تماس با سازمان | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان
تماس با سازمان

زاهدان، تقاطع خیابان فردوسی و مصطفی خمینی، جنب تعاونی مصرف جهادکشاورزی
تلفن: ۳۲۲۳۸۵۱-۰۵۴۱
نمابر: ۳۲۲۵۷۰۴