No Banner to display

فراخوان بکارگیری کارشناسان ناظر کشاورزی جهت طرح های نظارتی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

تاریخ : ۸ آبان ۱۳۹۲

فراخوان بکارگیری کارشناسان ناظر کشاورزی

جهت طرح های نظارتی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

(سال زراعی ۹۳-۹۲)

به اطلاع اعضاء حقیقی سازمان می رساند که سازمان جهاد کشاورزی استان در نظر دارد از بین متخصصین عضو این سازمان، در رشته های (جداول پیوست) جهت طرح های نظارتی آن سازمان کارشناس ناظر جذب نماید.

فرم آزمون ناظرین