آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول)

تاریخ : 29 می 2013

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

  مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان روزپنج شنبه 92/3/30 رأس ساعت 17 درمحل سازمان جهادکشاورزی خرسان رضوی واقع درمشهد-بلوارخیام بادستورکارزیربرگزارمی گردد.ازعموم اعضاءمحترم دعوت می شودرأس ساعت مقرردرجلسه حضوربهم رسانند.

دستورکارجلسه:

1-استماع گزارش عملکرد91 شورای استان واعلام نظرورسیدگی نسبت به آن

2-استماع گزارش مالی 91 سازمان واعلام نظرورسیدگی نسبت به آن

3-استماع گزارش حسابرس سازمان واعلام نظرورسیدگی نسبت به آن

4-استماع گزارش بازرس سازمان واعلام نظرورسیدگی نسبت به آن

5-بررسی وتصویب برنامه بودجه وطرح  های سازمان درسال 1392

6-پیشنهادهرگونه تغییرواصلاح درآئین نامه هاودستورالعمل ها جهت ارائه به شورای مرکزی

7-تصویب سیاست هاوخط مشی های شورای استانی

8-تعیین موسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب ها وترازنامه هاوبیلان عملکردسالانه سازمان درسال 1392

9-انتخاب بازرسان (اصلی  وعلی البدل )سازمان برای سال 1392

  ضمناًاعضای حقیقی وشرکتهای حسابرسی رسمی کشورکه متقاضی بازرسی سال 92 سازمان می باشندمی تواننددرخواست خودراحداکثرتاپایان وقت اداری پنج شنبه 92/3/23 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی