لیست ناظرین گلخانه و قارچ خوراکی به همراه نحوه ارجاع کار

تاریخ : 21 می 2013

لیست اسامی ناظرین گلخانه و قارچ

نحوه ارجاع کار به کارشناسان ناظر گلخانه و قارچ خوراکی:

1)ارجاع کار بر اساس نوبت بوده و در صورت مراجعه متقاضيان، نسبت به معرفي كارشناس ناظر بصورت كتبي اقدام می گردد.                                                                                                                              

2)در ارجاع کار تمدید عضویت کارشناس الزامی است.                                         

 3)درخصوص ارجاع کار به کارشناسان ضرورت دارد شماره حساب کارشناس ونظام مهندسی به متقاضی ارائه تا هزینه بازدید و 2% سهم نظام مهندسی به شماره حسابهای مشخص شده  بر اساس تعرفه های ابلاغی واریز  و اصل فیش های واریزی به سازمان ارسال گردد.                                                                                                              

4)در خصوص ارجاع کار به کارشناسان ناظر ضرورت دارد قراردادهای فیمابین کارشناس ناظر و متقاضی بصورت دقیق کامل و در قالب  سه نسخه به سازمان نظام مهندسی استان تحویل گردد.                                                             

تبصره: كارشناس ناظر نمي تواند براي واحد تحت نظارت، طرح توجيهي تهيه كند؛ بلكه نامبرده بر اجراي طرح مصوب نظارت مي نمايد.