سازمان  ماده 1- تعاريف :1- سازمان مركزي : عبارت اختصاري است كه […]


دستورالعمل تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران

تاریخ : 31 می 2011

– تاريخ تصويب دستورالعمل 14/12/81– تاريخ تصويب ( اصلاحيه شماره 1 ) دستورالعمل 30/4/84– تاريخ تصويب ( اصلاحيه شماره 2 ) دستورالعمل 7/10/85– تاريخ تصويب ( اصلاحيه شماره 3 ) دستورالعمل 31/3/86دستورالعمل تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران كشاورزي، منابع طبيعي و محیط زیست اعضای حقيقي و حقوقي سازمان  ماده 1- تعاريف :1- سازمان مركزي : عبارت اختصاري است كه […]


دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران

تاریخ : 22 می 2011

 بسمه تعالی دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی (كارشناس )  و حقوقی ( شركتها) بخش كشاورزی اصلاحیه شماره 1 ماده 1- كلیات و تعاریف :1- اشخاص حقیقی( كارشناس )  و حقوقی( شركتها)  حائز شرایط برای انجام خدمات مشاوره ای در دو  نوع بشرح زیر تعریف و تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می شوند .الف […]