صدور خدمات فنی مهندسی به خارج از کشور

تاریخ : 14 می 2013

قابل توجه اعضاء محترم

با عنایت به اینکه سازمان نظام مهندسی در راستای اشتغال زائی اعضاء سازمان در خارج از کشور درنظر دارد بانک اطلاعاتی از اعضائی که متقاضی صدور خدمات فنی  مهندسی به خارج از کشور می باشند، ایجاد نماید بدینوسیله از کلیه اعضاء علاقمند که پیشنهادات یا طرح هایی در قالب صدور خدمات فنی به خارج از کشور داشته و متقاضی سرمایه گذاری در خارج از کشور می باشد درخواست می گردد اطلاعات مورد نیاز را به سازمان ارائه تا از طریق هماهنگی با دستگاههای ذیربط مقدمات صدور خدمات فنی مهندسی و سرمایه گذاری در خارج از کشور برای اعضاء محترم سازمان فراهم گردد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی