قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزيو منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران

تاریخ : 11 اکتبر 2012

 فصل اول – كليات ماده 1- تعاريفالف – نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي عبارت است از : مجموعه قوانين، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها، تشكل هاي مهندسي، حرفه اي، صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود.ب – كشاورزي و منابع طبيعي عبارت […]


قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزیو منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ : 11 اکتبر 2012

 فصل اول – كليات ماده 1- تعاريفالف – نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي عبارت است از : مجموعه قوانين، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها، تشكل هاي مهندسي، حرفه اي، صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود.ب – كشاورزي و منابع طبيعي عبارت […]


آمار اعضای سازمان به تفکیک رشته تحصيلي

تاریخ : 28 می 2012

ردیف رشته تحصیلی جمع کل درصد 1 زراعت و اصلاح نباتات  4300 36.14 2 علوم دامی  1867 15.69 3 صنایع کشاورزی 1092 9.18 4 باغبانی  989 8.31 5 گیاهپزشکی  841 7.07 6 آبیاری  و ابادانی 708 5.95 7 منابع طبیعی  500 4.2 8 شیلات  و محیط زیست 413 3.47 9 اقتصاد کشاورزی  323 2.71 10 […]


آمار اعضای سازمان به تفکیک رشته تحصیلی

تاریخ : 28 می 2012

ردیف رشته تحصیلی جمع کل درصد 1 زراعت و اصلاح نباتات  4300 36.14 2 علوم دامی  1867 15.69 3 صنایع کشاورزی 1092 9.18 4 باغبانی  989 8.31 5 گیاهپزشکی  841 7.07 6 آبیاری  و ابادانی 708 5.95 7 منابع طبیعی  500 4.2 8 شیلات  و محیط زیست 413 3.47 9 اقتصاد کشاورزی  323 2.71 10 […]


دستورالعمل ضوابط اطلاع رسانی و معرفی حرفه و تخصص اعضای سازمان

تاریخ : 8 مارس 2011

اعضای حقیقی و حقوقی سازمان بمنظور اطلاع رسانی عمومی از طریق چاپ سربرگ، کارت ویزیت ،نصب تابلودفتر یا محل فعالیت  وآگهی معرفه  حرفه  وتخصص خود ملزم  به رعایت موارد زیر می باشند: ماده1-اعضای حقیقی و حقوقی سازمان مجاز به استفاده از آرم سازمان نظام مهندسی در سربرگ ،کارت ویزیت، تابلو و آگهی معرفه حرفه وتخصص خود […]


وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران وظایف

تاریخ : 26 ژانویه 2009

اولین دوره فعالیت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 با تشكیل اولین شوراهای استانی،  شواری مرکزی و حكم رییس جمهور به اولین رییس سازمان آغاز شد. در تیر 1385 با شروع به کار شوراهای استانی، شورای مركزی و انتخاب رییس جدید سازمان به كار خود پایان خواهد داد. قانون […]


وظایف سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران وظایف

تاریخ : 26 ژانویه 2009

اولین دوره فعالیت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 با تشكیل اولین شوراهای استانی،  شواری مرکزی و حكم رییس جمهور به اولین رییس سازمان آغاز شد. در تیر 1385 با شروع به کار شوراهای استانی، شورای مركزی و انتخاب رییس جدید سازمان به كار خود پایان خواهد داد. قانون […]


کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : 26 ژانویه 2009

  کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی   -فصل اول – كلیات   ماده 1- تعاریفالف – نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از : مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشكل های مهندسی، حرفه ای، صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و […]


مقدمه ای بر تأسیس و برگزاری اولین مجمع عمومی سازمان استان

تاریخ : 17 ژوئن 2007

مقدمه ای بر تأسیس و برگزاری اولین مجمع عمومی سازمان استان     پیدایش وشكل گیری تشكلها وسازمانهای غیر دولتی (NGO) واهمیت حضور روزافزون آنها درحوزه های اقتصادی واجتماعی، تجربه نوینی است كه درعصرحاضرتوجه صاحبنظران، كارشناسان ودولتها رابه خودمعطوف كرده است .      این تشكلها برای رفع نیازمندیهای مشترك وجمعی، ازسابقه طولانی درایران برخوردارند. شرایط وتحولات […]