اسامي شركت هاي عضو سازمان كه در سايت معاونت فني استانداري درج گرديده است

تاریخ : 30 ژانویه 2012

اسامي شركت هاي عضو سازمان كه عضويت آنها داراي اعتبار است:

رديف

نام

شماره نظام

اعتبار عضويت

شهر

1

ديده بان طبيعت

100820031

90.12.29

مشهد

2

ستايش طبيعت شرق

100820038

90.12.29

مشهد

3

بهين كشت خراسان

100830057

90.12.29

چناران

4

كشت گستر اترك

100830064

91.12.29

قوچان

5

تجن كشت

100830070

90.12.29

سرخس

6

پلي تم

100830072

90.12.29

مشهد

7

 نگين سبز كوير

100830085

90.12.29

بردسكن

8

آبياري قطره اي صحرا

100830088

90.12.29

بردسكن

9

آبگيرگسترشرق

100830090

91.1.21

تربت حيدريه

10

پاياب سازان خراسان

100830106

90.12.29

مشهد

11

 سبز گستر خواف

100830120

90.12.29

خواف

12

توس ونديك

100830133

90.12.29

مشهد

13

صبا گستر آدينه

100830143

90.12.29

مشهد

14

آبياري شادياخ

100840195

90.12.29

نيشابور

15

سبز دشت شبنم

100840196

90.12.29

مشهد

16

آبياران سازه شرق

100840200

90.12.29

كاشمر

17

سازه گستر شرق

100840212

90.12.29

گناباد

18

كاشف اسرار

100840227

90.12.29

سبزوار

19

حافظان سبز ترشيز

100840239

90.12.29

كاشمر

20

آبخيز طراوت بشرويه

100840246

90.12.29

فردوس

21

پارس سازه آساك

100850258

91.12.29

قوچان

22

تعاوني توليد سنبله رخ

100850268

90.12.29

تربت حيدريه

23

ماهاب گل خاور

100850271

90.12.29

مشهد

24

برفاب خراسان

100850280

90.12.29

مشهد

25

جلگه سبز فريمان

100860337

91.12.29

فريمان

26

فني مهندسي خدمات كشاورزي شهاب طوس بردسكن

100860338

90.12.29

برداسكن

27

كشت مكانيزه شرق

100860351

91.12.29

فريمان

28

كشت و زرع خليل آباد

100860382

90.12.29

خليل آباد

29

تعاوني خدمات فني مهندسي و مشاوره اي سامان زيست خواف

100860387

90.12.29

خواف

30

بهبود صنعت كشت ودام خراسان

100860390

90.12.29

مشهد

31

سبز رويان شرق

100870401

90.12.29

مشهد

32

راز بقا دام شمال شرق

100870413

90.12.29

مشهد

33

 تعاوني خدمات مشاوره اي آفرين كشت قلندرآباد

100870416

90.12.29

فريمان

34

خدمات كشاورزي گرامينه گناباد

100870418

90.12.29

گناباد

35

نوآوران كشاورزي خراسان

100870421

90.12.29

نيشابور

36

شرکت نعاونی فنی و خدماتی بهار دشت ابیورد

100870431

90.12.29

درگز

37

پرنيان خاك آباد

100870434

90.12.29

صالح آباد

38

پوشينه سبز دشت

100870436

90.12.29

مشهد

39

زرين كشت خورشيد

100870439

90.12.29

كلات

40

طلوع فراسبز پارس

100870443

90.12.29

مشهد

41

رويان بردسكن

100870455

90.12.29

برداسكن

42

سيمين كشت مه ولات

100870459

90.12.29

فيض آباد

43

پرنیان قطره شزق

100870467

90.12.29

مشهد

44

تعاونی کشاورزی کشاورزان و پنبه کاران فیض آباد

100870482

90.12.29

فيض آباد

45

یکتاکاران کشاورزی  آذین

100870485

90.12.29

مشهد

46

تعاونی توسعه خدمات فنی مهندسی کشاورزی دشت بهشت آموت

100870496

90.12.29

چناران

47

ناظرین گستره بیهق

100870498

90.12.29

سبزوار

48

دیار کیان مهر

100870503

90.12.29

رشتخوار

49

تعاونی خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای کشاورزی شمیم سبز طوس تربت

100870506

90.12.29

تربت حيدريه

50

گل دشت جام

100870513

90.12.29

تربت جام

51

آبادگران سبز اترك

100870521

91.12.29

مشهد

52

نوآوران دام دشت

100870526

91.12.29

مشهد

53

تعاوني كيان كشت خراسان

100870528

90.12.29

جوین

54

بنا سازان سبز ياس

100870530

90.12.29

مشهد

55

برين دام كاشمر

100870532

90.12.29

کاشمر

56

ایمن سرای پاژ

100870534

90.12.29

مشهد

57

تلاشگران نواندیش پاژ

100880537

90.12.29

مشهد

58

تعاونی رزین کاران رخ

100880539

90.12.29

تربت حیدریه

59

نوین گستر کاخک

100880546

90.12.29

گناباد-کاخک

60

بهاران سبز پوشش خراسان

100880554

90.12.29

مشهد

61

ناظرین صبا ترشیز

100880566

90.12.29

کاشمر

62

طبیعت سبز بارثاوا

100880568

90.12.29

مشهد

63

سبز آوران لاله گستر شهر جوين

100880569

90.12.29

جوین

64

سبزآرای جغتای

100880573

90.12.29

جغتای

65

شركت تعاوني توليد نخكوه

100880575

90.12.29

بجستان

66

خدماتي مشاوره اي  فني مهندسي  كشاورزي رويان گستر جغتاي

100880576

91.12.29

جغتای

67

پيك سبز طوس

100880577

91.12.29

مشهد

68

تعاوني فني خدماتي پيشرو انقلاب سبز

100880589

90.12.29

درگز

69

گل دشت زاوه

100880591

90.12.29

زاوه

70

پاك انديشان ابيورد

100880597

91.12.29

درگز

71

تعاوني توليد روستايي ابريشم 13

100880613

90.12.29

زاوه

72

سيتم كنترل ماد

100880617

90.12.29

مشهد

73

تعاوني زرين دشت جنگل

100880619

90.12.29

رشتخوار

74

قطران آبفشان طوس

100880620

91.12.29

مشهد

75

تعاوني توليد سبزآوران تلاش دستوران

100880621

91.12.29

جغتاي

76

تعاوني طلوع سبز تربت

100880627

90.12.29

تربت حيدريه بخش رباط سنگ

77

خدمات مشاوره اي فني مهندسي كشاورزي دامپروري برج دام سبزمشهد

100880638

90.12.29

مشهد

78

تعاوني فارغ التحصيلان اتحادسبزمه ولات

100880640

90.12.29

مه ولات

79

تعاوني مهر آفرينان هزار و چهارصد رشتخوار

100880642

91.12.29

رشتخوار

80

هميار كشاورز خاوران

100880643

91.01.28

مشهد

81

خدمات مشاوره اي پويا كشاورز شرق

100880648

91.01.28

مشهد

82

سهند سرو شرق

100880659

91.01.16

مشهد

83

فني مهندسي شكوه سبز زاوه

100880667

90.12.29

زاوه

84

خدمات مشاوره اي فني و مهندسي كوچك زيباست طوس

100890702

90.12.29

مشهد

85

تلاشگران سبز آساك

100890708

90.12.29

قوچان

86

مهندسين مشاور مهتاب افق

100890714

91.12.29

مشهد

87

طراوت گستر باختر

100890716

91.12.29

مشهد

88

تعاوني خدمات فني و مهندسي و مشاوره اي بهرام كشت ملك آباد

100890719

90.12.29

مشهد

89

فني مهندسي آب تيرگان خاور

100890728

90.12.29

كاشمر

90

دام صنعت شمس

100890729

90.12.29

فيض آباد مه ولات

91

تعاونی اندیشه گستران توس

100890737

90.12.29

مشهد

92

تعاونی تولید روستائی ارزنه

100890743

90.12.29

مشهد

93

توسعه طبیعت پاک آلما گل

100890751

91.12.29

مشهد

94

تعاونی خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی کشاورزی گسترش کشت و دام طابران

100890754

90.12.29

مشهد

95

تلاشگران کویر بجستان

100890757

91.12.29

بجستان

96

فنی مهندسی زارع محور سبز پیشه

100890763

90.12.29

مشهد

97

سبز آوران سبحان

100890768

90.12.29

مشهد

98

تعاونی مشاوره و خدمات دامپروری کشاورزی آساک دام قوچان

100890770

91.09.09

قوچان

99

 نگین سبز جبالبارز

100890774

90.12.29

سبزوار

100

خدمات مشاوره ای کشاورزی ثمین خوشه سبز

10
0890785

91/12/29

مشهد

101

تعاونی خدمات فنی مشاوره ای رویش سبز

100890794

91.12.29

تایباد

102

تعاونی خدمات فنی مشاوره ای کشاورزی و دامپروری نگین گستر خلیل آباد

100890799

91.12.29

خلیل آباد

103

خدمات مشاوره ای مزرعه داران هزارمسجد

100890801

90.12.29

كلات

104

جهش سبز کویر

100890808

90.12.29

بردسکن

105

ماکیدام اندیش توس

100890814

90.12.17

مشهد

106

شرکت کشت وصنعت  سبزآفرین خیام

100890815

90.12.15

نیشابور

107

تعاونی تولید پرورش ماهی  قزل آلای منیژگان

100890816

90.12.24

مشهد

108

تعاونی کشت وصنعت فدک شادیاخ 

100890817

90.12.25

نیشابور

109

 تعاونی خدمات کشاورزی پویا دشت جنگل

100900818

91.01.17

رشتخوار

110

 فن أوران شيمي دارویی آرتیمیس
آرتیمیس 

100900819

91.01.20

مشهد

111

خدمات مشاوره ای  فنی مهندسی دامپروری دهکده درگز

100900820

90.12.24

درگز

112

پیشرو پدیده فردیس

100900821

91.01.23

مشهد

113

کشت ودام فردوس پویان دشت

100900822

91.01.21

مشهد

114

بهاران گستر نادر

100900823

91.01.22

مشهد

115

توسکا سبز پارس

100900825

91.01.30

مشهد

116

تلاش گسترسبزسروش نیشابور

100900826

90.12.28

نیشابور

117

ساباط سازه ایرانیان

100900828

91.02.10

مشهد

118

مفتاح گران آسیا

100900829

91.02.06

مشهد

119

تعاونی تولید روستائی ومجتمع گلخانه ای پردیس صحرای نیشابور

100900830

90.12.25

نیشابور

120

نقش آب طوس 

100900831

91.02.24

مشهد

121

تعاونی مشاوره ای فنی ومهندسی گلدشت کویرخراسان

100900832

91.02.27

بردسکن

122

شیرحصارهمیشه بهار

100900833

91.03.02

مشهد

123

کشت وصنعت سبزکاران علی بابا

100900834

91.03.03

مشهد

124

سبزکوشان سربداران

100900835

91.03.09

سبزوار

125

زرکشت شرق

100900836

91.03.11

مشهد

126

دامیاران شرق گسترتوس

100900837

91.03.22

مشهد

127

تعاونی خدمات خوش نام درگز

100900838

91.03.22

درگز

128

تعاونی سبزقامتان طوس

100900839

91.03.22

سبزوار

129

کشت وصنعت زرآوتد

100900840

91.12.29

مشهد

130

معین تولید ترشیزان ایرانیان

100900841

91.03.29

مشهد

131

تعاوني فني مهندسي كشاورزي نگين سبز زاوه

100900842

91.03.31

زاوه

132

آبياري و زهكشي نهر آب آفتاب

100900843

91.04.01

جوین

133

کج درخت سبزرضوی

100900844

90.12.29

مشهد

134

ترنم دشت توس

100900845

90.12.29

مشهد

135

سبز پويان طبس

100900846

91.03.24

سبزوار

136

تعاونی همت گستران سبززاوه

100900847

91.04.06

زاوه

137

فنی مهندسی عمران پاریاب آریا

100900848

91.04.16

خلیل آباد

138

تدبیرگران شهرسالم

100900849

91.04.18

مشهد

139

خرم گسترخوشاب

100900850

91.04.21

خوشاب

140

آرمان صنایع آرنا

100900851

90.12.29

مشهد

141

خدمات مشاوره ای آسمان سبزنیشابور

100900852

90.12.29

نیشابور

142

گیاه سبزگستر

100900853

90.12.29

مشهد

143

مرواریددشت جوین

100900854

90.12.29

جوین

144

خدمات مشاوره ای فنی مهندسی بهین تولید خلیل آباد

100900855

91.12.29

خلیل آباد

145

تعاونی تولیدروستائی سیمرغ4

100900856

90.12.29

نیشابور

146

بهورزکشت طوس

100900857

90.12.29

مشهد

147

صدگل گسترآسیا

100900858

90.12.29

مشهد

148

گل وگیاه رویان سبز

100900859

90.12.29

سبزوار

149

آب وخاک سازه کاشمر

100900860

90.12.29

کاشمر

150

آریاطبیعت پاژ

100900861

90.12.29

مشهد

151

تعاونی پیشگامان صفت کشاورزی آبیار

100900862

90.12.29

سبزوار

152

تعاونی تولیدروستائی گرماب طاغنکوه

100900863

90.12.29

تخت جلگه 

153

ارمغان طبیعت باخزر

100900864

90.12.19

باخرز0

154

آرمان سبز مه ولات

100900865

90.12.29

فیض آباد

155

مدرن سبزصدرا

100900866

90.12.29

مشهد

156

بذرینه آریان مهر

100900867

90.12.29

مشهد

157

مهندسی کارپردازان هیراد

100900868

90.12.29

مشهد

158

دیارسبزمه ولات

100900869

91.12.29

مه ولات

159

دشت زرین سپید یاوران جنگل

100900870

90.12.29

شهرجنگل

160

ماژان راه توس

100900871

90.12.29

مشهد

161

تعاوني كشاورزي فني مشاوره اي ياران كشت شامكان

100900872

91.12.29

سبزوار

162

تعاوني كشاورزي مهندسي توسعه گستر براكوه

100900873

91.07.09

گناباد

163

تعاوني كشاورزي مهندسي مشاوره اي دهكده شرق پيشرو صنعت

100900874

91.12.29

فريمان

164

گياه گستر فيروزه

100900875

91.12.29

مشهد

165

راهیان سبزکلات

100900876

90.12.29

كلات

166

باران اكسيرخراسان

100900877

91.12.29

مشهد

167

ژرف انديش ميراو

100900878

91.12.29

مشهد

168

جوانه گستران طبیعت شرق

100900879

91.08.11

مشهد

169

كيانگاركشت سبز

100900880

91.12.29

طرقبه شانديز

170

آسیاکلبه کشت ودام خراسان

100900881

91.12.29

مشهد

171

خدمات کشاورزی کشت گستر جلین

100900882

91.08.25

سبزوار

172

برودت سازان سپیدتوس

100900883

91.12.29

مشهد

173

تعاونی تولیدی توزیعی اندیشه خاتم طوس

100900884

91.12.29

مشهد

174

تعاونی کشاورزی وخدمات مشاوره ای نوین گستر کوه  میش

100900885

91.12.29

سبزوار

175

تعاونی پیشگامان کشاورزی صدخرو

100900886

91.12.29

سبزوار

176

سرونازمشهدنوید

100900887

91.08.15

مشهد

177

شرکت بهاران کشت پیشگامان سازندگی نصرپاژ

100900888

91.12.29

مشهد

178

کشاورزی نوآوران کبودگنبد کلات

100900889

91.12.29

كلات

179

تعاونی خدمات فنی ومهندسی کشاورزی نوئین گستر صالح آباد

100900890

91.12.29

صالح آباد

180

شرکت همت سبزجاویدمشهد

100900891

91.12.29

مشهد

181

گزين سازه توس

100900892

91.09.17

مشهد

182

ترنم گستر زرين توس

100900893

91.12.29

مشهد

183

تعاوني توليدروستايي سيمرغ2

100900894

91.12.29

نيشابور

184

رهاب سازه بينالود

100900895

91.12.29

مشهد

185

مهندسي آب بقاء شرق

100900896

91.12.29

كاشمر

186

فني مهندسي خوشه زرين رخ

100900897

91.12.29

تربت حيدريه

187

اتيه گستر جاهد

100900898

91.12.29

مشهد

188

تعاوني خدمات فني مهندسي و مشاوره كشاورزي و دامپروري ره آورد شرق فريمان

100900899

91.12.29

فريمان

189

شرق بينالود

100900900

91.12.29

مشهد

190

تعاوني تلاشگران عرصه كشاورزي مشرق زمين

100900901

91.12.29

مشهد